Hörselverksamhetens regionala brukarråd 19 september 2023

Närvarande 

Barbro Prästbacka HRF distrikt Västra Götaland
Eivor Johansson HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund
Erika Darljung HRF Göteborg
Maivor Vänerås-Persson HRF Distrikt Skaraborg
Ingrid Nordqvist HRF Distrikt Skaraborg
Jan Åberg HRF distrikt Skaraborg
Agneta Hummerhielm FSDB Väst
Mattias Johansson Verksamhetschef, Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson Chefssekreterare, Hörselverksamheten

Lotta Wänerskär Skrivtolk
Jeanette Johansson Skrivtolk

Mattias Johansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Information Hörselverksamhetens Delårsrapport per augusti 2023

Produktion:

Mattias J informerar om besök på Hörselverksamheten, Hörselverksamheten har haft 88 000 besök från januari t o m augusti 2023.
Mattias J informerar om besök per område, besöken ökar mest i FyrBoDal och Göteborg och Södra Bohuslän.

Rekrytering av audionomer till Hörselverksamheten:

Det är svårt med rekrytering av audionomer i hela Sverige.

Fråga från HRF: Hur samarbetare regionerna i tillsättning av audionomer:

Mattias J svarar att Hörselverksamheten flyttar personal mellan enheterna för att tillgodose behov på enheterna men det finns behov av fler
audionomer inom Hörselverksamheten. Vårdbehov inom all Hälso- och Sjukvård är stort inom Landsting, kommuner, Hörselverksamhet vilket är en utmaning inför framtiden. Det kommer att bli en omställning av vården.
Samarbete Hörelverksamheten – Servicemottagningar – Brukarråd – Hörselhjälpare.

HRF - Eivor J informerar om samtalsgrupper ”Bli vän med din hörapparat”.

Det har startat upp samtalsgrupper gällande ”Bli vän med din hörapparat”, det pågår ett arbete att ta fram material till samtalsgrupperna vilket på sikt kommer att avlasta Hörselverksamheten – Servicemottagningar.

HRF - Ingrid N informerar om att Syn - Hörselinstruktör tillsammans med HRF Skaraborg arbetar fram samtalsgrupper

För samtal och frågor kring hörapparaten, skötsel mm, vänder sig till personer som är på gång att få hörapparat eller är i behov av hörapparat och har frågor kring det.

HRF - Barbro P informerar gällande hörselkunskap hos undersköterskor gällande hörhjälpmedel.

Hörselkunskap finns inte i kursplanen för undersköterskeutbildningen. Barbro P föreslår ”Handbok i Vård och omsorg”.


Information om Herrljungaprojektet till nästa Brukarråd, då vi bjuder in Milijana Malmberg för presentation av analysen av Herrljungaprojektet.

Ekonomisk situation

Resultat budgetavvikelse - hjälpmedelsbudget är Hörselverksamheten - 6,5 milj.

Hörselverksamheten har över 8000 väntande idag och det är på väldigt kort tid. Flertal sökande till Hörselverksamheten efter pandemin.
Patienter önskar veta hur de hör om de ska ha hörapparat eller inte.

Gemensam diskussion om den ekonomiska situationen för Hörselverksamheten.

Extrainsatt Regionalt Brukarråd

Vid det extrainsatta Regionala Brukarrådet i våras så uppgav Mattias J att det skulle tas ut en avgift för slangar och domer men Hörselverksamheten har idag inga system som klarar av att hantera så små avgifter, avvakta till vi får ett system som klarar det.

Mattias J fick också frågan gällande betalning via Swish i stället för via faktura men det dementerar Mattias J för våra system inom Hörselverksamheten fungerar inte så vi kan betala via Swish.

Information ”Nationellt vårdprogram grav hörselnedsättning”

Koncernkontoret ska utforma en medicinsk riktlinje för VGR gällande Nationellt vårdprogram grav hörselnedsättning.
Arbetet leds av Annelie Lindberg, verksamhetsutvecklare för Hörselverksamheten som är ordförande, utsedda personer från samordningsrådet, utsedda personer från Brukarorganisationerna.
Annelie L kommer att berätta om det arbetet som pågår vid nästa Regionala Brukarråd, då vi bjuder in Annelie L.

Information om fjärrjustering

Hörselverksamheten i VGR har kört fjärrjustering via forskningsprojekt i ca 4 år, nu är det klart att påbörjas i oktober 2023, utbildning för audionomer gällande riskerna med fjärrjustering kommer att påbörjas i slutet av september sedan kör fjärrjustering i gång i oktober 2023.
Patienten tankar ner en app vilket blir som ett teamssamtal, effekterna sker direkt i hörapparaten.

Information om tidsplan för flytt av Servicemottagning Mölndal

Ombyggnation av Ekelundsgatan 8, Göteborg kommer att påbörjas i oktober och tänkt vara klar till våren 2024.
Evakuering av Ekelundsgatan 8, Göteborg kommer att ske till Mölndal för Habilitering, Synverksamhet, Regionala Hörselteam, därför måste Servicemottagningen i Mölndal stängas under den här tiden för att flyttas till Turion i Göteborg.
Servicemottagning Mölndal kommer att öppnas våren 2024.
Kommunikationsavdelningen på Habilitering & Hälsa gör nu en Kommunikationsplan, när den är klar skickas den ut till Regionala Brukarrådet.


