Särskilt arvode

Du som vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat mot fysioterapeutens kompetens.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska  problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen  eller i cirkulationssystemet,
3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på  grund av reumatisk sjukdom,
5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska  funktionshinder.

Västra Götalandsregionen följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Fysioterapeuterna och Landstingen i samarbete.