Medicinsk service

Som verksam enligt lag om läkarvårdsersättning har du rätt att utnyttja medicinsk service i form av laboratorieanalyser och bild- och funktionsdiagnostik. Detta gäller under förutsättning att du anlitar de anvisade enheterna som VGR har avtal med.

Vid remittering till medicinsk service ska du använda din vårdgivarrkod. Koden ska alltid anges på remissen. Vårdgivarkoder som delas ut av VGR är strängt personliga och får inte överlåtas eller delas ut till någon annan vårdgivare än vikarie.

Förtydligande av villkoren för att nyttja medicinsk service

Röntgen

Röntgenavtal

Laboratorier

Laboratorieprover ska skickas till laboratorier inom Västra Götalandsregionens förvaltningar.
Skaraborgs sjukhus har avtal med Unilabs om laboratorietjänster, dit prover också kan skickas för analys.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Gemensamma bestämmelser om arvode
16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

Bilaga 2
Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring
U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).