Kompetensutvecklingsbidrag inom vårdval

Ansökan för kompetensutvecklingsbidrag avslutat efter beslut

Kompetensutvecklingsbidraget för vårdval vårdcentral och vårdval rehab avslutas

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 17 maj 2023 beslut om att avsluta kompetensutvecklingsbidraget för vårdvalen. Anledningen är det ansträngda ekonomiska läget i regionen.

Projektet pausades den 5 maj efter beslut i operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Alla ansökningar som inkom innan den 5 maj är hanterade och de som beviljats bidrag kommer få dessa pengar utbetalade tillsammans med vårdvalsersättningen för juni månad.

Länk till beslutet: Protokoll operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-17

Vid frågor kontakta vgprimarvard@vgregion.se alt vardval.rehab@vgregion.se

Detta kan bidraget användas till

Kompetensutvecklingsbidraget ska användas till implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap för personal i patientnära arbete. 

Bidraget kan användas både till direkta kostnader för kompetensutveckling och till schabloniserad kostnad för frånvaro från ordinarie arbete.

Detta kan bidraget inte användas till

 • Insatser kopplade till införandet av program Millennium
 • Finansiering av ST-läkarutbildning och PTP-psykologutbildning
 • Forskning

Bidraget för kompetensutvecklingsinsatser ska stärka men inte ersätta leverantörernas fortbildningsansvar enligt lag samt Krav- och kvalitetsböckerna.

Exempel på kostnader som kan ersättas

Exempel på direkta kostnader för kompetensutveckling

 • Kursavgifter
 • Rese- och boendekostnader
 • Arvode till handledare/föreläsare etc.
 • Lokalkostnad vid föreläsning/nätverksträff

Exempel på schabloniserad kostnad för frånvaro från ordinarie arbete

 • Deltagande i utbildning, föreläsning, seminarium eller nätverksträff.
 • Studiebesök/auskultation
 • Handledning
 • Utvecklingsarbete, implementering av nya riktlinjer/internutbildning på enheten

Så här mycket kan enheterna ansöka om

Under förutsättning att enheterna står för halva kostnaden för kompetensutvecklingsinsatserna kan de ansöka om bidrag motsvarande resterande summa.

Varje enhet kan ansöka om ett maxbelopp som baseras på enhetens storlek.  Enheterna har delats in i tre grupper (stor, medel och liten) utifrån enheternas intäkter per helår. 

Maxbelopp att ansöka om för en stor enhet är 135 000 kronor, för en medelstor enhet 100 000 kronor och för en liten enhet 60 000 kronor.

Utbetalning av eventuellt beviljat bidrag kommer att ske via vårdvalsersättningen.

Då är det dags att ansöka

Kontakt

Anna Ylmén
Regionutvecklare
0735-76 37 23
vardval.rehab@vgregion.se

Malin Sköld
Regionutvecklare
0722-02 52 87
vgprimarvard@vgregion.se 

Frågor och svar

Varför är det olika stora maxbelopp att ansöka om?
För att skapa förutsättningar för att alla medarbetare inom vårdvalen ska kunna ta del av bidraget.

Hur har storleken på maxbeloppen beräknats?
Maxbeloppen baseras på enhetens intäkter per helår då dessa bedöms vara proportionerliga mot antalet medarbetare på enheten. Enheterna inom respektive vårdval har utifrån intäkter per helår delats in i tre lika stora grupper: stor, medel och liten. 

Vilket maxbelopp kan just min enhet ansöka om?
Information om vilken storlek enheten har beräknats till och vilket maxbelopp som gäller har skickats via E-post till verksamhetschef onsdag den 22 februari 2023.

Hur har den schabloniserade ersättningen beräknats?
Den schabloniserade ersättningen för frånvaro från ordinarie arbete baseras på löneläget för olika personalkategorier inom Vårdval Vårdcentral samt på det prestationsbaserade intäktsbortfallet inom Vårdval Rehab, se ansökningsformuläret för information om de exakta summorna.