Hörselverksamhetens regionala brukarråd 127 februari 2024

Deltagare

Barbro Prästbacka HRF distrikt Västra Götaland
Eivor Johansson HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund
Mimmi Claesson Distrikt Västra Götaland
Harry Eriksson HRF Västra Götaland
Jan Åberg HRF distrikt Skaraborg
Agneta Hummerhielm FSDB Väst

Charlotta Wänerskär Skrivtolk
Elisabeth Tomar Skrivtolk

Mattias Johansson Verksamhetschef, Hörselverksamheten
Annelie Lindberg Verksamhetsutvecklare Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson Chefssekreterare, Hörselverksamheten

Frånvaro


Erika Darljung HRF Göteborg
Eva Löfqvist Beglert HRF distrikt Skaraborg/Varatrakten
Maivor Vänerås-Persson HRF Distrikt Skaraborg
Ingrid Nordqvist HRF Distrikt Skaraborg
Linda Harju DHB Västra
Ida Hansson UH (Unga hörselskadade)

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Årsredovisning 2023

Genomgång av besök inom Hörselverksamheten 2019 – 2023: Nytt rekord för 2023, fler söker hörselvård.

Hörselrehabiliteringar - personer 2023: Det är 16 775 personer som sökte hörselrehabilitering 2023, fler söker hörselvård av hälsoperspektiv.

Hörselverksamhetens omställningsarbete:

Hörselverksamheten FyrBoDal, Skövde, Göteborg och Södra Älvsborg, varje område arbetar med väntande:

FyrBoDal har börjat kontakta patienter via telefon om patienten är motiverad, gör en behovsanalys och audionom påbörjar hörselrehabilitering.

Södra Älvsborg har börjat med så kallad ”självtest” av hörsel som ett kliniskt test utan att audionom är inblandad. Det här kliniska testet kommer att finnas inom alla Hörselverksamhetens områden innan sommaren.

Varje område gör på lite olika sätt för att kunna göra en utvärdering vad som är bäst både på kort- och lång sikt, utvärdering kommer att göras i slutet av maj 2024.

Väntande Hörselverksamheten vid månadsskiftet december 2023:
Över hälften av patienterna kommer in inom vårdgarantin.

För att påminna om tiden till Hörselverksamheten skickas SMS-påminnelse till patienterna.

Egenremiss/remiss från vårdcentral:
Enhetscheferna har gjort ett utskick av anvisning till vårdcentral för att tydliggöra att remissen är tydligt skriven där frågan till patienten nu finns om motivation.

Ekonomi

December 2023 minus 1,2 miljoner kronor. 

Upphandling RFI till leverantörer.
Telespole finns i alla hörapparater vid upphandling. 
Alla patienter får en hög tekniknivå i VGR.

Personcentrerad vård – Vad är behovet för just den här personen.
Parameter för användande av hörapparat – barn och vuxen, motivationshöjande del och ansvar på patient.

Kostnad för byte av slangar har Hörselverksamheten inte lyckats med på systemnivå.
Beslut om åverkan på hörapparat om den måste in för reparation, egen kostnad symbolisk summa = 300 kr som betalas via faktura.

Avskrivning för hjälpmedel i VGR = 6 år, då är den värd o kr.

Hörselhjälpare antal?

Mattias J önskar få in antal hörselhjälpare för HRF i respektive områden, hur många, var de finns, återkoppling till Mattias J.

Fjärrjustering

Mattias J informerar om fjärrjustering - Att kunna justera sin hörapparat på distans, vilket är en patientvinst och en vårdvinst, fjärrjustering är nu i gång.

Mattias efterfrågar draghjälp från HRF för efterfrågan gällande fjärrjustering att den här hjälpen finns, förslag är information på HRF:s hemsida.  

Brukarråd Göteborg

Brukarråd lokalt i Göteborg är nu på gång i mars.

Utbudspunkter Skene – Hisingen – Mölndal

Audionommottagning Skene
Hörhjälpmedelsmottagning Hisingen
Hörhjälpmedelsmottagning Mölndal

När audionombristen blir större är det svårt att bemanna utbudspunkterna, inväntar beslut från Operativa Nämnden och därefter beslut från Habilitering & Hälsas Styrelse.

Webbinarium 2024-04-23, kl. 14.00 – 16.00:

Obligatorisk Webbinarium för all personal inom Hörselverksamheten, verksamheten stänger så att alla kan delta.

Webbinarium ”Omställning inom Hörselverksamhet”, 2024-04-23, kl. 14.00 – 16.00, där Mattias Johansson, verksamhetschef, Annelie Lindberg, verksamhetsutvecklare, pratar om omställningsarbetet i Hörselverksamheten och flera medarbetare delar med sig av hur de arbetar samt brukarperspektivet av Barbro Prästbacka. 
Webbinarium kommer att avslutas med en frågestund.

Brukarråd/CI/Harry E

Annelie L tar med frågan gällande brukarråd utifrån CI-teamet, frågan tas med för omhändertagande. Förklara och förtydliga vårdförloppet.

Herrljungaprojektet:

”Uppsökande insatser för screening av hörselnedsättning hos äldre”.

Milijana Malmberg, leg audionom, Med.Dr. Hörselverksamheten/Göteborgs Universitet
Milijana Malmberg informerar om Herrljungaprojekt och att kartlägga och hörseltesta på äldreboende.

Hörselverksamheten har utbildat personal på äldreboendet, personalen har hörseltestat patienterna på boendet, Hörselverksamheten har hörseltestat i hemmiljö.

Forskningsprojektet ska vara klart i april/maj 2023 efter det är det slutredovisning. Hörseltester ska även göras av patienter som är inskrivna i Hemtjänsten, inte helt klart ännu.Slutredovisningsdokument för Herrljungaprojektet översändes till Brukarorganisationerna.

Hörselhälsa

Andreas Thulin, leg audionom, M. Sc., Hörselverksamheten/Göteborgs Universitet

Nationellt Vårdprogram grav hörselnedsättning

Annelie Lindberg, verksamhetsutvecklare Hörselverksamheten

Annelie Lindberg är ordförande för ”Nationellt vårdprogram för grav hörselnedsättning”, uppdrag från ÖNH-samordningsråd som utser representanter för arbetsgrupp.

Nästa möte:

Regionalt Brukarråd Hörselverksamheten 2024-09-26, kl. 10.00 – 12.00, Hörselverksamheten Skövde, Trädgårdsgatan 15 D, Skövde.

Mattias J tackar alla för idag och avslutar mötet.