Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen i Skövde erbjuder kvalificerad vård, behandling och omvårdnad av patienter med akuta, kroniska, smittsamma och icke smittsamma infektionssjukdomar. Detta gör att du, som personal hos oss, har många stimulerande arbetsuppgifter och ständigt möts av nya utmaningar inte minst under pandemin där vi fått lära nytt allteftersom!

Vi vårdar patienter med infektionssjukdomar från alla specialiteter. Patienterna är ofta svårt sjuka initialt men de allra flesta blir botade från sin infektion och kan åka hem. Medelvårdtiden är 5-6 dagar.

Avdelningen är i ständig utveckling då infektionspanoramat ständigt förändras både globalt och i Sverige. Innan pandemin med covid-19 startade var det t ex endast IVA som kunde ge HFNC-behandling på SkaS men sedan hösten 2020 kan infektionsavdelning 22 också erbjuda patienter denna behandling där man ger syrgas med höga flöden och där syrgasen är såväl uppvärmd som befuktad. Philips övervakningsutrustning har installerats för att vi än bättre ska kunna övervaka våra patienter.

Infektionsavdelning 22 har egen infektionsbakjour dygnet runt som har ansvaret för inneliggande patienter vilket är bra för vår avdelning.

Ett vårdhygieniskt arbetssätt, där ett aktivt risktänkande i vardagen utgör basen för att smittspridning skall förhindras mellan patienter och från patient till personal är för oss en självklarhet och i arbetet ingår att undervisa och handleda patienter, personal och studerande.

Som personal på infektionsavdelningen får du ta mycket eget ansvar men du har alltid någon att fråga och arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeut med den akut sjuke infektionspatienten.

Yrkeskategorier

På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och vi har även en egen städerska knuten till vår avdelning och mottagning. Verksamhetsutvecklare finns att tillgå vid behov.

Arbetstider

Infektionsavdelning 22 är en akutavdelning med intag dygnet runt.
Avdelningen ligger bredvid vår infektionsmottagning, därmed har vi nära till våra läkare och kollegor på mottagningen.

Sjuksköterskorna lägger scheman i ISP (individuell schemaplanering) och arbetar dygnets alla timmar. Undersköterskorna har fasta scheman med varannan helg. Avdelningen har egna nattundersköterskor.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Vi vet att vi idag gör skillnad i vardagen för många patienter. Hos oss arbetar vi för att ge patienten en personcentrerad och säker vård som ska gå hand i hand med en god arbetsmiljö. Tillsammans har vi utarbetat vår värdegrund som bygger på respekt, trygghet och delaktighet.

Vi vill också att all personal ska bidra till verksamhetens utveckling genom att ha egna ansvarsområden, delta i förbättringsarbete och processer. Våra läkare håller internutbildningar om olika infektionssjukdomar och medicinska tillstånd. Man får gå utbildningar knutna till sitt ansvarsområde och undersköterskor erbjuds kompetensutveckling för undersköterskor på SkaS. Kompetensstegar finns.

Information får du bl a genom ett samlat veckobrev som kommer ut till klinikens alla medarbetare 1gång/vecka samt i vardagen vid behov. APT ca 1 gång/månad.
Studenter är vi mycket måna om då de kan vara våra nya arbetskamrater.
Bl a så får alla studenter oavsett kategori en halvdags introduktion av sektionsledare eller enhetschef innan man börjar gå på avdelningen