Frågor och svar Närområdesplan 2023

Vad är nytt i årets mall för Närområdesplan 2023?

Som ett led i administrativ förenkling begär Koncernkontoret inte regelmässigt in upprättade planer i närområdet, förutom närområdesplanen, men planerna ska ändå upprättas och skyndsamt kunna visas upp på begäran.

Dessutom behöver ni inte lämna in uppgifter rörande medicinskt rådgivningsansvar då ersättningsmodellen för uppdraget har förändrats.


När ska närområdesplanen för 2023 skickas in till Koncernkontoret?

Komplett ifylld närområdesplan ska vara Koncernkontoret tillhanda 16 december 2022.


Vilka dokument ska inkomma i mejl som skickas in?

Det är enbart närområdesplanen (komplett ifylld) som ska skickas in.


Var skickar vi närområdesplanen?

Närområdesplanen skickas till funktionsbrevlådan vgprimarvard@vgregion.se


Vad gör vi med överenskommelsen om läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård, inklusive med kommunen beskrivna rutiner kring medicinskt rådgivningsansvar, med kommunen beskrivna rutiner kring patientansvar?

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.


Vad gör vi med överenskommelse med kommunen om mobil hemsjukvårdsläkare enligt 2.3.4.5 där bland annat kontaktperson och samverkan beskrivs?

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.


Hur gör vi med plan för helg- och kvällsöppen mottagning?

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.


Hur gör vi med planering för hur vårdcentralerna deltar eller låter sig representeras i lokala och delregionala samverkans- och utvecklingsforum inklusive folkhälsoråd?

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.


Hur gör vi med upprättad förteckning över ansvar för samverkan mellan barnhälsovård och förskolor i närområdet enligt 2.3.3?

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.


Hur gör vi med klargörande om hälsoundersökningar av asylsökande med flera genomförs, via samverkan eller på annat sätt?

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.


Vad gör vi med tidigare års excelmall antal platser kommunal hälso-och sjukvård?

Ni fyller i antal platser i närområdesplanen (NOP).


Hur definieras ett närområde?

Ett närområde definieras som en kommun. För Göteborg gäller de tio tidigare stadsdelarna.
Tillämpningsanvisningar A-Ö - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
(Tillämpningsanvisning Närområdesansvar Göteborg - ny tillämpningsanvisning på gång)


Hur gör man med ändring och tillägg?

Mindre förändringar mailas till vgprimarvard@vgregion.se

Ansvaret för att sammankalla alla parter vid förändring och uppdatering åligger kontaktpersonen för närområdesplanen.


Hur gör man med närområdesplanen om det öppnar eller stänger en vårdcentral?

Vid omfattande förändring, t.ex. då en ny vårdcentral öppnar eller vid avslut av vårdcentral, ska en ny plan tas fram. Kontaktperson för Närområdesplanen ansvarar för detta.


Behöver alla verksamhetschefer skriva på närområdesplanen?

Kontaktperson för närområdesplanen sätter alla verksamhetschefer som kopia på mejlet till Koncernkontoret.