Alternativ telefoni, Dövteam och Dövblindteam 9 juni 2022

Tid: 13:00-15:30 Plats: digitalt via Teams

Deltagare

Sara Lindbom, enhetschef Alternativ telefoni
Tove Wrånge, enhetschef Dövteam och Dövblindteam
Sara Halla, assistent Alternativ telefoni, mötessekreterare
Maria Larsson, pedagog Alternativ telefoni
Anders Helmer, ingenjör Alternativ telefoni
Åsa Mellin, pedagog Dövteam
Jenny Widmark, audionom Dövblindteam

Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Barbro Prästbacka, HRF Västra Götaland
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Emira Kadic, FSDB Väst

Föregående protokoll

Under rubriken ”Fysiska gruppträffar och/eller distansträffar/tema-träffar”, i andra svarsmeningen från Tove Wrånge tilläggs ordet ”upphör” i slutet på meningen: Gruppverksamhet kring fjärrkommunikation planeras för både Dövteams och Dövblindteams målgrupper när restriktionerna upphör.

Berit Jildenhed, FSDB önskar att få anteckningarna tidigare. Ihop med kallelsen blir det för sent. Tove Wrånge svarar att det ska vi ordna.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

Anmälda punkter

Inga anmälda punkter till dagens möte.

Aktuellt från verksamheten – Alternativ telefoni, Dövteam, Dövblindteam

Öppen mottagning, semesteruppehåll

Öppen mottagning på Ekelundsgatan sista dag är 20 juni och startar igen den 15 augusti. Anders H själv är på semester den 15 augusti, men övrig personal finns på plats. Det gäller bara ”Öppen mottagning”, övrig verksamhet i huset är öppet.

Anders H berättar att just nu pågår det upphandling av bildtelefoner. Upphandlingssekretess gäller och det är därför inte möjligt att säga exakt vad som händer, men verksamheten arbetar med de nuvarande leverantörerna Lidol och Omnitor. Verksamheten räknar med ett nytt avtal från 1 maj 2023. Barbro P, HRF Västra Götaland, frågar vad Alternativ telefoni säger om produkten Tera, om det är aktuellt att upphandla den. Anders H svarar att han inte kan svara på detta just nu mitt i upphandlingen.

Tove W svarar att Dövblindteamet ger insatser kring fjärrkommunikation till patienter med dövblindhet, med målet en ökad delaktighet i vardagen.

Personal

Inom Alternativ telefoni är pedagog Eva F tjänstledig och Maria L vikarierar för henne fram till februari/mars 2023. 

Inom Dövblindteam, i januari började Rebecca U som kurator och kommunikationspedagog. I mars började Petra A som audionom. Hon arbetar 60 % i Dövblindteam och 40 % Hörselteam. Före sommaren kommer Tove W att gå ut med en ny annons, en deltidstjänst synpedagog i Dövblindteam.

Arbete med tillgänglig information i olika kanaler

Verksamheten har tidigare informerat att det pågår ett förbättringsarbete inom förvaltningen kring information på våra externa hemsidor. Dövteam och Dövblindteam arbetar med att förbättra sina mottagningssidor. Teamen arbetar också med innehållet på Facebook och 1177. En målsättning är att mer av innehållet skall vara teckenspråkigt.

För att innehållet skall bli så bra som möjligt behöver verksamheten hjälp med funderingar och synpunkter. Den som upptäcker något på sidorna som behöver förbättras uppmanas höra av sig.

Planerade aktiviteter för höst 2022

Dövblindteam har genomfört en teknikdrop-in. Audionom Jenny W och kommunikationspedagog Sara B höll i gruppaktiviteten som var en möjlighet att få information om, känna och se två olika egenprodukter, Airtag och Google Nest. Dessa produkter har presenterats i FSDB:s medlemstidning. Produkterna är konsumentprodukter som alltså inte förskrivs i verksamheten, men har visat sig vara användbara bland annat för personer med dövblindhet. Det var tyvärr endast ett fåtal personer som kom.

Sara Benjaminsson ger fortfarande individuellt stöd kring fjärrkommunikation, både hembesök, digitalt eller på plats.

