Så styrs Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs genom politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. Regionfullmäktige har 149 ledamöter som väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utser nämnder och styrelser och ger dem de uppdrag som behövs för att verksamheterna ska fungera.  I Västra Götalandsregionen finns totalt cirka 1100 politiska uppdrag. Politikerna kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

Nämnder och styrelser

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Det är tjänstepersonernas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

Så kan du påverka

Den politiska makten

Politikerna i Västra Götalandsregionen representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Efter valet 2022 styr en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med 68 av 149 mandat.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Styrelser och nämnder har olika roller. Regionfullmäktiges budget och beslut ska efterlevas av alla nämnder och styrelser. Respektive nämnd och styrelse har ansvar för ledningen av verksamheterna genom att vara insatt i dess frågor och agera genom beslut och säkerställa styrningen.

Politisk ordlista