Ersättningsmodell Vårdval Vårdcentral

I Vårdval Vårdcentral tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga vårdcentraler, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan vårdcentraler i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata vårdcentralerna.

Välj nedan vilket avsnitt i ersättningsmodellen du vill läsa mer om.

Ersättning för ålder och kön betalas ut för det antal listningspoäng som de invånare som har valt vårdcentralen genererar. Antalet listningspoäng beräknas enligt gällande viktlista för 2018, vilken baseras på kön och ålder i ettårsintervall. Viktlistan innebär att befolkningen i Västra Götaland år 2018 totalt genererar i genomsnitt cirka 589 000  listningspoäng. Ersättningen per poäng uppgår till 371 kr per månad.

Viktlista 2018

Det faktum att antalet listningspoäng används som multiplikator för flertalet delar i ersättningsmodellen för Vårdval Vårdcentral gör att den totala ersättningen till vårdenheterna följer befolkningsutvecklingen.

Ersättningen för vårdtyngd baseras på den ACG-vikt som de invånare som har sitt vårdval vid vårdcentralen bär med sig. Denna ska spegla deras samlade sjuklighet. Varje månad beräknas relativ ACG casemix per vårdcentral. Underlag för beräkningen är samtliga diagnoser som har registrerats under en tidsperiod om 15 månader och som redovisats till Västra Götalandsregionen på anvisat sätt av offentligt finansierade aktörer som bedriver vård inom det uppdrag som Vårdval Vårdcentral innefattar. Senast kända vårdval avgör vilken vårdcentral som får tillgodoräkna sig en individs diagnoser. I viktningen används sammanvägda kostnadsvikter från vårdcentraler inom vårdvalet. Samtliga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral ska vid anmodan leverera information om kostnad per patient (KPP), enligt anvisningar från Västra Götalandsregionen.

ACG-viktningen är relativ, vilket innebär att genomsnittlig vårdtyngd i Västra Götaland vid varje mättillfälle uppgår till 1,00, oavsett hur den faktiska vårdtyngden utvecklas. Ersättning för vårdtyngd betalas ut för det antal poäng som genereras i viktlistan för ålder och kön. Befolkningen i Västra Götaland beräknas år 2018 generera i genomsnitt cirka 589 000 ACG-poäng. Ersättningen per poäng uppgår till 371 kronor per månad.

Mer information om diagnoskodning och ACG 

Målrelaterad ersättning för täckningsgrad innebär att vårdcentralens ersättning ökar om de personer som har sitt vårdval på vårdcentralen gör en större andel av sina öppenvårdsbesök inom sådan verksamhet som vårdcentralen har kostnadsansvar för. Täckningsgraden beräknas varje månad utifrån de öppenvårdsbesök som skett under sex månader. Ersättningen kopplas till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng, och utgår med 4,00 kr per poäng och månad för varje procentenhet som vårdcentralens täckningsgrad, enligt definition nedan, överstiger 50 procent till en maximal nivå om 80 procent.

Täckningsgraden beräknas enligt följande definition:

Täljaren = de listade invånarnas alla besök (hos alla yrkeskategorier) som vårdcentralen har kostnadsansvar för enligt modellen, det vill säga vid / hos:
•Vårdcentraler inom VG Primärvård inklusive jouråtagandet kvälls- och helgöppen mottagning
•Privata vårdgivare med vårdavtal som motsvarar åtagandet inom VG Primärvård
•Specialister i allmänmedicin ersatta enligt lagen om läkarvårdsersättning
•Primärvård, motsvarande åtagandet inom VG Primärvård, i andra landsting och regioner
•Underleverantörer till vårdcentraler inom VG Primärvård

Nämnaren = de listade invånarnas alla besök (hos alla yrkeskategorier) hos samtliga offentligt finansierade vårdgivare i Sverige, det vill säga:
•Alla i täljaren
•Alla övriga offentliga och privata vårdgivare inom Västra Götalandsregionen, exklusive besök på riks- och regionsjukvårdsnivå, inskrivningsbesök samt registrerade besök enligt Socialstyrelsens lista över dagsjukvård baserad på Nord-DRG
•Öppen länssjukvård i andra län, med samma undantag som i punkten ovan

I beräkning av täckningsgrad värderas samtliga enskilda besök på mottagning, oavsett yrkeskategori, till 1. Vid gruppbesök motsvarar varje deltagande patient 0,2 besök, och ett hembesök för sjukvård uppräknas till 5. Telefonkontakt med läkare inom VG Primärvård motsvarar 0,3 besök. På sikt kan också vårdkontakt via elektronisk kommunikation komma att inkluderas i beräkningen.

