Tillkännagivande: Regionstyrelsen, sammanträde 2018-01-25; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2019-03-05

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-03-14

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-04-04

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik

Senast uppdaterad: 2019-05-02 15:09