Ungas psykiska hälsa - vårdcentral

I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår det att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå. (Krav- och kvalitetsboken 2018 kap. 2)

Pilotprojekt med tilläggsuppdrag till vårdcentraler 2017-2018

Om instaserna på den ordinarie vårdscentralen inte skulle räcka till deltar nu flera vårdcentraler i Västra Götaland i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6 år till och med dagen då personen fyller 18 år.

Resursförstärkningen består av tre psykologer, en socionom och medel till ytterligare en tjänst. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp. Projektet, som är två-årigt finansieras av statsbidrag och kommer att utvärderas efter ett år, innan ett eventuellt breddinförande i hela Västra Götalandsregionen.

Om vården

Vårdcentralerna med tilläggsupprag kan ge vård till barn och unga lättare psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet.

På vårdcentralerna med tilläggsuppdrag erbjuds planerad vård, vilket innebär vård som måste bokas i förväg och som inte är akut. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller för att initiera farmakologisk behandling är barn- och ungsdomspsykiatrin även fortsättningsvis den instans man ska vända sig till. För mer information se även regional medicinsk riktlinje om ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- ungdomspsykiatri.

Vid behov av akut hjälp – sök hjälp på din Vårdcentral eller på en Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. Känner du dig osäker så kan du ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

Hur kommer man i kontakt? 

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på vårdcentralen där hen är listad och om insatserna på respektive vårdcentral inte skulle räcka till finns möjligheten för vårdcentralen att samarbeta med de resursförstärkta vårdcentralerna kring planering och genomförande av behandlingsinsatser. Somatisk basutredning görs på listad vårdcentral.

  • Barn, unga och familjer bör kontakta sin ordinarie vårdcentral i första hand och om det blir aktuellt ska de kunna få hjälp med kontakten till en vårdcentral med tilläggsuppdrag.
  • Elevhälsa och ungdomsmottagningar ska i första hand lotsa till den vårdcentral som personen är listad hos. Det fria vårdvalet innebär att individen kan söka hjälp direkt på en vårdcentral med tilläggsuppdrag om personen vill det.
  • Vårdcentraler där patienten är listad ska ta emot och göra en bedömning med aktivt ställningstagande till vilken insats som efterfrågas innan man bistår patienten i kontakten med någon av vårdcentralerna som har tilläggsuppdraget. Listning och patientansvarig läkare kan bibehållas. Kontakt sker via telefon/webb enligt nedan.

Man kommer i kontakt med dessa vårdcentraler genom att ringa något av nedanstående telefonnummer. Vid kontakttillfället görs en bedömning om de kan erbjuda adekvat hjälp och om så är fallet erbjuds personen tid för ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Vid stort söktryck kan enheterna, under en kortare period behöva pausa från att ta emot nya patienter. Det innebär att man då får höra av sig igen när mottagningen kan ta emot nya patienter.

Telefonrådgivning är alltid tillgänglig oavsett söktryck, men för vårdkontakt hänvisas personen då till den vårdcentral där hen är listad i första hand.

Information till vårdgrannar/samverkanspartners

Vårdcentralerna med tilläggsuppdraget tar inte emot skriftliga remisser för barn och unga med psykisk ohälsa. Medicinsk information om genomförda bedömningar kan meddelas via journalkopia efter samtycke med patient eller vårdnadshavare.

För vuxna som är aktuella på vårdcentral och har fysisk eller psykisk problematik och där hållpunkter finns för att kognitiva faktorer kan spela roll för problembilden eller insatser, kan vårdcentraler i Västra Götaland få hjälp med en del av utredningen av en vårdcentral med tilläggsuppdrag. I dessa fall ska skriftlig remiss skickas. Konsultera gärna vårdcentral med tilläggsuppdrag innan ni skriver remiss. Ingen omlistning krävs. Patienten betalar sedvanlig avgift. För mer information om vad vårdcentral ska göra innan och efter remiss om testning se regional medicinsk riktlinje vid ohälsa med hållpunkter för svag teoretisk begåvning.

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Capio Läkarhus Kvillebäcken, Göteborg:

Närhälsan Dalaberg vårdcentral & BVC, Uddevalla:

Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping:

Närhälsan Södra Torget vårdcentral, Borås:

Vårdcentralen Kusten, Ytterby:

Västerleden Vårdcentral Frölunda, Göteborg:

Allemanshälsan Landala, Göteborg:

Närhälsan Sylte vårdcentral, Trollhättan:

 

Ytterligare vårdcentraler under uppstart 2018

Närhälsan Mölnlycke vårdcentral, Mölnlycke

Närhälsan Oden vårdcentral, Falköping

 

 

 

Zophia Mellgren

076-127 30 82