Urologi - Vill DU göra skillnad varje dag?

Vad är viktigt för dig när du väljer yrke och arbetsplats? Vill du ha ett varierat arbete med utmaningar i lagom dos? Vill du ha möjlighet till personlig utveckling på schemalagd arbetstid? Och alla vill väl ha härliga arbetskamrater, så det frågar vi inte ens.

Våra nya medarbetare beskriver att avdelningen har bra rutiner som förmedlas på tydligt sätt. Arbetsuppgifterna är omväxlande, där ingen dag är lik den andra. Ansvarsområden är fördelat jämt i gruppen och det skall finnas tid att få frikoppla sig i schemat för att jobba med olika utvecklingsområden. 

Hos oss är glädje viktigast. Ett starkt team med mycket arbetsglädje är vårt mål och strävan i personalgruppen, ett team med stor kompetens och ett stort engagemang i våra patienter.

Vi hoppas att du också vill jobba här!

Patientgrupper

Urologiavdelning 63-64 har 24 vårdplatser. Här vårdas patienter som har en sjukdom i de övre eller nedre urinvägarna, oavsett kön. Vi vårdar även patienter som har en sjukdom i något av de manliga könsorganen. På avdelning 64 finns också en uroterapimottagning som tillhör kirurgi/urologimottagningen.

Ungefär hälften av alla vårdtillfällen på avdelningen är akuta inläggningar orsakade av akuta åkommor som exempelvis njurstenanfall, urinstämma, urinvägsblödningar, njur- och urinvägsinfektion, och palliativa patienter som har öppen retur till avdelningen.

De vanligaste sjukdomarna som behandlas vid planerad slutenvård hos oss är tumörsjukdom i njure, urinledare, urinblåsa, prostata eller testikel samt avflödeshinder för urinen, till exempel på grund av godartad prostataförstoring, blåsrubbningar eller njursten.

Yrkeskategorier

Inom verksamheten finns ett flertal yrkeskategorier, bland annat sjuksköterska, undersköterska, avdelningsläkare, överläkare och medicinsk sekreterare.

Vi jobbar i två team med vardera tolv patienter. Sjuksköterskorna och undersköterskor delar sedan teamet i två grupper för att dagtid ansvara för sex patienter vardera. Dagtid finns en femte sjuksköterska som är resurs åt grupperna samt får ta hand om våra flödespatienter som bland annat är planerade inläggningar för operation, akuta inläggningar, öppna returer eller övertag från andra avdelningar. Kväll och helg har man åtta patienter/grupp med hjälp av en resursundersköterska.

Arbetstider

Dagtid 7-16 och kväll 14.45 – 22.00. Natten jobbar sjuksköterskorna 21.30–07.15 och undersköterskorna 21.30 – 07.00. Helgerna har vi samma arbetstider, men för dej som sjuksköterska finns möjlighet att planera dagturen till 15.30 men då med kortare rast.

Karriärmöjligheter och kompetensutveckling

Vårt mål är att schemalägga tid för personlig utveckling, kvalitets- och förbättringsarbete inom urologi eller mer övergripande arbete inom vårt verksamhetsområde. För detta tillämpar vi en arbetsmodell som vi kallar 80-10-10. Det innebär kortfattat att din arbetstid schemaläggs för att 80 procent av tiden går till kliniskt arbete, 10 procent till personlig utveckling och 10 procent avsätts för förbättrings- och utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen.

Med ett till två års arbetserfarenhet erbjuder vi vidareutbildning inom fördjupad urologisk omvårdnad på 15 högskolepoäng vid Lunds Universitet. Om man vill kan man också läsa till uroterapeut och eller gå en cystoskopiutbildning.

Som erfaren urologisjuksköterska med mångårig arbetserfarenhet finns möjlighet till vidareutbildning inom olika specialiteter. Till exempel kan man få jobba med egen ESWL-verksamhet (stötvågsbehandling av njursten) eller assistera läkare vid TUMT-behandlingar. Framtidsplanen är att vara en sjuksköterska till med ESWL.

Vi erbjuder också handledarutbildning vid Högskolan i Skövde för dem som är intresserade att verka som handledare för nya kollegor.

Några röster från medarbetarna:

Elin Frykén, sjuksköterska urologiavdelningen Skövde

Något av det bästa med jobbet är att ingen dag är den andra lik och att jag har mycket varierande arbetsuppgifter. Jag varvar mellan att dela mediciner, prata med patienter, anhöriga och vårdpersonal inom alla kategorier, jag leder omvårdnadsarbete, delegerar arbetsuppgifter för att få arbetet att flyta på avdelningen och dokumenterar.
Jag jobbar kvar här för att jag trivs. Det är en avdelning med bra rutiner och ett strukturerat arbetssätt. Vi har bra sammanhållning i arbetsgruppen. Fantastiska kollegor!

Ingrid Sundberg, sjuksköterska urologiavdelningen Skövde

En vanlig dag börjar jag med att vi får en rapport av avgående pass. Sedan går jag runt och hälsar på patienterna, delar mediciner, rondar och utför rondarbete (är det samma sak att ronda och utföra rondarbete?) Jag tar hand om det som händer med patienterna och dokumenterar mitt arbete. När dagen är slut ger vi en rapport till efterföljande pass.
Det bästa med mitt jobb är alla härliga arbetskamrater och alla möten med patienter.

Magnus Grimstedt, undersköterska urologiavdelningen Skövde

Jag har inte jobbat här så länge, men när jag tjänstgjorde inom bemanningsteamet hade jag förmånen att ha urologen som hemavdelning. Där fick jag uppleva en fantastisk sommarplacering, med mycket skratt och underbara kollegor. Så när det släpptes en tjänst hos er så sökte jag den och hade turen att få den. Min tanke var att, varför nöja sig med en fantastisk sommar när man kan få uppleva de varje dag man går till jobbet.

Jag uppskattar den raka och enkla kommunikationen mellan kollegor och chef. En tydlig avdelningsstruktur där jag vet vad som förväntas av mig och vad jag kan förvänta mig av mina kollegor samt chef. Det gör det både enkelt och roligt att gå till jobbet.

Tillsammans med mina kollegor tror jag att vi gör skillnad varje dag för våra patienter och deras anhöriga. Att vårda är ett lagarbete där alla inblandade gör skillnad.