Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2019-01-22; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2019-01-22

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-01-29

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Carolina Hansson

Senast uppdaterad: 2019-01-29 14:50