Så styrs hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården styrs av förtroendevalda politiker.

Två regiongemensamma nämnder har fokus på långsiktigt strategiskt arbete och samordning. Det lokala perspektivet och samverkan med kommuner och andra hanteras av fem delregionala nämnder. Sjukvårdens utförarstyrelser anpassar den egna verksamhetens utbud och produktion till
fastställda strategier och uppdrag.

Nämnder och styrelser för hälso- och sjukvård - Västra Götalandsregionen

Regiongemensamma nämnder

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ och arbetar med strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett invånar- och regionövergripande perspektiv med fokus på invånarnas tillgång till jämlik hälso- och sjukvård. Nämndens måldokument och planer ligger till grund för den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens arbete. Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att ge uppdrag till den egna verksamheten, ingå avtal med privata utförare och fördelning av nämndens budget till utförarna inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland.

Delregionala nämnder

De fem delregionala nämnderna realiserar Västra Götalandsregionens måldokument och strategiska planer inom hälso- och sjukvård och folkhälsa i sitt geografiska område. Inom områdena hälso- och sjukvård och folkhälsa ansvarar nämnderna för dialog med kommuner, intresseorganisationer och civila samhället. Nämnden följer hälso- och sjukvårdens utveckling i sitt geografiska område med särskilt fokus på den nära vården och samordnar dialogen med hälso- och sjukvårdens utförare och kommunerna.

Delregionala nämnder

Utförare

Utförare är till exempel ett sjukhus, Folktandvården, och Habilitering & Hälsa. Var och en av dessa förvaltningar har en politisk styrelse som svarar för att det som beställts utförs enligt avtal och beslut.

Patientnämnden

Patientnämnden ger stöd och hjälp åt patienter (och anhöriga) som har råkat ut för problem i sjukvården och tandvården. Det gäller inte bara Västra Götalandsregionens sjukvård och tandvård utan också sjukvård/tandvård som finansieras av Västra Götalandsregionen. Patientnämnden är opartisk och fristående både från verksamheterna och övriga politiska organ.

Patientnämnden består av fem fristående nämnder. De har ett gemensamt tjänstemannakansli, Patientnämndernas kansli, med kontor i Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Patientnämnderna

Samverkansnämnden

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner som samarbetar inom sjukvård och tandvård. Den västra sjukvårdsregionen omfattar Västra Götalandsregionen och norra delen av Landstinget Halland. Samarbetet gäller dels högspecialiserad vård, dels valfrihet. Nämnden har en rådgivande och rekommenderande funktion.

Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen