Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vikariat/tillfällig frånvaro

Nedan finner du som vårdgivare med samverkansavtal information gällande tillfällig frånvaro med eller utan vikarie.

Du ska anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Västra Götalandsregionen.

Du som vårdgivare har rätt till vikarie om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående ålderspenisionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl är helt eller delvis förhindrad att bedriva din verksamhet. Kontakta Västra Götalandsregionen, Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård, om du ansöker om vikarie av andra skäl. Ett LOU-avtal med Västra Götalandsregionen är inget skäl till vikariat. 

Läs förtydligandet för mer information om villkor, frånvaroanledningar, anmälan, inrapportering av uppgifter, medicinsk service mm.

Förtydligande av villkor gällande vikariat

Läkarvårdsersättning lämnas även till en läkare som inte bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl. Kontakta Västra Götalandsregionen, Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård, om du ansöker av andra skäl. Ett LOU-avtal med Västra Götalandsregionen är inget skäl till tillfällig frånvaro.

Tillfällig frånvaro beviljas som längst ett år i taget.

Endast anmälan på avsedd blankett och i original behandlas.

Skäl till tillfällig frånvaro

Sjukdom
Arbetsoförmåga på grund av sjukdom längre än en vecka måste styrkas med giltigt läkarintyg enligt ”7804 Läkarintyg för sjukpenning” eller läkarutlåtande där motsvarande uppgifter framgår. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. För att minimera risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning som vårdgivaren inte accepteras. Även intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där risk för jäv kan bedömas som möjligt kommer att underkännas.

Ledighet för vård av barn 
En medarbetare som är gravid har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse. Hon har rätt att vara ledig under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

  • När barnet är under 18 månader:
    En förälder med barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig från sitt arbete.
  • När barnet är över 18 månader:
    Ledig med föräldrapenning: En medarbetare har rätt att vara ledig i den omfattning som hen tar ut föräldrapenning.
  • Ledig på deltid utan föräldrapenning: En medarbetare som inte tar ut föräldrapenning har rätt att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel för att ta hand om sitt barn. Det gäller om barnet inte har fyllt 8 år eller om det är äldre men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Arbetsgivaren kan utöver detta ha kollektivavtal som ger föräldern rätt till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag.

Förestående ålderspensionering
Ledighet med anledning av förestående ålderspensionering accepteras i en sammanhängande period om högst två år före pensioneringen och för ett år i taget. Ledighet godkänns upp till 80% d.v.s. etableringsinnehavaren måste tjänstgöra minst 20%. Avbryter vårdgivaren ledigheten anses denna möjlighet vara förverkad och ny ledighet av samma skäl kommer inte att medges.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet
Ledighet med anledning av forskning eller vidareutbildning ska styrkas genom särskilda handlingar. Ledighet får inte lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse förkovran med koppling till den egna specialiteten.

  • För vidareutbildning ska ordinarie vårdgivare inkomma med följande underlag: 1) Antagningsbevis, 2) Registreringsintyg där kursnamn, kurskod, kursperiod samt omfattning framgår, 3) Kursplan
  • För forskning ska följande underlag inkomma: 1) Presentation av hur studien är upplagd, 2) Forskningens koppling till universitet/högskola eller företag, 3) Ev. forskningshandledare, 4) Godkännande av etisk kommitté.

Politiskt eller fackligt uppdrag
Ledighet med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska styrkas med intyg där uppdragets period och omfattning framgår. Intyget ska vara daterat och signerat av uppdragsgivaren.

Krav på redovisning
Vårdgivaren ska på begäran av Västra Götalandsregionen omgående redovisa intyg och uppgifter som regionen kan behöva för kontroll och uppföljning av vårdgivarens frånvarohantering. Om Västra Götalandsregionen inte omgående får ta del av uppgifterna som behövs för denna granskning kan Västra Götalandsregionen komma att hålla inne hela eller delar av ersättningen.

Vårdgivaren är ansvarig gentemot Västra Götalandsregionen, även under frånvaroperioden, när det gäller uppföljning, dialogmöten eller motsvarande.

Anmälningsblankett

Anmälan ska skickas in till Västra Götalandsregionen. Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas. Adressuppgifter finns på respektive blankett.

Senast uppdaterad: 2017-02-15 15:01