Primärvårdens dietistenhet

Hemsidan innehåller remissrutiner och prioriteringsordning, information om nutritionsinsats på primärvårdsnivå till barn och unga, kontaktuppgifter för både patienter och vårdgivare till medarbetare på dietistenheten, information kring förskrivning av nutritionsprodukter, webinarieinformation, informationsfilm om identifiering och behandling av undernäring och information om samt länkar till patientutbildningar.

Vi ger individuell eller gruppbaserad kostbehandling på remisser från läkare och sjuksköterska på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt från barnmorskor vid barnmorskemottagningarna i samma område. Patienter kan inte på egen hand söka sig till dietistenheten.

Rutiner för remiss

För dietistkontakt i Primärvårdens dietistenhet krävs remiss från läkare eller sjuksköterska på vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt från barnmorskor vid barnmorskemottagningarna i samma område. 

 

För information om remissfrågan tillhör primärvårdsnivå, se RMR -Ansvarsfördelning dietist i primärvård
och specialistvård.

 

Följande målgrupper kan remitteras till Primärvårdens dietistenhet, i fallande prioriteringsgrad:

 • Undernäring, risk för undernäring (Ätstörning ska remitteras till specialistvården)
 • Graviditetsdiabetes
 • Gravida med obesitas eller undervikt (<BMI 18,5)
 • Nydiagnostiserad celiaki hos vuxna
 • Barn och unga, initiala insatser vid minskande eller ökande viktutveckling i förhållande till tillväxtkurva
 • Njursvikt (i ärenden där allmänläkare är behandlingsansvarig)
 • Prediabetes och diabetes typ 2 (första hand digital gruppbehandling)
 • Obesitas (Vid BMI >35 överväg remiss till Regionalt obesitascentrum.)
 • Övervikt med komplicerande följdsjukdomar
 • Hyperlipidemi (digital gruppbehandling)
 • IBS (gruppbehandling)

 

Rutinerna för att skicka remiss till dietistenheten skiljer sig beroende på om remitterande enhet använder Asynja Visph eller ett annat journalsystem.

Remiss från enheter med Asynja Visph

Enheter som använder Asynja Visph skickar remiss elektroniskt via journalsystemet till Borås, Göteborg, Skara eller Uddevalla dietistenhet. Dietistenhetens administratörer tar emot remissen och fördelar till ansvarig dietist.

Remiss från enheter med annat journalsystem

Enheter som inte använder Asynja Visph skickar remiss via post till:
Primärvårdens dietistenhet
Skärgårdsgatan 4, plan 2
414 51
Göteborg

Samtliga remisser skickas till samma adress, oavsett var patienten är listad. Dietistenhetens administratörer tar emot remissen, scannar den och fördelar den till ansvarig dietist.

 

Utöver klar diagnos/frågeställning behövs följande uppgifter i remissen:

 • Relevanta uppgifter om patienten: Sjukdomshistoria, aktuella diagnoser och vid mödrahälsovård - graviditetsvecka och beräknad partus
 • Längd, vikt, vikthistoria, labvärden av betydelse för nutritionsbehandling
 • Mediciner som påverkar eller kan påverkas av nutritionsbehandling
 • Sociala faktorer t ex medföljande anhörig/assistent/kontaktperson
 • Tolkbehov, språk
 • Telefonnummer till patient/företrädare för patient och läkare/sjuksköterska eller barnmorska
 • Vid hemsjukvård: kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska i kommunen
 • Eventuellt samtycke till NPÖ

Remissbilaga inför remiss

För patienter som bor på särskilt boende eller har hemsjukvård ska remissbilaga och 4 dagars mat- och vätskeregistrering fyllas i som komplement inför remiss. 

 

Webbinarium

Primärvårdens dietistenhet erbjuder webbinarium, läs nedan för mer information och länk till bokningar.

