Egenkontroll av vårdhygienisk standard

PRIMÄRVÅRD. På den här sidan finns verktyg för egenkontroll. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården. Det förebyggande arbetet innebär bland annat att säkerställa att vården håller en god hygienisk standard och att vårdgivare, personal, lokaler och utrustning har förutsättningar för att uppfylla det kravet.

För att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska förbättringsmöjligheter finns det ett verktyg av egenkontrollmodell, som kan utgöra en enkel och begriplig metod.

Läs mer om VRI

Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården.  Infektionerna är både resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren och samtidigt ett onödigt lidande för den drabbade. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga. Patientsäkerhet är inte bara vårdhygien men vårdhygien är alltid patientsäkerhet.