Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändring av verksamhet

Du är som leverantör skyldig att anmäla förändringar i verksamheten, exempelvis byte av verksamhetschef. Om er verksamhet avser att byta adress eller förändra ägarförhållande så ska en ansökan göras. Mer information finns under respektive rubrik nedan.

Förändrad adress än vad kontraktet fastställer ska föregås av godkännande av Västra Götalandsregionen enligt kapitel 1 Godkännande i Krav- och kvalitetsboken.

Byte av lokaliseringspunkt ska godkännas av hälso-och sjukvårdsnämnden och ansökan om ny mottagningsadress ska inkomma senast tre månader innan planerad flytt. Leverantören ska säkerställa att lokalerna uppfyller Västra Götalandsregionens krav för fysisk tillgänglighet.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till HSS@vgregion.se 

Länk till blankett

Huvudprincipen är att det görs samma granskning vid ägarförändring som vid ny ansökan om godkännande att bedriva verksamhet inom vårdvalen (HSS) och tecknande av kontrakt (HSN). Men granskning är beroende av omständigheter i det enskilda fallet, t ex omfattningen av ägarförändringen, om den nya ägaren är en i VGR redan känd vårdgivare som driver andra enheter inom vårdvalen eller om det är en ny aktör.

Granskningsområden:

  1. Ekonomisk stabilitet, ekonomisk ställning och ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten
  2. Verksamhetens bedrivande och bemanning
  3. Möjligheter att uppfylla IT-krav
  4. Lokaler och utrustning

Blankett - Anmälan om ägarförändring

Ansökan om kontraktsöverlåtelse
Leverantören får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Krav- och kvalitetsboken kapitel 9 utan Västra Götalandsregionens skriftliga godkännande. Huvudregeln är att vårdvalskontrakt inte får överlåtas men undantag kan göras för koncerninterna omstruktureringar och liknande.

Blankett - Ansökan om kontraktsöverlåtelse

I Krav- och kvalitetsboken, kapitel 12, regleras de villkor för utträde och avslut av kontrakt för leverantören och Västra Götalandsregionen. Ansökan om utträde eller avslut av kontraktet görs via en blankett. Västra Götalandsregionen beslutar efter inkommen ansökan om utträde ur kontraktet samt tidpunkt för när verksamheten och kontraktet upphör att gälla.

Blankett - Ansökan om utträde ur kontrakt

Ifylld och undertecknad blankett skickas till: hss@vgregion.se 

När verksamheten upphör
När verksamheten upphör ansvarar leverantören bland annat för att avsluta enligt checklista nedan.

Checklista vid avslut - Vårdval Rehab

Checklista vid avslut - Vårdval Vårdcentral

Enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska ha en utsedd och namngiven verksamhetschef som ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef ska leverantören, via blankett nedan, meddela Västra Götalandsregionen om detta innan förändringen träder i kraft

Denna ändring kräver inget godkännande från Västra Götalandsregionen men Västra Götalandsregionens system och register behöver uppdateras med rätt information.

Anmälningsblankett

Det kan t ex handla om nytt namn på enheten, nytt telefonnummer, nytt bank-/postgiro eller större ombyggnad. 

Dessa ändringar kräver inget godkännande från Västra Götalandsregionen men Västra Götalandsregionens system och register behöver uppdateras med rätt information.  

Blankett - Administrativa förändringar

Blankett - Anmälan om större ombyggnad 

Viktig information vid ny mottagningsadress och större ombyggnad av befintliga lokaler

Senast uppdaterad: 2021-04-28 16:13