Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsuppdrag

Primärvårdens utbildningsenhet

Primärvårdens utbildningsenhet har som uppdrag att stödja och kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för samtliga vårdyrken inom primärvården. Enheten är producentneutral, dvs vänder sig till både offentlig och privat primärvårdsverksamhet.
Enheten bistår följande roller i frågor som rör utbildningsuppdraget i primärvård:

 • Verksamhetschefer
 • Handledare
 • Studerande under arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbete (LIA) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Psykologer i Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP)
 • Läkare under bastjänstgöring (BT)
 • Läkare under allmäntjänstgöring (AT)
 • Läkare under specialiseringstjänstgöring (ST)

Primärvårdens utbildningsenhet – Extern webbplats

Vårdcentralernas ansvar för utbildning och utbildningskvalitet

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral har åtagit sig att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning.

- Vårdcentralen ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.
- Vårdcentralen ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens, lärosätenas och utbildningsanordnarnas kvalitetskriterier samt i examenskraven för respektive utbildning.
- Vårdcentralen ansvarar för att Socialstyrelsens föreskrifter för läkare och psykologer under vidareutbildning följs.
- Vårdcentralen ansvarar också för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning finns.

I Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral finns utförlig information om vad utbildningsuppdraget innebär:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

I utbildningsuppdraget ingår att utbildningsplatser tillhandahålls för alla yrkeskategorier som finns på vårdcentralen. För att bli godkänd som utbildningsvårdcentral ska vårdcentralen granskas och bedömas av studierektorerna för APL, LIA, VFU och läkare.
Utbildningsvårdcentral för psykologer granskas och bedöms av studierektor för PTP vårdcentral.
Under "Dokumentation utbildningsuppdrag" kan du läsa om kvalitetskrav och andra villkor för att bli godkänd som utbildningsvårdcentral. Du kan också ta kontakt med den studierektor som finns i ditt geografiska område, se kontaktlistan på Primärvårdens utbildningsenhets hemsida.
Primärvårdens utbildningsenhet

Utbildningsuppdrag för APL, LIA, VFU inkluderar blivande

 • undersköterskor
 • medicinska sekreterare
 • sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning med flera.

Utbildningsuppdrag för psykologer inkluderar

 • psykologstudenter
 • PTP-psykologer.

Utbildningsuppdrag för läkare inkluderar

 • läkarstudenter
 • AT-, BT- och ST-läkare.

APL, LIA, VFU: Studierektorn för APL, LIA, VFU granskar att vårdcentralen uppfyller kraven för utbildningsvårdcentral och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Psykologstudenter: Studierektor PTP vårdcentral granskar att vårdcentralen uppfyller kraven för utbildningsvårdcentral. Psykologstudenter placeras därefter ut i samråd med Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

PTP-psykologer: För att få utbilda och erhålla särskild ersättning PTP ska vårdcentralen vara godkänd som utbildningsvårdcentral för psykologer och ska kvalificera sig genom att vid behov delta i utbildning av psykologstudenter.
PTP-psykologen anställs på vårdcentralen.
Du som är verksamhetschef och vill anställa en PTP-psykolog ska först kontakta studierektor PTP vårdcentral för kvalitetssäkring och information om PTP.
www.vgregion.se/studierektor-ptp-pv

Läkarstudenter: Studierektorn för läkare granskar att vårdcentralen uppfyller kraven för utbildningsvårdcentral och läkarstudenterna placeras ut efter kontakt med samordnare i varje delregionalt område.

AT-läkare: Studierektorn för läkare granskar att vårdcentralen uppfyller kraven för utbildningsvårdcentral. AT-läkare är anställda på sjukhusen och placeras i särskild ordning ut på godkända vårdcentraler av AT-studierektorn.

ST-läkare: För att få utbilda och erhålla särskild ST-ersättning ska vårdcentralen vara godkänd som utbildningsvårdcentral och ha kvalificerat sig som utbildningsvårdcentral genom att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare. ST-läkaren ska vara anställd på vårdcentralen.
Du som är verksamhetschef och vill anställa en ST-läkare ska först ta kontakt med studierektor för att gå igenom vad som gäller under ST och vad som rekommenderas att göra före och i samband med anställning. När det är dags för ST-läkaren att börja sin ST-tjänst ska ST-utbildningskontrakt undertecknas av ST-läkare, handledare, verksamhetschef och studierektor. I Västra Götalandsregionen används ST-forum sedan som ett web-baserat verktyg som stöd under ST-tjänstgöring.

