Ansök om avtal inom Vårdval Rehab eller Vårdval Vårdcentral

Ansökan om att bli leverantör inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral görs enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) LOV och enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. För att bli godkänd ska villkoren i förfrågningsunderlaget (Krav- och kvalitetsboken) för aktuellt vårdval uppfyllas. Ansökningar tas emot löpande. 

Ansök om ny enhet, filial eller tilläggsuppdrag

Blankett – Ansökan om ny enhet eller filial inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Blankett – Ansökan om tilläggsuppdrag neurovårdteam

Blankett – Ansökan om tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa, UPH 
Läs gärna Frågor och svar – UPH

Skicka ansökan samt bilagor till den adress som står på ansökningsblanketten (operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se)

När ansökan har tagits emot får du en bekräftelse till den e-postadress du angett i ansökan.

Ansökan behandlas av Koncernkontoret, avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter. Det är den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som fattar beslutet.

Det tar minst sex månader från mottagen ansökan tills att enheten kan vara i drift.


Begäran om sekretess

 

Om den som ansöker om avtal önskar att en uppgift ska sekretessbeläggas ska detta begäras särskilt.

Dokumentet för begäran ska vara döpt till ”Begäran om sekretess” och ska innehålla uppgifter om:

 • Vem som begär sekretess
 • Vad som är skyddsvärt 
 • Var i ansökan som de skyddsvärda uppgifterna finns 
 • En motivering till hur den sökande kan komma till skada om uppgifterna lämnas ut 

Offentlighetsprincipen och sekretessprövning

Västra Götalandsregionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som kommer in blir allmänna handlingar. En ansökan om att få ingå avtal med regionen är en sådan allmän handling.

Om någon begär ut handlingar kan dessa komma att lämnas ut. Innan handlingen lämnas ut bedömer Västra Götalandsregionen om någon eller några uppgifter i handlingen omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Västra Götalandsregionen tar ställning till sekretess först om någon begär att få ut en handling. En begäran om sekretess garanterar inte att uppgifterna kommer att sekretessbeläggas.  


Inför driftstart – viktiga förberedelser

Alla godkända leverantörer inom vårdvalen behöver göra vissa saker inför driftstarten.

När avtalet undertecknas förbinder sig leverantören att följa villkoren i Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral och/eller Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab. Driftstart kan tidigast ske tre månader efter tecknande av avtal och sker alltid första dagen i månaden. Hela ansökningsprocessen från komplett ansökan till driftstart är cirka sex månader.

Inför driftstart och leverantörens förberedelser
Leverantören måste förbereda och säkerställa anslutning till it-system samt ha rutiner för att uppnå de krav som ställs, exempelvis: 

Obligatoriskt driftstartsmöte

Innan en verksamhet får starta genomförs ett driftstartsmöte i leverantörens lokaler, cirka 14 dagar innan beräknad driftstart. Driftstartsmötet syftar till att säkerställa att leverantören kan uppfylla kraven i avtalet. Leverantören ska exempelvis redogöra för följande:

 • Verksamhetschef och medicinskt ansvarig - är de utsedda personerna införstådda med sitt lagstadgade ansvar?
 • Lokalerna - uppfyller lokalerna kraven på tillgänglighet och hygien? Finns all nödvändig utrustning på plats? Framgår det att mottagningen arbetar på uppdrag av Beställaren?
 • Kvalitet - har leverantören ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur planerar leverantören arbetet med att systematiskt förbättra sin verksamhet?
 • Tillgänglighet – kan mottagningen hålla öppet enligt kraven i avtalet? Finns e-tjänster på plats?
 • Bemanning – finns personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget? Har personalen adekvat utbildning och kompetens?
 • Rapportering och fakturering – kan journalsystemet rapportera till VGR? Vem godkänner fakturaunderlag i portalen?
 • Digitala förmågor och infrastruktur - är mottagningen ansluten till kravställda it-tjänster?
 • Är leverantören ansluten till e-frikortstjänsten?
 • Är leverantörens verksamhet anmäld till IVO:s vårdgivarregister? På förfrågan ska ett registerutdrag kunna visas för att bevisa detta.

Beställaren fattar beslut

Efter driftstartsmötet fattas ett beslut om leverantören uppfyller alla krav och har möjlighet att starta vid planerat driftstartsdatum. Om beställaren bedömer att leverantören inte kommer att klara att driva verksamheten enligt avtalet från driftstart har beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

Information om avtalet

Patienten har rätt att välja vårdgivare bland de leverantörer som har avtal. Västra Götalandsregionen ansvarar för att medborgarna får information om vilka leverantörer som tecknat avtal.