Remisskriterier för vårdgivare

Vid misstanke om ätstörning är det viktigt att remissen innehåller tillräckligt med information kring patientens tillstånd. Vi vill därför att ni besvarar följande frågor i så stor utsträckning som möjligt.

Obligatoriska kriterier för remiss till ätstörningsenheten

 • Beskriv patientens problematik
 • Aktuell längd, vikt och BMI (ej äldre än 1 månad)
 • Viktutveckling senaste 12 månaderna
 • Kostanamnes som beskriver antal måltider per dag och ungefärligt innehåll och mängd
 • Beskriv motionsvanor (frekvens, duration)
 • Förekommer kompensatoriska beteenden (kräkning, fasta, överdriven motion, laxermedel, diuretika)
 • Förekommer viktfobi, kroppsmissnöje?
 • Förekommer kroppsliga symtom?
 • Hur länge har problematiken funnits?
 • Patientens egen motivation till kontakt

Rekommenderat innehåll:

 • Förekommer hetsätning? Hur ofta, och under hur lång tid?
 • Somatisk och psykiatrisk anamnes
 • Droganamnes
 • Utvidgad viktanamnes, tidigare lägsta och högsta vikt, viktutveckling över tid
 • Hormonella tecken (utebliven menstruation)
 • Tidigare ätstörningsproblematik, tidigare behandling
 • Övriga pågående sjukvårdskontakter
 • Beskrivning av familjesituationen
 • Provtagning (blodstatus, elstatus, leverstatus, homocystein), EKG
 • Somatisk status (vitalparametrar)
 • Aktuell läkemedelsbehandling

Om obligatoriska kriterier inte finns med i er remiss kommer komplettering behövas.