ST-forum Västra Götaland

Mer information om ST-utbildningen i allmänmedicin finns på Primärvårdens utbildningsenhets hemsida: ST i allmänmedicin - Primärvårdens utbildningsenhet (vgregion.se)

Är du intresserad av ST-tjänst?

Om du är intresserad av ST-tjänst tar du kontakt med verksamhetschefen på den vårdcentral du vill arbeta på eller söker utannonserade tjänster via Västra Götalandsregionens webbportal:

Västra Götalandsregionens jobbportal

Spontanansökan – Jobbportalen   

Välkommen att kontakta studierektorn i området som du är intresserad av.

Ersättning för utbildningsuppdraget ingår i ersättningen för Vårdval Vårdcentral, men viss ekonomisk kompensation utgår till godkända utbildningsvårdcentraler för vissa delar av utbildningsuppdraget. Ersättningarna anges i Krav- och Kvalitetsboken.

Krav- och kvalitetsboken

Den ersättning som lärosätena betalar till Västra Götalandsregionen för utförd verksamhetsförlagd utbildning enligt RGS-avtalet, se högerkolumnen, delas i två delar. Den ena delen utbetalas till de enheter som haft studenter den gångna terminen och den andra delen används som stimulans och ersättning vid kompetenshöjning, enligt särskilda kriterier. Studierektorerna för VFU följer upp antalet studenter som haft utbildningsplatser och deras placering. Sammanställning görs terminsvis av studierektor och utbetalning sker direkt via IT-stödet för VG Primärvård efter terminsslut till vårdcentralen.

Vårdcentralen får underlag och anvisningar för fakturering från Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit.

Vårdcentralen rapporterar PTP-psykologens tjänstgöring på excelblanketten "Underlag för särskild ersättning PTP". Senast 3:e dagen i månaden efter den månad underlaget avser ska underlaget sändas till studierektor PTP vårdcentral, via mejl. Studierektorn svarar på frågor om särskild ersättning PTP och hur man fyller i blanketten. Ersättningen betalas ut via VG Primärvårds IT-system månadsvis i efterskott.

Vårdcentralen får underlag och anvisningar för fakturering från Enheten för Allmänmedicin på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit. Den ersättning som utgår från VGPV för studenthandledning sänds till vårdcentralen via Enheten för Allmänmedicin.

Den anslagna budgeten för ST-ersättning beräknas täcka kostnaden för cirka 540 ST-läkare där särskild ersättning beviljats. För att ha möjlighet att göra en jämn fördelning av antalet ST-läkare inom Västra Götalandsregionen har ett normtal baserat på antalet invånare tagits fram.

Om intresset för ST-tjänster är större än normtalet anger får det bildas en kö inom varje nämndområde för beviljande av särskild ST-ersättning. Inom ramen för det totala antalet ST som kan beviljas ersättning, ska ST inom Norra, Östra och Södra nämnden prioriteras.

För att erhålla ST-ersättning ska vårdcentralen rapportera in sina ST-läkares tjänstgöringsuppgifter. Rapportering sker från den 1:a till den 5:e arbetsdagen i månaden och avser då föregående månads tjänstgöringsuppgifter. Mejl skickas till vårdcentralen när det är dags för rapportering av ST-ersättning. Vem som får mejlet styrs av den enhetsinformation som vårdcentralen har rapporterat till Vårdvalskontoret. Mejlet innehåller ett ST-underlag där ST-läkarnas tjänstgöringsuppgifter ska fyllas i. Ersättningen betalas ut via VG Primärvårds IT-system månadsvis i efterskott. För mer information om ST-ersättningen, kontakta Primärvårdens utbildningsenhet.

Om vårdcentralen anställer en läkare eller sjuksköterska med utbildning från tredjeland för praktisk tjänstgöring, vilket är en del av legitimationsprocessen, kan det finnas möjlighet till ersättning för del av lönen. Information om kandidat och startdatum för den praktiska tjänstgöringen skickas till samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal på VGR Akademin. Om ersättning beviljas får vårdcentralen uppgifter för fakturering. Fakturering sker månadsvis.

Observera att de regionala medlen för 2023 är intecknade vilket innebär att ingen ytterligare finansiering kan beviljas fram till årsskiftet.  

Ersättning för lön under praktisk tjänstgöring, privat vårdcentral 2023

Kontaktperson Linda Olsson linda.katarina.olsson@vgregion.se   

Senast uppdaterad: 2023-09-07 08:30