Ersättningsetablering köp/sälj

Här har vi samlat information om du som läkare vill sälja eller köpa en ersättningsetablering. Här hittar du även annonsering av ersättningsetableringar och tilldelningsbeslut.

Läkare som verkar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, har möjlighet att sälja sin rätt till ersättning till annan läkare.

Annonsering av ersättningsetableringar

Vissa opererande specialiteter
HSNG 2018-00144
Sista ansökningsdag 2018-08-12
Förfrågningsunderlag

Ögonsjukdomar
HSNN 2018-00081
Sista ansökningsdag 2018-08-19
Förfrågningsunderlag

Allmänmedicin
HSNG 2017-00340 (meddelande)
HSNG 2017-00340

Obstetrik och gynekologi
HSNG 2018-00051

Vissa opererande specialiteter
HSNG 2018-00016 (meddelande)
HSNG 2018-00016
HSNG 2018-00029 (meddelande)

Ögonsjukdomar
HSNG 2018-00097 (meddelande)

Psykiatriska specialiteter
HSNÖ 2017-00128

Allmänmedicin
HSNG 2017-00077 (meddelande)
HSNG 2017-00140
HSNG 2017-00076 (meddelande)
HSNN 2017-00017
HSNV 2016-00256 (meddelande)
HSNN 2016-00217 (meddelande)

Obsterik och gynekologi
HSNG 2017-00158

Internmedicin
HSNG 2017-00219
HSNG 2016-00456

Vissa opererande specialiteter
HSNN 2016-00186

Öron- näs- och halssjukdomar
HSNG 2016-00485

Barn- och ungdomsmedicin
HSNG 2017-00143 (meddelande)

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanktten ”Försäljning av ersättningsetablering-läkare”.

Västra Götalandsregionen (VGR) bedömmer om kraven för försäljning är uppfyllda. VGR publicerar en anbudsinbjudan via en elektronisk databas på regionens webbplats samt på Amesto. Anbudsinbjudan (annonsen) ligger ute under 6 veckor.

Av anbudsinbjudan ska det framgå: 

 • Vems etablering som ska överlåtas.
 • Kontaktuppgifter till säljaren. 
 • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
 • Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
 • Hur en ansökan ska lämnas.
 • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut görs en anbudsöppning och anbuden prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. VGR beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

VGR skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga beslutet.

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Heltid innebär att du har arbetat minst 35 tim/vecka i genomsnitt under någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Den ekonomiska ersättningen ska ha uppgått till minst 85% av ersättningstak 1.

Läs igenom "Så här handläggs en försäljning"  för att få information om  försäljningens olika moment. Fyll därefter i och skicka blanketten "Försäljning av ersättningsetablering, läkare".  

Under rubriken "Annonsering av ersättningsetableringar", finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. Där finns en länk till Amesto där du som anbudsgivare kan se annonsen och lägga ett bud. Anbudsansökningarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagsstiftningen.

Begränsningar

 • För att lägga anbud på en ersättningsetablering ska du ha relevant specialistkompetens för den annonserade etableringen.
 • För att få teckna ett samverkansavtal måste du som läkare först säga upp din eventuella anställning i något landsting.

 • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem. 

 • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.

 • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Västra Götalandsregionen kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i din yrkesutövning.

Kontaktuppgifter till dig som vårdgivare
Vid ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Västra Götalandsregionen (VGR). Kontakt och utbetalningsuppgifter

Privera
Privera är VGR:s ersättningssytem för privata vårdgivare.  Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan sin ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.
Priveraportalen

Patientförsäkring
Samverkansavtal enligt LOL omfattas inte av VGR:s patientförsäkring. Du som läkare verksam enligt LOL ska därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Heltidskrav
Du som läkare med samverkansavtal måste arbeta heltid, vilket motsvarar 35 timmar per vecka och motsvarar 85% av ersättningstak 1.

Katalog i Väst (KiV)
De kontaktuppgifter du uppger till VGR registreras i KiV. KiV ligger bland annat till grund för kontaktuppgifter 1177.se Det är därför mycket viktigt att du ser till att VGR har korrekta uppgifter. Eventuella ändringar anmäls via blanketten "Uppgifter till KiV för vårdenhet".

SITHS-kort/eTjänstekort
VGR erbjuder privata vårdgivare som har avtal med VGR eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som VGR erbjuder.
Mer om eTjänstekort

Koder
När du tecknar avtal med VGR får du en vårdgivarkod och en arbetsplatskod. Vårdgivarkoden används vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med VGR. Arbetsplatskoden använder du vid läkemedelsförskrivning. Läs mer om arbetsplatskod.

Läkemedel
REK-listan är ett dokument för gemensamma läkemedelsrekommendationer och terapiråd i VGR. Aktuell REKlista finns att ladda ner.

Radiologisk undersökning
Patienter ska remitteras för radiologisk undersökning till vårdgivare med upphandlade vårdavtal. Röntgenavtal.

 Kontaktuppgifter till VGR
Har du frågor eller ärenden som rör din ersättningsetablering ska du vända dig till privatavardgivare@vgregion.se. Frågor som rör din ersättning skickas till ekonomi.privera@vgregion.se

Patientavgifter
Du som vårdgivare med samverkansavtal ska följa VGR:s Patientavgiftshandbok. Om du behöver hjälp med tolkning av regelverket ring till patientfakturaenheten på telefonnummer: 010-441 04 29

Tolk
Tolk beställs via Tolkförmedling Väst. Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal.

Vikariat
Blankett och information

 

Vad är en ersättningsetablering?
Om en läkare som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) vill sälja sin verksamhet måste läkaren i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning. Det gör det möjligt för den som köpt verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med landstinget. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Kan jag själv utse min efterträdare?
Nej.

Är det regionen som utser min efterträdare?
Nej, men VGR har som uppgift att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Hur lång tid tar det att genomföra försäljning?
När VGR tagit emot en komplett anmälan om försäljning tar det ca fyra-sex månader tills nytt avtal kan tecknas. 

Får jag annonsera själv, tex. i olika tidningar?
Det står vårdgivaren fritt att annonsera ut sin avsikt att sälja verksamheten, exempelvis i tidningar och tidskrifter. I annonsen ska framgå att anbud lämnas till VGR enligt faställda rutiner. Kostnader för annonsering svarar vårdgivaren själv för.

Hur länge publiceras en anbudsinbjudan?
En anbudsinbjudan publiceras i sex veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in ett anbud framgår av anbudsinbjudan.

Hur kommer jag i kontakt med säljaren?
Säljarens kontaktuppgifter finns i anbudsinbjudan.

Är anbudet som jag lämnar in för en verksamhet bindande?
Ja, du som anbudsgivare är bunden av det anbud som du lämnat in i sex månader.

Får man flytta en verksamhet som man tagit över?
Ja, verksamheten får flyttas inom VGR.

När jag köpt en ersöttningsetablering, vad gäller då för ersättningstak?
Du övertar säljarens kvarvarande ersättningstak för resterande tid av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

Går det att ta reda på vilka som lämnat anbud?
Nej, vid ett anbudsförfarande gäller absolut sekretess.

Har jag rätt att återkalla min anmälan om försäljning?
Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, skriftligen återkalla sin anmälan.

Får jag överklaga tilldelningsbeslutet?
Ja, du har rätt att inom 10 kalenderdagar från att du har fått del av beslutet överklaga detta till Förvaltningsrätten.