Hälsan och Arbetslivet, VGR:s företagshälsovård

Hälsan och Arbetslivet är en kunskapskälla för att främja god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vårt uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. Målet är att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensamma målformuleringar.

Hälsan och Arbetslivets uppgift, enligt gällande lagstiftning, är att vara en oberoende expertresurs inom områdena hälsofrämjande, arbetsmiljö och rehabilitering.

Vår kompetens

Vi har kompetens inom områdena medicin och arbetslivsinriktad rehabilitering, ergonomi, hälsofrämjande, miljö, teknik, beteendevetenskap och med vår kompetens identifierar och beskriver vi sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi bidrar till god hälsa och arbetsmiljö på såväl individnivå som organisationsnivå.

En del av Hälsan och Stressmedicin

Hälsan och Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till samtliga förvaltningar och bolag inom regionen, samt ett fåtal externa bolag. Tillsammans med Institutet för stressmedicin bildar vi förvaltningen - Hälsan och Stressmedicin.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Hälsan och Arbetslivet har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt:

  • ISO 9001:2015 inkl Krav -Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård

Det innebär att vi har ett kraftfullt styrsystem för att skapa rutiner och tydliga instruktioner för arbetet. Detta ger en stabil grund för utvecklingen av verksamheten såväl i kundarbetet som i det egna arbetsmiljö- och miljöarbetet.

Företagshälsovård (Hälsan och Arbetslivet på Insidan)