Regionsubventioner

Det finns idag subventioner av läkemedel m.m. i regionerna som sker utöver det vanliga förmånssystemet. Regelverk och villkor för dessa subventioner i Västra Götalandsregionen beskrivs här.

Praktisk information för öppenvårdsapotek kring faktureringsrutiner m.m. finns här

Preventivmedel till unga kvinnor

Från och med 1 januari 2017 är preventivmedel, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat, kostnadsfria för unga till och med 20 år, enligt nationella läkemedelsförmånen. Kostnadsfriheten gäller endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Västra Götalandregionens subvention av hormonella preventivmedel till unga kvinnor, "PP-25", kvarstår från 21 år till och med 25 år (det vill säga fram till 26-årsdagen). Subventionen och regelverket innebär att:

  • Västra Götalandsregionen subventionerar hormonella preventivmedel med indikation antikonception som omfattas av läkemedelsförmånen, oavsett beredningsform.
  • Subventionen gäller unga kvinnor bosatta (folkbokförda) i Västra Götalandsregionen.
  • Subventionen gäller till och med 25 år (det vill säga fram till 26-årsdagen).
  • För att ett recept ska bli subventionerat måste det märkas med "PP-25".
  • Egenavgiften är max 100 kr per år. För p-piller innebär detta en egenavgift på 25 kr per tremånadersperiod. För beredningsformer som är verksamma längre än ett år är egenavgiften max 100 kr per uttag.
  • Subventionen gäller för den billigaste utbytbara produkten. Väljer kunden ett dyrare alternativ får hon själv stå för mellanskillnaden utöver egenavgiften om 25 kr per tremånadersperiod.
  • Receptet får utfärdas för 3, 6, 9 eller 12 månader. Recept som skrivs nära åldersgränsen 26 år ska anpassas så att denna gräns överskrids med så få månader som möjligt.
  • Recept utfärdade inom Västra Götalandsregionen kan hämtas ut på vilket apotek som helst i landet.

FAQ

Fråga: Ska recept för "PP-25" registreras med U eller R?
Svar: 
Recept för "PP-25" registreras inom förmånen (R).

Fråga: Ingår akut p-piller i subventionen för "PP-25"?
Svar: 
Nej, akut p-piller ingår inte i subventionen för "PP-25".

Fråga: Gäller "PP-25" även om receptet är utfärdat av en nätläkare?
Svar: Det finns inget krav att receptet måste vara utfärdat i Västra Götalandsregionen. Under förutsättning att övriga kriterier för subvention är uppfyllda så kan recept utfärdade i andra landsting eller av en nätläkare subventioneras. 

Fråga: Fr o m 1 januari 2017 är preventivmedel inom förmånen kostnadsfria för unga upp till 21 år. Krävs någon särskild märkning på receptet och hur ska recept med preventivmedel registreras på apoteket?
Svar: Ingen särskild märkning av receptet krävs. Recept registreras inom förmånen och ingen egenavgift utgår. Ingen separat fakturering ska ske.

Fråga: Subventioneras Diane och Zyrona enligt "PP-25"? 
Svar: Nej, då den godkända indikationen för dessa preparat är måttlig till svår akne och/eller hirsutism subventioneras de inte enligt "PP-25" utan hanteras i den ordinarie läkemedelsförmånen.

Fråga: I regelverket som gällde innan 2014-03-01 fanns en marginal att kunna hämta ut på receptet med subvention enligt "PP-25" till och med tre månader efter 20-årsdagen. Vad gäller nu?                                                                      
Svar: Samma princip kan tillämpas av apoteken runt 26-årsdagen som tidigare för 20-årsdagen. Dvs. har receptet utfärdats innan 26-årsdagen med subvention enligt "PP-25" kan receptet expedieras enligt pp-25 max 3 månader efter man fyllt 26 år. Minsta förpackning/tremånadersförpackning kan då expedieras med subventionen. 


Smittskyddsläkemedel

Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten enligt Smittskyddslag (2004:168) kap 7. Receptet ska av förskrivaren vara påtecknat "Kostnadsfritt enligt SML". Dessa läkemedel ska av apotekspersonal registreras med förmånstyp "S", för alla utom asylsökande. 

Smittskyddsläkemedel till asylsökande betalas av migrationsverket


Läkemedel till patient med allvarlig psykisk störning

Vissa patienter kan efter individuell bedömning av behandlande läkare beviljas fria läkemedel då de saknar sjukdomsinsikt. Eventuell fakturering från apotek görs upp mellan apotek och förskrivande enhet.


Undantagshantering för vissa läkemedel utanför förmånen

Västra Götalandsregionen kan, för enskilda patienter, subventionera även andra läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Detta gäller patienter som har synnerligen angelägna medicinska behov och som saknar behandlingsalternativ inom förmånen. Detta gäller enbart om användningen är kostnadseffektiv. 

Kriterier för undantagshantering av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen

Hantering av beviljad undantagshantering för läkemedel till utomlänspatient (Västra Götalandsregionen och Region Halland)


Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Enligt lag gällande från 1 juli 2013, SFS 2013:407, är regionerna skyldiga att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Subventionen berör bland annat receptförskrivna läkemedel. Subventionen gäller endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förskrivaren verifierar att personen kan få subvention enligt lagen och påtecknar receptet "UTill - subventioneras av VGR". Egenavgift tas ut av apoteken och resterande belopp vidarefaktureras VGR. Egenavgiften är högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst tre månaders behandling. Särskilda läkemedel förskrivs endast med ett uttag. Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.
Fr o m 1 januari 2016 behöver inte barn under 18 år som vistas i landet utan tillstånd betala egenavgift.


Fria spolvätskor

Västra Götalandsregionen subventionerar i öppenvården vissa spolvätskor som är medicintekniska produkter (CE-märkta). CE-märkta spolvätskor är inte läkemedel och ingår inte i läkemedelsförmånen.

Från och med 1 oktober 2019 hanteras CE-märkta spolvätskor av Läkemedelsnära produkter (LMN). För information om förskrivning och beställning se https://regionservice.vgregion.se/lmn/


Läkemedel till asylsökande bekostas av migrationsverket.

Läkemedel till massflyktingar från Ukraina

Personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar) har rätt till subventionerade receptförskrivna läkemedel på samma sätt som asylsökande.

Regelverk som för asylsökande, se migrationsverket.

Vid förskrivning anges ”ej förmånsberättigad”. Patienten uppvisar UT-kort på apoteket och betalar då samma egenavgift som asylsökande. Migrationsverket faktureras övrig kostnad.


Ulrika Eriksson Krebs

Apotekare

Telefonnummer