Hörselverksamhetens regionala brukarråd 7 februari 2023

Närvarande 

Barbro Prästbacka, HRF distrikt Västra Götaland
Eivor Johansson, HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund
Mimmi Claesson, Västra Götalands Distrikt
Harry Eriksson, HRF Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF distrikt Skaraborg
Eva Löfquist-Beglert, HRF Skaraborg
Lavanya Jeanson, DHB Västra
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Mattias Johansson, verksamhetschef, Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson, chefssekreterare, Hörselverksamheten

Elisabeth Tomar, skrivtolk
Linda Daman, skrivtolk

Information om hörselverksamheten

Mattias Johansson informerar om Hörselverksamheten.

Information hörselverksamhetens årsredovisning 2022

Information och genomgång av hörselverksamhetens årsredovisning 2022.
Årsredovisning 2022 bifogas anteckningarna.

Fjärrjustering

Mattias Johansson informerar om fjärrjustering - att kunna justera sin hörapparat på distans - vilket kommer att bli en patientvinst och en vårdvinst, med start troligtvis till sommaren efter utbildning och information till medarbetare och patient. Diskussion gällande fjärrjustering, HRF informerar om att de kommer att ha utbildning för patienterna.

Egenremiss

Mattias Johansson informerar om egenremiss till hörselverksamheten där flera frågor måste besvaras i medicinskt syfte.

Rapport Herrljungaprojektet

Mattias Johansson informerar om Herrljungaprojekt som genom att kartlägga och hörseltesta på äldreboende. Hörselverksamheten har utbildat personal på äldreboendet, personalen hörseltestar nu patienterna på boendet. Forskningsprojektet ska vara klart i april-maj 2023 efter det är det slutredovisning. Hörseltester ska även göras av patienter som får hemtjänst, inte helt klart ännu. Slutredovisningsdokument för Herrljungaprojektet översändes till brukarorganisationerna.

Nationellt vårdprogram grav hörselnedsättning

Mattias Johansson informerar om Nationellt Vårdprogram grav hörselnedsättning. ÖNH-samordningsrådet ska utse ett antal representanter för arbetsgrupp.

Framtida teman 

Skicka in förslag gällande framtida teman till nästa Brukarråd Mattias Johansson och Ewa Roy Pettersson.

Hörselverksamhetens tekniker har möjlighet att informera på träffar hos
pensionärsorganisationer.

Arbetshjälpmedel från Försäkringskassan får behållas så länge patienten är
arbetsför sedan ska patienten återsända sina arbetshjälpmedel till
Försäkringskassan som i sin tur skickar returnerade arbetshjälpmedel till
Västervik.
Mattias Johansson informerar att Regelverk för hjälpmedel inom VGR avskriver ett hjälpmedel med 20% per år.
Önskemål att bjuda in Försäkringskassan till regionalt brukarråd.

Mer information kommer att ske till brukarrådet gällande fjärrjustering.

Personer med specifika behov i regelverket får behovsprövade hjälpmedel.

Inkomna frågor från brukarorganisationerna 

Harry Eriksson HRF Västra Götaland: Tera, något nytt efter mötet i december?

Mattias Johansson informerar om Tera - Tal till text/Text till tal:
Nu är Tera infört i Hjälpmedelshandboken i VGR, upphandling kommer att
ske för det behovet samt ska finnas en möjlighet att förskriva hjälpmedlet.

Förslag CI

Se utskickade bilagor.
Fjärrstyrning – CI-teamet.
HRF har nu startat CI-kafé i FyrBoDal, Vänersborg. CI-kafé i FyrBoDal
Bra diskussioner, stort värde av att träffas och utbyta erfarenheter. En sak som kom upp är att många tycker det är långt att åka till CI-teamet i Göteborg för CI-justering. Harry Eriksson, HRF har bifogat ett förslag till förbättring. Mattias J tar med frågan.

TSS-kafé har vi har i flera år i HRF Vänersborg – Trollhättan

En liten grupp som träffas och tränar TSS under trevliga former.
Vi har frågat om hörselverksamheten i Vänersborg skulle kunna komma på någon träff, men hittills fått nej. Vore inte detta i hörselverksamhetens intresse att ställa upp ibland på dessa möten?
Mattias Johansson svarar:
TSS-kafé finns i Skaraborg, Södra Älvsborg samt Göteborg, FyrBoDal,
Mattias Johansson säger ja till att hörselverksamheten medverkar på någon träff.

Eivor Johansson HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund: Vi ser att det råder brist på audionomer i hela landet, drabbar några regioner mycket. Är detta något som diskuteras inom hörselverksamheterna i de olika
regionerna och diskuteras förslag till åtgärder?

Mattias Johansson svarar:
Hörselverksamheten har studenter i över 240 veckor/år 2022, insatsen att
ta emot studenter gör att audionomerna söker sig till oss när de är klara
audionomer. Vårdsektor i Sverige, allt fler blir allt äldre, all form av sjukvård ska täcka behov av framtidens vård, det är ett problem inom all hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården får ställa om och arbeta på andra sätt, patienter tar ansvar för sin egen rehabilitering. Fjärrjustering är ett bra sätt.
Audionomkompetens är viktig för VGR, det är stor konkurrens i Sverige.
Audionomer arbetar även i hörselteam med tvärprofessionella team.
Audionomutbildningen är 3 år på universitet.
HRF har som förslag att audionomerna visar audionomutbildningen för
kommande elever på gymnasiet eller tar emot studiebesök på
hörselverksamheten.
HRF påpekar att det är brist på skrivtolkar.
Mattias Johansson tar med det till Anne Granath, verksamhetschef på syn- och tolkverksamheten.
HRF ställer frågan vilka professioner som arbetar på hörhjälpmedelsmottagningarna.
Mattias Johansson svarar: Medarbetarna på hörhjälpmedelsmottagningarna består av audionomer och tekniker.

Får hörselverksamheten förfrågningar från till exempel pensionärsorganisationer att komma och prata om Hörselfrågor? I så fall, har ni möjligheter till att vara ute?

Mattias Johansson svarar:
Hörselverksamheten hänvisar till hörselhjälpare i HRF för information till
pensionärsorganisationerna. HRF informerar att det kommer att bli en utbildning för hörselhjälpare i Stockholm 2023.
HRF ställer frågan gällande vidareutbildning för hörselhjälpare som inte har
varit sedan pandemin.
Lokala brukarråd – uppföljningsdelar.
Mattias J tar med frågan till Ledningsgrupp, återkoppling nästa Brukarråd.

Agne Fröjd, HRF distrikt Skaraborg tackar för samarbetet med
Hörselverksamheten, han deltar inte mer på brukarråden. Mattias Johansson tackar Agne Fröjd för allt samarbete med Hörselverksamheten
under åren.

Nästa möte

Nästa brukarråd 19 september 2023, klocian 10.00 – 12.00,
Audionommottagning, Trädgårdsgatan 15, Skövde.
Mattias Johansson tackar alla för idag och avslutar mötet.