Hörselverksamhetens regionala brukarråd 13 september 2022

Närvarande: 

Eivor Johansson, HRF distrikt Västra Götaland samt HRF För-bund
Harry Eriksson, HRF Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF distrikt Skaraborg
Maivor Vänerås-Persson, HRF distrikt Skaraborg
Jan Åberg, HRF distrikt Skaraborg
Barbro Fröjd, FSDB Väst
Mattias Johansson, Verksamhetschef, Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson, Chefssekreterare, Hörselverksamheten

Malin, Skrivtolk
Lotta, Skrivtolk

Frånvaro:

Barbro Prästbacka, HRF distrikt Västra Götaland
Mimmi Claesson, Västra Götalands Distrikt
Ingrid Nordqvist, HRF Skaraborg
Bengt Gereonsson, HRF distrikt Skaraborg
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Aron Sortelius, UH (Unga hörselskadade, DBU (Dövblinda barn och ungdom nationell och regional nivå
Linda Harju, DHB Västra

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Hörselverksamhetens Barnfilm

Mattias J informerar om Hörselverksamhetens barnfilm som riktar sig till föräldrar med hörselskadade barn. Barnfilmen kommer att skickas ut till Brukarrådens representanter månads-skiftet september/oktober, kom gärna med synpunkter samt sprid den
vidare.

Mattias J informerar att samverkan kring information av olika informations-flöden med Brukarorganisationerna/Hörselverksamheten pågår.

Generellt pågår det ett arbete inom Hörselverksamheten Västra Götalands-regionen med att förbättra Hörselverksamhetens externa hemsidor.

Delårsrapport per augusti, bifogas anteckningarna

Mattias J informerar om Hörselverksamhetens delårsrapport per augusti.

Presentationen bif. med anteckningarna.

Hörselverksamheten prioriterar det dagliga patientarbetet och tillgängligheten.

Pandemin har påverkat Hörselverksamheten inom samtliga områden: Verksamhet, personal och ekonomi.

Hörselverksamheten har haft målet att klara vårdgarantin och möta en ökad efterfrågan av Hörselrehabilitering, efterfrågan av Hörselrehabilitering har ökat kraftigt efter pandemin varför Hörselverksamheten har svårt att klara vårdgarantin med det stora tryck Hörselverksamheten har just nu.

Alla väntande kommer inte in under 90 dagar. Det är idag över 5 000 personer som väntar på hörselrehabilitering. Totalt har över 10 000 personer fått hörselrehabilitering per augusti 2022. Hörselverksamheten har haft 79 289 besök per augusti 2022.

Hörselverksamhetens audionomer kommer att arbeta kvällar och helger för att förbättra tillgängligheten för patienterna och minska köerna.

Det är geografiska skillnader inom Hörselverksamheten: Hörselverksamheten Göteborg och södra Bohuslän samt Södra Älvsborg är tillgängligheten svårast. Hörselverksamheten Skaraborg klarar vårdgarantin.

I våras blev patienter från Göteborg och Södra Bohuslän erbjudna tid till Hörselverksamheten Skövde, de flesta valde att vänta på tid till Hörselverksamheten i Göteborg.

Hörselverksamheten prioriterar det dagliga patientarbetet och tillgängligheten och Mattias J informerar därför att det tyvärr kan bli ett nej vid närvaro från Hörselverksamheten på HRF:s Hörselträffar då det är svårt att avvara personal just nu men vi försöker alltid att göra så gott vi kan.

Eivor J ställer frågan gällande kompetensförsörjning

Mattias J svarar att Hörselverksamheten har studenter i över 300 veckor/år insatsen att ta emot studenter gör att audionomerna söker sig till oss när de är klara audionomer, Mattias J informerar att i år har vi rekryterat 14 perso-ner från utbildningen.

Extrainsatt Brukarråd 2022-09-16

Hörselverksamhetens samverkan kring ett extrainsatt Brukarråd 2022-09-16. Det är ett projekt i förändrat arbetssätt i nära vård där Hörselverksamheten ska hörseltesta på äldreboende. Hörselverksamheten ska hörseltesta i en kommun som ett projekt, samt se hur motivation är hos person att ge hörseltest samt hörselrehabilitering. Projektet kommer att läggas i Herrljunga kommun i Södra Älvsborg. Uppdraget handlar om hörselscreening. HRF hörselhjälpare måste vara med. Mattias Lundekvam, HRF:s förbundsordförande är kontaktad.

Utbildning äldreboende Lerum/Herrljunga/Harry E

Harry E skickat in frågan gällande utbildning av Hörselverksamheten för personalen på äldreboende om Hörsel samt Hörapparater? Är det Hörselverksamhetens ansvar? Hörselombud.

Mattias J svarar att: Hörselverksamheten har inte ansvar för utbildning av personal på äldrebo-ende. Det är kommunens ansvar att kompetensutveckla sin personal.
Det är en önskan om hörselkunskap inom undersköterskeutbildning ska ingå.
Lerums kommun önskar kompetensutveckla kommunen inom hörselve-tenskap.
Förbundet har kurser för hörselhjälpare

Nationellt vårdprogram för grava hörselnedsättningar

Mattias J informerar om Vårdprocess för alla vuxna med grav hörselnedsättning. Nationella Vårdprogrammet har varit uppe i Öronklinikens Samordningsråd. Frågan är för hela VGR att hantera, Öronklinikernas samordningsråd äger frågan.

