Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om att bli leverantör inom vårdvalen

Leverantörer kan ansöka om att starta vårdverksamhet inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. För att bli godkänd ska leverantören uppfylla de krav och villkor som Västra Götalandsregionen anger i förfrågningsunderlaget Krav- och kvalitetsbok för respektive vårdval.

Ansökan sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar om godkännande i enlighet med LOV på denna webbplats eller på den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem på www.valfrihetswebben.se. Ansökningstiden är öppen vilken innebär att ansökan tas emot löpande.

Inom valfrihetsystem har patienten rätt att välja den vårdgivare som ska utföra vården och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Västra Götalandsregionen ansvarar för att medborgarna får information om de leverantörer som regionen tecknad avtal med.

På denna sida lämnar vi information för förståelse av uppdraget att verka inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

För mer och fördjupad information, se Krav- och kvalitetsboken för respektive vårdval.

image51vtr.png

Ansökan görs genom att nedanstående blankett fylls i och skickas till hss@vgregion.se 

Ansökningsblankett

Ansökan kommer därefter att behandlas av enhet vårdval och fördjupad uppföljning och beslut om godkännande tas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Begäran om sekretess

Västra Götalandsregionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att samtliga handlingar som inkommer till Västra Götalandsregionen blir allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut om någon begär det. Om Västra Götalandsregionen vid sin bedömning enligt 6 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen anser att någon eller några uppgifter i den efterfrågade handlingen omfattas av sekretess enligt lagen så kommer handlingen inte lämnas ut. 

Om sökande önskar att en uppgift ska sekretessbeläggas ska sökande särskilt begära detta genom att bifoga en begäran om sekretess. I begäran om sekretess ska sökande ange vad som är skyddsvärt, samt var i ansökan uppgiften finns. Dokumenten ska vara döpt ”Begäran om sekretess”. Sökande ska även motivera hur sökande kan skadas om uppgiften lämnas ut. Följande delar ska finnas i ”Begäran om sekretess”:

- Vem begär sekretess? 
- Vad är skyddsvärt? 
- Var i ansökan finns de skyddsvärda uppgifterna? 
- Hur kan sökande komma till skada om uppgifterna lämnas ut? 

Om ingen begäran om sekretess bifogas ansökan kan ansökan i sin helhet komma att lämnas ut som en allmän handling. Västra Götalandsregionen kommer att ta ställning till sekretessfrågan först när en begäran om att få ut handlingen inkommer till Västra Götalandsregionen. Observera också att en begäran om sekretess inte garanterar att uppgifterna kommer att sekretessbeläggas. 

När du som leverantör ansökt och blivit godkänd att starta verksamhet inom vårdval behöver vissa saker göras inför driftstarten. När kontrakt undertecknats förbinder sig leverantören till att följa kraven i Krav- och Kvalitetsboken som finns på Vårdgivarwebben. Driftstart av verksamheten kan tidigast ske tre månader efter tecknande av kontrakt och sker alltid första dagen i månaden. Hela ansökningsprocessen från komplett ansökan till driftstart är cirka sex månader.

Inför driftstart och leverantörens förberedelser
Innan driftstart av verksamheten behöver leverantören förbereda och säkerställa anslutning till IT-system och säkerställa att rutiner finns på plats för att uppnå de krav som finns, exempelvis: 

 • Anslutning IT-tjänster:
  • Sjunet
  • Katalog i Väst (KIV)
  • E-Tjänstekort
 • Anmälan till vårdgivarregistret hos IVO
 • Skapa ledningssystem för kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.
 • Skapa rutiner för registrering och rapportering

Driftstartsmöte
Innan en verksamhet får starta genomförs ett driftstartsmöte i leverantörens lokaler, cirka 14 dagar innan beräknad driftstart. Driftstartsmötet syftar till att säkerställa att leverantören kan uppfylla kraven i avtalet. Leverantören ska exempelvis redogöra för följande:

 • Verksamhetschef och medicinskt ansvarig - är de utsedda personerna införstådda med sitt lagstadgade ansvar?
 • Lokalerna - uppfyller lokalerna kraven på tillgänglighet och hygien? Finns all nödvändig utrustning på plats? Framgår det att mottagningen arbetar på uppdrag av Beställaren?
 • Kvalitet - har leverantören ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur planerar leverantören arbetet med att systematiskt förbättra sin verksamhet?
 • Tillgänglighet – kan mottagningen hålla öppet enligt kraven i avtalet? Finns e-tjänster på plats?
 • Bemanning – finns personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget? Har personalen adekvat utbildning och kompetens?
 • Rapportering och fakturering – kan journalsystemet rapportera till VGR? Vem godkänner fakturaunderlag i portalen?
 • Digitala förmågor och infrastruktur - är mottagningen ansluten till kravställda IT-tjänster?
 • Är leverantören ansluten till e-frikortstjänsten?
 • Är vårdgivarens verksamhet anmäld till IVO:s vårdgivarregister? På förfrågan ska ett registerutdrag kunna visas för att bevisa detta.

Efter driftstartsmötet fattas ett beslut om leverantören uppfyller alla krav och har möjlighet att starta vid planerat driftstartsdatum. Om beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva verksamheten enligt avtalet från driftstart har beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

Senast uppdaterad: 2021-09-01 11:47