Förslag till punkter nästa Brukarråd – Förlängt?

Nästa Regionala Brukarråd läggs i Göteborg i februari 2024, kl. 10.00 – 15.00,
inbjudan skickas ut.

Hörselhälsa (Andreas Thulin)
Hälsofrämjande åtgärder via Stöd och behandlingsplattform. Andreas Thulin informerar om Hörselhälsa.

Herrljungaprojektet (Milijana Malmberg)
Milijana Malmberg kommer att presentera Herrljungaprojektet och den analys som då är klar.

Nationellt Vårdprogram grav hörselnedsättning (Annelie Lindberg).
Annelie Lindberg bjuds in för att informera om Nationellt vårdprogram grav hörselnedsättning.

FSDB ställer frågan om medarbetarna har möjlighet att komma till Brukarorganisationerna?
Mattias J svarar att Hörselverksamheten försöker att säga ja till Brukarorganisationerna i möjligaste mån men vi måste prioritera patientverksamheten, det är en balansgång för Hörselverksamheten men vi gör så gott vi kan gällande det.

HRF Västra Götaland:
”Gemensamt brukarråd” Hörselverksamheten och CI-teamet, bif. förslag från HRF Västra Götaland.
Uppföljning av frågan till Regionala Brukarrådet i februari 2024 gällande samverkan med Hörselverksamhet och CI.

Framtida teman

Förslag från Brukarorganisationerna:
Hur kan Hörselverksamheten och HRF arbeta ihop framöver på bästa sätt:
Tänker bland annat på fjärrstyrning/kontroll av hörapparater. Kan våra hörselhjälpare vara behjälpliga för de personer som har svårt med detta?
Arbetshjälpmedel – och hur kan vi på bästa sätt stödja personer med nedsatt hörsel i deras arbete:
Vi pratar en hel del om att stödja äldre men jag tycker att gruppen arbetande med hörselnedsättning är viktig att uppmärksamma. Som jag nämnt så kommer HRF att arbeta med denna fråga framöver och försöka bland annat få fram en lösning om vem som ska ha ansvaret för arbetshjälpmedel. Jag tror att de flesta av oss kan hålla med om hur viktigt det är för var och en att ha ett givande arbete. Nedsatt hörsel ska inte behöva vara ett hinder för detta.
Vi enas om ett framtida team ”Omställning av vård”.

Inkomna frågor från Brukarorganisationerna:

HRF distrikt Skaraborg: Skövde-Tibro gällande förskrivning av TERA.

Angelica A informerar om TERA för tal till text vilket nu är upphandlat för fjärrkommunikation, förskrivning kan nu göras av TERA, audionomerna på Alternativ telefoni gör bedömning och förskriver TERA.
TERA är inte upphandlat för närkommunikation.

Utskick av RFI – frågan som ställs till leverantör är om det är en egenvårdsprodukt eller en produkt som Hälso – och sjukvården ska förskriva. Projektgruppen för upphandling av hörhjälpmedel kommer att träffas 2023-10-04 i Vänersborg tillsammans med leverantörerna. Det är en otroligt snabb teknikutveckling, behov av totalkonversation. Hur är lösningen för framtiden? Återkoppling nästa Regionala Brukarråd.

Vad gäller vid försäkring av hörapparater och övriga hjälpmedel:

Mattias J informerar att Regionen äger alla hjälpmedel som är förskrivna enligt regelverket, regionen har ansvar för alla hjälpmedel.
När hjälpmedlet är förskrivet till patient är det patient som är ansvarig för sina hjälpmedel. Patienten är ersättningsskyldig till regionen vid slarv/borttappade hjälpmedel. Personliga hjälpmedel som är slarv/borttappade räknas då av enligt en avräkningsmall för hjälpmedel på 20% per år, efter 6 år är värdet noll. Till exempel vid dyrare hjälpmedel såsom CI-implantat – benledd hörapparat då uppmanas patienten att kontrollera sin hemförsäkring. Ersättningskravet från regionen är summan man kan använda sig av till sitt försäkringsbolag.
Hörselverksamheten informerar att information finns på förskrivningsblankett.

Mattias J tar frågan till enhetscheferna gällande försäkringsskydd.
HRF Sverige – Lyfter frågan i Auris gällande försäkringsskydd.

HRF Distrikt Skaraborg


HRF informerar att ett förslag är gällande nya direktiv vid nybyggnation av lokaler att inte lägga in slinga i lokalen vilket är en tillgänglighetsfråga.

Mattias J kommer eventuellt att kalla till ett extrainsatt Regionalt Brukarråd i december.

Omställning av vård i Hörselverksamheten – Samverkan på bästa sätt.

Information om HRF till patient i Hörselverksamhetens väntrum:

Beslut i Habilitering & Hälsa att det ska finnas lokal information på våra verksamheter inom Hörselverksamheten.

Försäkringskassans avlagda hjälpmedel –

Mattias J kommer att kontakta Försäkringskassan vid tillfälle gällande denna fråga.

HRF informerar om Hörsellinjen:

Patienter får god hjälp via Hörsellinjen.

HRF Hörseltest:

HRF Hörseltest används i vården.


Mattias J tackar alla för idag och avslutar mötet.