Litteraturstaden Göteborg

Göteborg har utnämnts till litteraturstad av UNESCO och Västra Götalandsregionen är en av huvudparterna i samarbetet tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus. På Kulturförvaltningen driver vi flera olika projekt och initiativ med koppling till litteraturstaden däribland residensprogrammet AIR Litteratur som bland annat välkomnar författare från andra UNESCO-städer.

Exempel på projekt och verksamheter:

Sommarboken 
Läsfrämjande projekt som riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Barnens bibliotek  
En webbplats som initierats och drivs av Kulturförvaltningen. Det är en läs- skriv- och litteraturfrämjande verksamhet som riktar sig till barn och unga.

Gåvoboken  
Sedan år 2000 får alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen en bok i gåva. Boken delas ut i länets 49 kommuner via barnhälsovården i samarbete med det lokala biblioteket.

Språktåget 
Ett språkutvecklande material som riktar sig till barn 0–6 år och som tagits fram i samarbete med logopeder och bibliotekarier.

Läsfrämjande insatser utanför skolan
Ett projekt som ska stimulera läsning på fritiden och stötta barn som har svag språkutveckling i syfte att få fler att fullfölja sina studier.

Att främja hälsa och välbefinnande med stöd av litteratur
Shared reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept som låter människor få möta och reflektera över kvalitetslitteratur.

AIR Litteratur
Ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götaland.

Fristad
I september 2022 utkom antologin Skapande liv – en fristadsantologi utgiven av Västra Götalandsregionen i samarbete med Bokförlaget Korpen och med stöd av Statens kulturråd.

Litterärt arrangörsstöd
Stöd med syfte att främja boken och bokläsandet samt bidra till möten med litteratur och text och skapa fler och nya litterära mötesplatser i hela Västra Götaland.

Regionalt arrangörsstöd
Alla kommuner i Västra Götaland kan söka det regionala arrangörsstödet för barn och unga.

Kulturkatalogen Väst
Västra Götalandsregionens utbudskatalog för professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål.

Västsvenska författardagar
Vänder sig till arrangörer av litterära arrangemang med syfte att inspirera till fler litterära arrangemang i regionen. 

Bokmässan - Biblioteksscenen
Scenprogram under Bokmässan som tar upp biblioteksfrågor och biblioteksutveckling ur flera olika perspektiv.

Det regionala biblioteksuppdraget
Den regionala biblioteksplanen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för kommunala biblioteksplaner och identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. En av dessa inriktningar är det Läs-och skrivfrämjande biblioteket.

Läs mer om Litteraturstaden Göteborg och ta del av nyheter och annat som händer inom ramen för UNESCO-samarbetet.


-------
Unesco utser nya kreativa städer vartannat år där Göteborg utnämns utifrån sin unika profil som i ansökan bygger på ett rikt förenings- och litteraturliv med satsningar på läsfrämjande och internationella samarbeten. Unescos litteraturstäder finns på alla kontinenter och arbetar tillsammans för att stärka litteraturen som konstnärligt uttryck och kreativ näring. Städerna har ett rikt idé- och kunskapsutbyte, bland annat kring sina sätt att arbeta med läsfrämjande och litteratur för social hållbarhet.

Läs mer om de olika litteraturstäderna på UNESCO:s webb.