Tillkännagivande: östra patientnämnden, sammanträde 2018-11-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Östra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-11-22

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus Mariestad, Lockerudsvägen 12

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2018-11-22 11:02