Integrerad vård

Integrerad vård är ett projekt som ska ge och utveckla den psykiatriska vården i samverkan med den vård som SiS ansvarar för. Målgruppen är barn och unga upp till 18 år som har ett stort behov av psykiatrisk vård.

Integrerad vård är ett projekt som ska ge och utveckla den psykiatriska vården i samverkan med den vård som SiS ansvarar för. Målgruppen är barn och unga upp till 18 år som har ett stort behov av psykiatrisk vård. 

I Västra Götalandsregionen innebär projektet att ett regionalt mobilt team bemannat av personal från BUP skall finnas för att utföra vård på de fem SiS-institutionerna i hela regionen. Teamen skall samverka med personal från SiS och med andra samverkansaktörer som är relevanta för att den enskildes behov av vård skall uppfyllas.

Det mobila teamet utgår från verksamhetsområdena Sahlgrenska sjukhuset och NU-sjukvården, men skall komma hela regionen till nytta. Teamet utgörs av specialistläkare, psykolog och kurator.

Här finns en powerpointpresentation av projektet

Här finns ett radioinslag om integrerad vård (ljud på)

Bakgrund

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av de fyra regioner som ingår i det nationella uppdrag som regeringen tilldelat Socialstyrelsen att samordna mellan psykiatrin och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Syftet med regeringsuppdraget är att förbättra vården för vissa unga som vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och som har stora behov av psykiatrisk vård.

Uppdraget initierades då behovet av hälso-och sjukvård inte alltid tillgodoses för målgruppen och samverkan mellan huvudmännen behöver utvecklas. I VGR är det barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som ingår i projektet.


Målgrupp

Målgruppen för att ingå projektet är de unga som uppfyller Socialstyrelsens inklusionskriterier för projektet.


Remiss

Det är personal från SiS som gör den initiala bedömningen om en remiss skall skrivas för att påkalla behovet av integrerad vård genom BUP. BUP gör därefter en bedömning om individen är i behov av insatsen eller om hen skall hänvisas till det ordinarie vården.


SiS-instutioner i Västra Götaland

Inom det geografiska området som Västra Götaland utgör finns det i dag fem SiS-institutioner som alla ingår i projektet: Brättegården, Fagered, Ljungbacken, Nereby, och Margretelund.


Kontakt

Vid frågor eller mer information om projektet välkommen att kontakta:

Operativ projektledare, Jonathan Strömberg
jonathan.stromberg@vgregion.se , tel: 0764-958713

Samordnare, Anneli Eile Mutén
anneli.muten@vgregion.se, 0700-206826