Hörselhälsa - Nästa brukarråd

Andreas Thulin, leg audionom föreläser om hörselhälsa, forskning med hälsofrämjande insatser för spridning i Västra Götalandsregionen.
Andreas Thulin kommer att bjudas in till nästa Brukarråd 2023-02-07.

Arbetstekniska hjälpmedel - Försäkringskassan

Eivor J har skickat in frågan gällande om Hörselverksamheten får många frågor från personer som inte fått hjälp med arbetshjälpmedel – från För-säkringskassan eller Arbetsförmedlingen?

Mattias svarar att det fortfarande finns patienter som hamnar i kläm gäl-lande arbetshjälpmedel.

Eivor J informerar att det är högprioriterat av HRF som kommer att arbeta med ett ”Hållbart hörselsmart arbetsliv”. Alla människor ska ha samma förutsättningar när det gäller arbete, arbets-miljö.

Samarbete regioner

Eivor J ställer frågan gällande samarbete inom Regionerna.

Mattias J informerar att nordiskt samarbete pågår inom forskningen, samarbete med Regionerna.

Nationella projekt såsom Hörselhälsa, fjärrjustering. Vid arbete med Hörselverksamhetens Vårdprocess har Hörselverksamheten hämtat inspiration från andra landsting samt gjort studiebesök. Hörselverksamheten bidrar till andra landsting. Sveriges Hörselvårdschefer träffas 2 ggr per år i samarbete med Hörselbron för kompetensutveckling.

Eivor J informerar att Hörselverksamheten Västra Götaland fungerar mycket bra, i Västra Götaland får man ta med sig hjälpmedel om man flyttar till annan region.

Mattias J informerar att det är ett samarbete mellan regionerna så att man får ta med sig sina hjälpmedel när man flyttar till annan region.

Nationella Patientenkäten via 1177 pågår i Västra Götalandsregionen

Mattias J informerar att det är dags för nationella patientenkäten, patien-tenkäten kommer att påbörjas i mitten av september till mitten av november, information kommer att komma på väntrums-TV.

Angelica A nytt hörapparatsavtal

Angelica A informerar om nytt hörapparatsavtal, bif. presentationen med mötesanteckningarna.

Hörselverksamheten har ett fint samarbete med Brukarorganisationerna vid upphandling av hörapparater.

Presentation av upphandlingsprocess, kravspecifikation som arbetas fram, extern remiss skickas ut, annonsanbud, anbudsutvärdering samt tilldel-ning.

Nytt avtal 2022-04-01 skulle vara klart men det blev överprövat men nu är det klart och det finns avtal på allt. Upphandling - avtal inom Hörselverksamheten är av senaste tekniken inom hörhjälpmedel. Nytt avtal gäller fr o m oktober 2022.

Eivor J skickat in frågan: Hur länge varar uppladdningsbara batterier?

Angelica A svarar att laddning av hörapparat i 30 min. = 3 tim. Laddning av hörapparat i 6 tim. = 24 tim. Bif. PP.

Jan Å ställer frågan gällande användarvänlighet för patienten, svårt att koppla ihop, finns det krav på snabbguide? Angelica A svarar att det går inte längre att ställa krav på snabbguide men de flesta leverantörer försöker att få fram en snabbguide.

Frågan om prisskillnad mellan vanlig hörapparat och uppladdningsbar hö-rapparat:
Angelica A svarar att idag är det ingen stor prisskillnad.

Harry E ställer frågan om livslängd på hörapparat, gäller garanti tills den byts ut?

Angelica A svarar att garanti-tiden är på 3 år. Regler för det finns i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, det är grunden för alla hjälpmedel i Västra Götalandsregionen.

Fjärrjustering på distans

Angelica A informerar att forskningsprojekt pågår av fjärrjustering att kunna justera sin hörapparat på distans, vilket kommer att bli en patientvinst och en vårdvinst.
Vi måste förhålla oss till GDPR som är ett sätt att inte vara spårbara så det inte läcker ut information om patient, kravet är att de måste säkerställa sina system.

TERA – Tal till text/Text till tal

Angelica A informerar om TERA: Tal till text/Text till tal. Hörselverksamheten har inte möjlighet att förskriva hjälpmedlet. Ny bedömning i hjälpmedelsgruppen ska göras av TERA 2022-10-07 för att kunna göra ett nytt bedömningsunderlag inför beredningsgrupp.

Harry E informerar att förbundet driver ett projekt om textning.
https://hrf.se/sa-paverkar-vi/alla-kan-texta/

Nytt möte

Nytt Regionalt Brukarråd den 7 februari 2023, kl. 10.00 – 12.00, lokal: 308, Ekelundsgatan 8, Göteborg.

Mattias tackar alla för idag och avslutar mötet.