Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård (NHV) menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

Ersätter tidigare rikssjukvård

På uppdrag av regeringen leder Socialstyrelsen arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. Målet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. Arbetet innebär också att det tidigare systemet med rikssjukvård har fasats ut och ersatts av NHV.

Regeringens uppdrag har sin utgångspunkt i betänkandet ”Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa” (SOU 2015:98). Slutsatsen i betänkandet är att ökad koncentration leder till ökad kvalitet och säkerhet för patienterna.

Beslutsprocessen

Socialstyrelsen tar beslut om definition av nationell högspecialiserad vård och antal enheter som ska få utföra vården. Beslutet föregås av en beredning för att säkerställa att koncentration av den föreslagna vården inte ska ge stora negativa konsekvenser för hälso- och sjukvårdssystemet. Därefter utlyses NHV-området och regionerna har möjlighet att ansöka om tillstånd.

Inför en ansökan behöver regionstyrelsen ta beslut om Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansöka om tillstånd. Flera aspekter behöver beaktas inför beslut: konsekvenser för patientgruppen och vården, påverkan på forskning, utveckling och utbildning, samt om det finns risk för undanträngning av andra patientgrupper. Arbetet med att ta fram regional konsekvensbeskrivning sker i samverkan mellan NHV-kontoret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Koncernkontoret i VGR. VGR ansöker om tillstånd med en definierad utförare i regionen.

Slutligen är det den politiska nämnden för nationell högspecialiserad vård som tar beslut om vilka regioner som beviljas tillstånd att bedriva NHV. Nämnden består av två politiker från respektive sex sjukvårdsregioner i Sverige. Beslutet föregås av en beredning som tar hänsyn till följande perspektiv: länssjukvård, akut vård, universitetssjukhusvård och medicinsk fakultet. Beredningsgruppen består av tolv personer där de sex sjukvårdsregionerna ingår med två personer.

Beviljat tillstånd har ingen tidsbegränsning och följs upp årligen.

NHV i Västra Götalandsregionen

VGR har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för följande vårdområden (2021-01-11):

  • Behandling av barnglaukom och barnkatarakt
  • Viss vård vid endometrios
  • Hjärtkirurgi på barn och ungdomar
  • Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel
  • Hjärttransplantation
  • Viss kraniofacial kirurgi
  • Levertransplantation
  • Lungtransplantation
  • Viss vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Mer information

Socialstyrelsen: Nationell högspecialiserad vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Nationell högspecialiserad vård

Helena Rexius

Strateg med ansvar för Nationell högspecialiserad vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset