Delaktighet i kulturskolan

Vill du utveckla arbetet med delaktighet på din kulturskola? Välkommen att kontakta oss!

Vad menar vi med delaktighet?

I samband med Kulturskolepedagogdagen 2021, då temat var just delaktighet, etablerade vi följande tre betydelser av begreppet:

 1. Påverkan och inflytande​
  Här handlar det om att hitta välfungerande former av elevinflytande på kulturskolan och bra exempel och metoder för att låta barn och unga påverka innehållet.
  Kan barn och unga delta i verksamhetsplanering på samma villkor som de vuxna?
 2. Vidgat deltagande​
  Här tittar vi på hur man kan jobba för att nå nya grupper av barn och unga eller att hitta sätt för att överbrygga hinder för deltagande så som avstånd, ekonomi eller funktionsnedsättningar. ​
  Hur ska vi nå de som inte är med?
 3. Känna sig välkommen och lyssnad på.​
  Här vill vi beskriva ett förhållningssätt som visar att kulturskolan är en plats för just det här barnet, just den här individen – att ge förutsättningar för delaktighet. ​Kanske är detta något vi tar för givet att vi kan och gör, men exakt hur gör vi?

Se filmat föredrag om delaktighet i kulturskolan

Kulturskolan i Göteborgs stad spelade i samband med Kulturskolepedagogdagen 2021 in denna film om guiden för tillgänglighet och bemötande. Den är till för att alla som arbetar inom kulturskolan ska kunna göra verksamheten mer inkluderande för alla deltagare.

Ungas delaktighet genom arrangörskap

Vi arbetar med att öka ungas delaktighet med arrangörskap som metod. Med arrangörskapet i fokus stärker man ungas möjligheter till att aktivt påverka och delta i kulturlivet.

Metoder, handledningar och läsning för delaktighet i kulturskolan

Unga Direkt – en metod för att lyssna på barn och unga

Unga Direkt är en metod i sex konkreta steg som Barnombudsmannen tagit fram. Den bärande tanken är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter. Genom att använda metoden får du viktig kunskap, information, idéer och synpunkter från barn och unga.

Ungas inflytande i kulturskolan

Kulturskolerådet har beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden för att ett antal kommuner ska få möjlighet att arbeta för att stärka ungas inflytande i kulturskoleverksamhet. Det ska ske genom stöd till unga engagerade i lokala och regionala plattformar för ungdomsinflytande och genom att etablera ett nationellt ungdomsnätverk. Vidare att organisera erfarenhetsutbyten i form av demokratidagar, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. I projektet deltar cirka 96 kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år.

Ord i färgade bubblor som bildar en blomma. I mitten av blomman står det "glädje".

Från styrdokument till skaparglädje

Från styrdokument till skaparglädje är ett reflektions- och samtalsverktyg för dig som arbetar som pedagog inom kulturskolan med elever med olika funktionalitet. Fortbildningsmaterialet består av två kortare föreläsningar, samt material för reflektion och kunskapsdelning. Det kan användas individuellt eller i grupp.

Kontakt

Vill du utveckla arbetet med delaktighet på din kulturskola? Välkommen att kontakta oss!

Anette Andersson Huber

Producent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer