Producentneutral primärvård

Producentneutrala enheter i Västra Götalandsregionen är verksamheter som tillkommit genom politiska beslut och genom dessa beslut är skattefinansierade. Exempel på sådana verksamheter är dietistenhet och mödrahälsovård. Producentneutrala enheter ska agera som komplement till annan vårdverksamhet, exempelvis inom något av vårdvalen.

Att bedriva verksamhet i en producentneutral enhet kan komma ifråga för av Västra Götalandsregionen egenägd vård eller enligt LOU upphandlad privat verksamhet. Därmed förekommer olika bolagsformer som utförare av producentneutral verksamhet.

Att arbeta producentneutralt innebär att på ett likvärdigt sätt bemöta samtliga invånare, patienter och vårdgivare oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Utförarens egen verksamhet får inte tillskansa sig eventuella fördelar som kan uppstå till följd av driften av en producentneutral enhet.