Forskning och utveckling, FoU

Västra Götalandsregionen verkar för att stimulera forskning i hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och näringsliv. Satsningarna som görs har flera syften - att kunna erbjuda invånarna bättre omhändertagande och medicinsk behandling, stärka kompetensen hos vårdpersonalen och medverka till en ökad ekonomisk tillväxt i Västra Götaland. I den senaste nationella utvärderingen av klinisk forskning som presenterades 2018 kom Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet på en sammantaget första plats i landet.

Investeringar för att stärka patientnära klinisk forskning

Att kunna lagra och plocka ut patientdata bidrar till att förbättra  förutsättningarna för klinisk forskning. Inom de närmaste åren kommer ett nytt journalsystem att införas successivt i hälso- och sjukvården  i Västra Götalandsregionen. Det är utvecklat för att ge en samlad information om varje patient och vara ett effektivt och säkert stöd i vårdpersonalens arbete. Det skapar även nya förutsättningar för forskning.

Sedan några år tillbaka finns ett regionalt bild- och interventionscentrum där det finns avancerad teknisk utrustning som gör det möjligt att ställa säkrare diagnoser och ge mer kvalificerad medicinsk och kirurgisk behandling. Verksamheten skapar också nya möjligheter till forskningssamarbeten, till exempel med deltagare från olika yrkesgrupper.

Samarbete med andra aktörer

Den kliniska forskningen sker i stor utsträckning i nära samarbete med Göteborgs Universitet. Samarbetet regleras i avtal och det finns sedan lång tid en etablerad samarbetsorganisation. Andra samarbetspartners är till exempel Chalmers tekniska högskola och det privata näringslivet. Det är framför allt företag inom läkemedelsindustri, biomedicin och medicinteknik, samt andra intressenter inom lifescience-området.

Övergripande och lokal samordning

För att underlätta samordning av insatser inom FoU-området har regionstyrelsen en särskild beredningsgrupp för FoU-frågor. Dessutom finns i tjänstemannaorganisationen flera samverkansorgan, bland annat ett regionalt och flera lokala FoU-råd.  

Spridning av forskningsresultat

För att synliggöra klinisk patientnära forskning som genomförs i hälso- och sjukvården använder Västra Götalandsregionen projektdatabasen FoU i VGR. I projektdatabasen redovisas framför allt medicinska studier, läkemedelsstudier och innovationsprojekt. Projektdatabasen är öppen för externa besökare. www.vgregion.se/fouivgr

 

Ann Ekberg Jansson

Regional FoU-chef hälso- och sjukvård