Öppet marknadstillträde i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiklagen säger att kommersiella aktörer har rätt bedriva kollektivtrafik inom ett län eller över länsgränser.

Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalands län. Trafikföretag som vill bedriva trafik på kommersiell grund ska meddela den regionala kollektivtrafikmyndigheten att man kommer att bedriva kollektivtrafik på en viss sträcka.

Trafikförsörjningsprogrammet är det måldokument som anger hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas på några års sikt. I programmet ingår åtgärder för att skydda miljön och för att anpassa kollektivtrafiken till personer med, till exempel, funktionsnedsättning. Trafikförsörjningsprogrammet och dess mål omfattar både kommersiell trafik och den trafik som bedrivs av Västtrafik.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Principer för tillträde till kollektivtrafikens bytespunkter

Upphandlad och kommersiell trafik har tillträde till kollektivtrafikens bytespunkter på samma villkor. För tillträde till allmän platsmark ansvarar respektive väghållare, det vill säga kommun eller Trafikverket. För tillträde till knutpunkter och terminaler ansvarar respektive förvaltare, det vill säga ägare eller huvudbrukare, företrädesvis Västtrafik.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgs stad och bussbranschens företrädare kommit överens om nedanstående principer för tillträde till knutpunkter och terminaler:

Principer för tillträde till kollektivtrafikens bytespunkter i Göteborg

Anmälan om kommersiell trafik

Du hittar information om kommersiell trafik och hur anmälan går till på sidan Anmälan om kommersiell trafik.