Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Teckenspråk

Här finns grundläggande information om Västra Götalandsregionen på teckenspråk, men du hittar också regionfullmäktiges teckentolkade sammanträden.

Teckentolkade fullmäktigesammanträden

Här kan du följa teckentolkade sammanträden direkt eller se det i repris. På Närradioföreningen i Falköpings webbplats finns både det sista och de senaste årens sändningar arkiverade. Här finns också sammanträden utan teckentolkning.

Nationella minoritetsspråk och teckenspråk

Nationella minoritetsspråk är språk som talats länge i Sverige och som därför har en speciell ställning.

Nationella minoritetsspråk är språk som talats länge i Sverige och som därför har en speciell ställning: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk har motsvarande språkliga behov och rättigheter.

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. 

1 januari 2010 kom en lag om de nationella minoriteterna och deras minoritetsspråk . Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, och att myndigheter ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Alla myndigheter har också skyldighet att informera svenska minoriteter om deras språkliga rättigheter.

Det är en lagstadgad skyldighet för myndigheter att ge grundläggande information på alla nationella minoritetsspråk.

Förvaltningsområde för finska

Myndigheten ska ge viktig information och service på finska, meänkieli och samiska till nationella minoriteter inom förvaltningsområdena. Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk. Västra Götalandsregionen är förvaltningsområde för finska.

Här kan du läsa mer som vilka rättigheter du har att få information på minoritetsspråk

Västra Götalandsregionen har ett samråd för nationella minoriteter som träffas regelbundet.

Kontaktperson Jesper Svensson, avdelningen för mänskliga rättigheter.

Västra Götalandsregionen har en politiskt beslutad handlingsplan för mänskliga rättigheter som bland annat tar upp frågor som rör nationella minoriteter.
Här finns mer information om planen” För varje människa”.

Det här gör Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och Folktandvården. 

Vi ansvarar för att det finns kollektivtrafik i hela Västra Götaland och äger Västtrafik som ser till att du kan resa både med tåg, buss, spårvagn och båt.

Du ska kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst, historia och annan kultur oavsett var du bor. Därför stöttar Västra Götalandsregionen kulturlivet i Västra Götaland. Vi driver även flera egna kulturverksamheter som Göteborgs Botaniska trädgård, Regionteater Väst och Vitlycke muséum.

Västra Götalandsregionen ska också utveckla området Västra Götaland genom att bidra till att det finns utbildning, jobb och en bra fritid.

Genom vårt miljöarbete tar vi ansvar för att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och kommande generationer.

Jobba hos oss

Västra Götalandsregionen är Sveriges största arbetsgivare med cirka 53 000 anställda. Vill du också jobba hos oss?

Läs mer och sök jobb här: länk till jobbsidan

Starta och driva företag

Vi ger också stöd till företagande och forskning och hjälper på så vis till att skapa fler jobb i Västra Götaland.  Här finns mer information om vilka stöd kan få för att starta och driva företag

Länk till Regional utveckling

Politik och påverkan

Du som bor i Västra Götaland kan påverka i många frågor som finns nära dig.

Du som bor i Västra Götaland kan påverka i många frågor som finns nära dig. Västra Götalandsregionen styrs av politiker som regioninvånarna själva har valt. Hur du röstar i regionvalet påverkar hur dina skattepengar används. En del av den skatt du betalar går till verksamhet som regionen driver, som till exempel, sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Du röstar i regionvalet vart fjärde år samtidigt som valet till riksdag och kommun.

Så styrs Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs av politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. De 149 ledamöterna väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Det är regionfullmäktige som fattar beslut om övergripande mål och prioriteringar i Västra Götalandsregionen (VGR). Andra beslut som behövs för att verksamheten ska fungera fattas av politiker i nämnder och styrelser.

I Västra Götalandsregionen finns cirka 1100 politiker. De är utsedda av regionfullmäktige och kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Det är tjänstepersonernas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

Den politiska organisationen har stöd av tjänstepersoner som gör utredningar, analyser och beräkningar, utformar planer och förslag som underlag för de politiska besluten.

Den politiska makten

Politikerna i Västra Götalandsregionen representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Oftast styr partier som tillsammans har majoritet, det vill säga minst 75 av de 149 mandaten. Efter valet 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna majoritet med 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Den nuvarande oppositionen i regionfullmäktige består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

 

Så kan du påverka

Det grundläggande sättet att påverka i en representativ demokrati som Sverige är att rösta.