Undernäring: 

Boka dig till "upptäcka, förebygga och behandla undernäring". Utbildningen består av 2 tillfällen, 14 och 21 oktober 2024.

Nutritionsinsats på primärvårdsnivå till barn och unga

På sidan "Primärvårdens dietistenhet - Barn och unga" finns kontaktuppgifter till barndietister och en informationsfilm om vegankost för barn.

Kontaktuppgifter

Dietist Direkt - Konsultation för vårdpersonal

För frågor, råd och stöd kring nutritionsfrågor.

Telefon (endast för vårdpersonal):
010 - 435 84 44

Ordinarie telefontider: Måndag - fredag kl. 10-12 och kl. 13-15

 

E-post: primarvardensdietistenhet@vgregion.se
Personuppgifter om patient ska inte skickas via e-post av sekretessorsaker.

Dietister på enheten

Behöver du komma i kontakt med en specifik dietist? 

Vi som arbetar på Primärvårdens dietistenhet

Telefonnummer till administratörer

Telefon:010 - 435 84 45

Förskrivning av nutritionsprodukter i Västra Götaland

Förskrivningar av nutritionsprodukter regleras i handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Läkare har förskrivningsrätt för nutritionsprodukter. 

Jeanette Rehn

Ledning, hälso- och sjukvård

Telefonnummer

Projekt - första insatser vid svårläkta sår

Pågående projekt i del av regionen. Nedladdningsbart material vänder sig till sjuksköterskor inom hemsjukvården som deltar. Detta är material med råd att tillämpa innan remiss till dietist skrivs. Om man ska koppla in dietist ska remissbilaga fyllas i enligt ordinarie rutin, se ovan. 

Kostråd vid sår

Energiberika vid sår

Proteinberika vid sår

Upptäcka förebygga och behandla undernäring

Informationsfilmen om att att upptäcka, förebygga och behandla undernäring riktar sig till dig som möter äldre i ditt dagliga arbete.

Patientutbildningar

Primärvårdens dietistenhet erbjuder digitala gruppundervisningar för patienter med diabetes, hjärt- kärlsjukdom eller IBS. På sidan hittar du kriterier för deltagande samt information om respektive utbildning. Att delta på grupputbildning innebär i de flesta fall en betydligt kortare väntetid. För att delta behöver primärvårdens dietistenhet en remiss från läkare eller sjuksköterska på din vårdcentral. 

Generella deltagarkriterier 

 • Fastställd diagnos  
 • 18 år eller äldre    
 • Ej pågående ätstörning    
 • Ej tolkbehov    
 • Ej psykisk sjukdom eller kognitiv nedsättning som påverkar möjligheten att delta på digital gruppundervisning   

Information om diabetesutbildning   

Utbildningen består av ett tillfälle på cirka två timmar. Fokus ligger på bra matvanor och bland annat kommer följande gås igenom: 

 • Måltidsordning  
 • Måltidens sammansättning   
 • Kolhydrater, protein och fett 

Det finns gott om tid under utbildningen att ställa frågor.   

 

Information om hjärt- kärlutbildningen 

Utbildningen består av ett tillfälle på cirka 90 minuter. Fokus ligger på bra matvanor och bland annat kommer följande gås igenom: 

 • Blodfettsdiagnosen 
 • Fettkvalitet 
 • Fiber 

Det finns gott om tid under utbildningen att ställa frågor.   

 

Information om IBS-utbildning  

Utbildningen består av två tillfällen på cirka två timmar vardera. Fokus ligger på bra matvanor och bland annat kommer följande gås igenom: 

 • IBS-diagnosen 
 • Måltidsordning och portionsstorlek 
 • Allmänna kostråd vid IBS 
 • Symtomspecifika kostråd  

Det finns tid under utbildningen att ställa frågor.   

Patientutbildningar - Fyrbodal och Skaraborg

Har du fått brev med instruktioner att boka dig till våra patientskolor? Gå till patientskolor för mer information.