Så styrs Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs av politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. De 149 ledamöterna väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Det är regionfullmäktige som fattar beslut om övergripande mål och prioriteringar i Västra Götalandsregionen (VGR). Andra beslut som behövs för att verksamheten ska fungera fattas av politiker i nämnder och styrelser.

I Västra Götalandsregionen finns cirka 1100 politiker. De är utsedda av regionfullmäktige och kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Det är tjänstepersonernas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

Den politiska organisationen har stöd av tjänstepersoner som gör utredningar, analyser och beräkningar, utformar planer och förslag som underlag för de politiska besluten.

Så kan du påverka

Den politiska makten

Politikerna i Västra Götalandsregionen representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Oftast styr partier som tillsammans har majoritet, det vill säga minst 75 av de 149 mandaten. Efter valet 2018 styr en minoritet bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna VGR. Den nuvarande oppositionen i regionfullmäktige består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Beställa eller utföra

Västra Götalandsregionens verksamheter styrs av politiska beslut. Styrelser och nämnder har olika roller. En hälso- och sjukvårdsnämnd har till exempel uppdraget att beställa vård från sjukhus utifrån befolkningens behov. En sjukhusstyrelse ska i sin tur fatta beslut som leder till att beställningen kan utföras.

Som ägare fördelar regionfullmäktige huvuddelen av Västra Götalandsregionens pengar till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden. Nämnderna är beställare. De bevakar och kartlägger invånarnas behov inom sina respektive ansvarsområden. Utifrån behoven beställer de den verksamhet som medborgarna ska ha tillgång till genom att teckna avtal eller ge uppdrag åt olika verksamheter, utförare. Utförare är Västra Götalandsregionens egna sjukhus, förvaltningar, verksamheter och bolag, men det kan också vara externa verksamheter som inte ägs av Västra Götalandsregionen.

Politisk ordlista

Senast uppdaterad: 2019-02-22 08:24