Emira K, FSDB Väst, informerar om att många gärna vill komma på kurs, men att det kan vara svårt för personer som arbetar. Eftersom många medlemmar är utspridda i regionen skulle en digital gruppverksamhet kunna underlätta. Jenny W svarar att det inte blir samma sak med digitalt. Man ska ha möjlighet att kunna känna och klämma på sakerna. Om det finns behov kan fysiska träffar arrangeras till hösten, exempelvis i Skaraborg eller Fyrbodal. Tove W påminner om att patienter som har behov av insats från teamen alltid bör kontakta oss med en förfrågan. Då kan vi planera individuellt stöd och gruppverksamhet där behoven finns.

Tove W informerar om ett samarbete som påbörjats mellan Dövteam, Dövblindteam och Alternativ telefoni med Tolk kring en gruppverksamhet för att få stöd kring hur det går till att boka tolk via 1177.

Både dövblindteam och dövteam planerar att ordna föräldraträffar igen. Dövblindteam har skickat ut intresseförfrågningar till föräldrar till våra patienter. Dövteam planerar en föräldragrupp för teckenspråkiga föräldrar. Dövblindteams upplevelse är att det har blivit fler patienter som är barn, och möjligheten att tidigt ställa diagnos kan vara en förklaring till detta. Dövblindteam arbetar aktivt med vårdprocessen för barn och ungdomar med dövblindhet

Agneta H, FSDB Väst, undrar hur lång det har kommit med information från CI-team och Dövblindteam kring CI. Jenny W svarar att en informationsträff planeras, men är inte klart om det ska bli digital eller fysisk träff.

Våld i nära relationer, frågor om våld på rutin, implemetentering

Tove W informerar om att Västra Götalandsregionens regionfullmäktige 2018 beslutade att personal i regionen som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar skall fråga om våld i nära relationer på rutin i syfte att på ett bättre sätt upptäcka våldsutsatthet hos våra patienter och anhöriga. Hörselverksamhet arbetar nu med implementering i våra respektive enheter. Med anledning av detta finns mycket informationsmaterial kring våld i nära relationer. Våra patienter kommer få information om vårt arbete med att fråga om våld i samband med utskick av kallelser och vid patientbesök.

 

Aktuellt från brukarorganisationerna

FSDB Väst

Agneta H, FSDB Väst, berättar om en medlemsträff på Gunnebo slott, där deltagarna skall äta gott och promenera. Föreningens digitalfika fortsätter. Berit J berättar om en inplanerad medlemsresa till en halländsk vingård i juli. Föreningen informerar om att det är lite svårt att få medlemmar att anmäla sig till olika aktiviteter, men hoppas på att det blir välbesökt.  I augusti arrangeras bågskytte för medlemmar i alla åldrar. Höstens program är ännu inte klart.

Berit J som ingår i FSDB Riks styrelse berättar att en ordförandekonferens på Almåsa havshotell har genomförts. Emira K och Wandi L från FSDB Väst deltog. I höst arrangeras en nationell träff och i oktober en träff på distriktsnivå.

HRF Distrikt Västra Götaland

Barbro P, HRF Västra Götaland, informerar om föreningens 101årsjubileum som firades med pampig fest och bra föredrag. Bland annat kunde åhörarna lyssna på en föreläsning kring hur man som medlem ska förhålla sig inom organisationen och vad som är viktigt att tänka på.  Inför höstens val är föreningen igång med att kontakta politiker och ha informationsutbyte. Förbundet har gjort nya broschyrer ”Svensk politik hörs för dåligt” som delas ut och medlemmarna uppmanas att informera i sina kommuner.

Övrigt

Agneta H, FSDB Väst, frågar Barbro P, HRF Västra Götaland om den gemensamma broschyren som skulle utformas av HRF och FSDB. Barbro P berättar att det från början var tänkt en broschyr, men det slutade med ett dubbelt visitkort som brukarorganisationerna får lägga i verksamheternas väntrum. Det är under bearbetning och man kommer ha ett möte i höst med verksamhetschef Mattias Johansson, Hörselverksamhet. Agneta H lyfter önskemålet om att FSDB får vara med och påverka innehållet innan det presenteras. Båda parter kom överens att samtala vidare.

Nästa brukarrådsmöte

Nästa möte blir torsdag den 1 december 2022. Kl. 13.00-15.30. Tolkar bokas som vanligt.

Efter diskussionen kom man överens om att under vintertid ses vi via Teams och vid vår/sommartid träffas vi fysiskt.

Nästkommande möten

Torsdag 1 december 2022 kl 13.00-15.30.