Det grundläggande sättet att påverka i en representativ demokrati som Sverige är att rösta. När det är val lägger du din röst på de politiker eller det parti som du tror kommer att utforma Västra Götalandsregionens verksamhet på det sätt du tycker är bäst.

Exempel på hur du kan påverka:

Rösta i regionvalet

Regionfullmäktige väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Nästa val är i september 2018. Mellan valen finns det andra möjligheter att försöka påverka.

Skaffa information

Innan något bestäms pågår planeringsprocesser, där olika lösningar och förslag undersöks, diskuteras och värderas. Skaffa dig kunskap om den fråga du är intresserad av. Vem eller vilka har ansvaret? Hur och var fattas besluten? Vad är bakgrunden? Läs på Västra Götalandsregionens webb, sök i diariet, ställ frågor till tjänstemän och politiker, skaffa kunskap och information, till exempel på internet. Många beslut fattas av chefer för verksamheter och förvaltningar.

Det mesta är offentligt

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla dokument som skrivs inom eller kommer in till Västra Götalandsregionen. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.

Besök regionfullmäktiges möten

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga – alla är välkomna att komma och lyssna. Du kan också följa sammanträdena i direktsändning på vgregion.se och i Närradion. Inspelningar från tidigare sammanträden finns också på vgregion.se.

Medborgardialog

Det är hälso- och sjukvårdsnämndernas uppgift att föra dialog med invånarna inom nämndens geografiska område. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ansvar för primärvård, sjukhusvård, tandvård, folkhälsofrågor och frågor som rör personer med funktionshinder. Du kan vända dig direkt till någon nämndpolitiker som du har förtroende för och/eller känner till. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har dessutom återkommande kontakt med olika brukargrupper och -organisationer.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas medborgardialoger

Kontakta en politiker

Du kan också kontakta en eller flera politiker direkt via telefon, mejl eller brev. Vill du träffa en politiker personligen avtalar du tid för ett möte.

Kontakta en tjänsteman

Du kan också lämna eller skicka dina synpunkter och förslag till en ansvarig tjänsteman. Du kan mejla direkt till den ansvarige eller till diariet, som registrerar din fråga och vidarebefordrar till rätt person.

Debattera

Du kan skapa intresse för din fråga och väcka debatt genom att skriva insändare och debattartiklar eller använda sociala medier på olika sätt, t.ex. blogga, twittra eller debattera på olika webbplatser.

Engagera dig politiskt

Du kan också vända dig till ett politiskt parti som kanske kan vara intresserat av att driva din fråga. Att själv engagera sig politiskt är förstås det bästa sättet att påverka.

Demokratitorg

Runt om på gymnasier i Västra Götaland ordnas Demokratitorg, där regionpolitiker samtalar med gymnasieelever om frågor som engagerar unga.

Demokratitorg i Västra Götaland (sidan är borttagen)

Enskilda personer

Om du vill påverka något som rör en enskild person, till exempel vård, behandling och omhändertagande av en patient, bör du i första hand vända dig till den berörda personalen, verksamheten eller dess ledning. Du kan också vända dig till någon av patientnämnderna. Politikerna går normalt inte in i ärenden som rör enskilda personer.

Hälsa och vård

Vi ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver.

Vi ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver. Hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionens mest omfattande verksamhet. Cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård.

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården redan från början. 1177 Vårdguiden, vårdcentraler och sjukhus har olika uppdrag för att du som patient ska få vård på bästa sätt.

1177 Vårdguiden är en nationell samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden finns tillgängligt dygnet runt via webb och telefon och vårdpersonal kan hjälpa till med att bedöma ditt behov av vård, ge dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Om du behöver träffa en läkare eller annan vårdpersonal ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. På kvällar och helger vänder du dig till en jourcentral. Sjukhusvården vänder sig till dig som behöver specialistsjukvård. Är du i akut sjukvård ringer du 112.

På 1177.se finns kontaktuppgifter till vård i Västra Götaland samlad.

Till 1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du läsa mer om rättigheter i vården. Där kan du få reda på hur du klagar om du inte är nöjd med vården, hur vårdgarantin fungerar, vad vården kostar, vem som kan läsa din journal och mycket mer.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Nationella-minoritetssprak/Nationella-minoritetssprak/


Senast uppdaterad: 2018-10-18 10:54