Information till öppenvårdsapotek

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med landstingssubvention i Västra Götalandsregionen.

Anvisningar fakturering. (uppdaterad 2016-10-04)

Rekommendation av Insulin lispro Sanofi i REKlistan 2018

Insulin lispro Sanofi är rekommenderat i REKlistan 2018, och har ersatt det tidigare rekommenderade insulinet Humalog. Det är vår förhoppning att förskrivningen av detta preparat kommer att öka framöver, och det bör därför finnas tillgängligt på öppenvårdsapoteken. Läs mer i Läkemedelskommitténs nyhetsbrev.

Särskild faktureringsrutin vid förskrivning av Losec enterotabletter till barn upphör

Den särskilda faktureringsrutinen vid förskrivning av Losec enterotabletter till barn upphör från och med 2017-12-31. Kostnader för redan utfärdade recept kan faktureras av apoteken under receptets giltighetstid, dock senast 2018-12-31. För mer information se Nyhetsbrev 2017-11-14

Ny betalningsförmedling för smittskyddsläkemedel från och med 1 oktober 2016

Från och med den 1 oktober 2016 blir det möjligt med en samlad betalningsförmedling via eHälsomyndigheten för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen. Västra Götalandsregionens tidigare vidarefaktureringsrutin upphör därmed för expeditioner från och med 2016-10-01.

För mer information se Anvisningar fakturering, bilaga 1 (uppdaterad 2016-10-04)

Inhalatorer och infusionspumpar som utgått ifrån TLV´s läkemedelsförmån

Västra Götalandsregionen har från och med 1 maj 2017 gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling, se länk: Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

För vårdgivarna innebär det att vid personlig förskrivning ska inhalatorer och infusionspumpar bara beställas från Hjälpmedelscentralen i beställningssystemet Websesam.

Kontaktperson för frågor: Mia Isacson mia.isacson@vgregion.se 070-082 58 19

Enteral nutrition samt livsmedel för särskilda näringsändamål

Produkter för enteral nutrition till barn och ungdomar 0-16 år (livsmedelsanvisning) samt livsmedel för särskilda näringsändamål till vuxna subventioneras av Västra Götalandsregionen. För den öppna vården distribueras produkterna hem till berörda patienter. Distribution och subventionering av livsmedel i Västra Götalandsregionen berör därmed inte öppenvårdsapotek.

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands

Vid utomlandsresa kan, om särskilda skäl föreligger, läkemedelsinköp inom förmånen tidigareläggas. Detta bedöms av apotekspersonalen. Vid behov kan apotekspersonalen begära att kunden styrker sin utlandsresa och/eller längden för resan genom t ex uppvisande av biljett eller motsvarande.

I Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. anges att om särskilda skäl finns kan läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar behovet för 90 dagar, 3 §. Likaså kan expediering ske på nytt om mindre än två tredjedelar av tiden förflutit om det finns särskilda skäl till detta, 11 §. En ny kostnadsperiod beräknas då så är tillämpligt, § 3 a. Den som har rätt till läkemedelsförmåner är den som är bosatt i Sverige m.m, 4 § Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Rätten till förmåner prövas av det landsting där personen är bosatt, § 23 Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner.

Kontaktperson (ej prövning av enskilda fall): Beata Angelbjörk, Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen. Tfn: 010-441 13 65, beata.angelbjork@vgregion.se


Läs mer om Landstingssubventioner.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29