Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2019-01-30; omedelbar justering

§ 23 Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården 2019 och § 24 Överenskommelse om ersättningar för 2019 för hälso- och sjukvårdstjänster är omedelbart justerade. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrlsen

Sammanträdesdatum

 2019-01-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-01-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus Skövde

Sekreterare

 Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-01-30 15:14