Besök som sker hos fysioterapeut, arbetsterapeut, audionom, logoped, ortoptist, dietist, tandläkare och pedagog, samt besök vid MVC och ungdomsmottagning ingår varken i täljare eller i nämnare. Hälsoundersökningar (med undantag av BVC), intyg, och vaccinationer som inte betecknas som sjukvård ingår heller inte vid beräkning av täckningsgraden. Besök för provtagning redovisas inte till Västra Götalandsregionen och ingår inte i täckningsgraden.

Täckningsgraden är generellt högre vid vårdcentraler i mindre kommuner och områden med glesare befolkning, där tillgången till specialistvård är lägre, än vid vårdcentraler i storstadsområden med högre tillgänglighet till specialiserad vård.

Målrelaterad ersättning för kvalitet kan utgå för 11 kvalitetsindikatorer. För dessa tillämpas ett gemensamt regelverk, vilket innebär att varje indikator har en poängvikt, vilken markerar dess betydelse relativt de övriga. Tillsammans kan dessa indikatorer generera 11,0 kvalitetspoäng. För flertalet indikatorer har två måltal fastställts. En undre gräns under vilken ingen ersättning faller ut och en övre gräns som ger maximal ersättning och över vilken ingen ytterligare ersättning ges. Ersättningen kopplas till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng. Utbetalning planeras ske varje månad baserad på senast tillgängliga utfall. Vid full måluppfyllelse uppgår ersättningen till 2,00 kronor per kvalitetspoäng och listningspoäng per månad.

Bilaga till Krav och kvalitetsbok 2018: Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2018

Särskild ersättning för socioekonomi utgår till vårdcentraler med hög socioekonomisk belastning, beräknad enligt CNI (Care Need Index). Detta index är framtaget för svensk primärvård och innehåller följande variabler och viktning;

Andelen ensamboende äldre (>65år) 6,15
Andelen arbetslösa eller i åtgärd (16-64år) 5,13
Andelen födda utomlands    5,72
Andelen ensamstående föräldrar (Barn 0-17år)  4,19
Andelen lågutbildad arbetskraft (25-64år)  3,97
Andelen barn under 5år  3,23
Andelen inflyttningar senaste året      4,19

 

Varje månad skickas aktuell vårdvalsfil till SCB för beräkning av CNI per vårdcentral. Ersättning utgår till vårdcentraler vars CNI per listad invånare överstiger 2,5. Ersättningen relateras till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng, och utgår under år 2018 med 79 kronor per poäng och månad.

Flera av de register som SCB hämtar data ur för beräkning av CNI uppdateras med längre intervall, som regel årligen. Dessa uppdateringar kan, när de sker, påverka såväl enskilda vårdcentralers CNI som den allmänna nivån i Västra Götaland.

SCB har meddelat följande preliminära uppdateringar:
•STATIV-registret som påverkar variablerna "Arbetslös eller i åtgärd 16-64 år" och "Lågutbildad 25-64 år" blir tillgängligt någon gång under 2:a kvartalet varje år.
•Registret över Totalbefolkningen (RTB), vilket ger enskilt störst påverkan på CNI blir tillgängligt någon gång kring den 1 mars varje

Särskild ersättning för geografi utgår från respektive vårdenhets geografiska belägenhet, vilken värderas utifrån dess avstånd till närmaste sjukhus med medicinsk akutmottagning, dess avstånd till närmaste större ort, befolkningstätheten i den kommun där vårdenheten är belägen samt huruvida vårdenheten är belägen på en ö.

Maximalt utfall är 22 poäng - 6 poäng vardera för avstånd till närmaste sjukhus, avstånd till närmaste större ort och befolkningstäthet samt maximalt 4 ö-poäng.

Ersättning för geografi utbetalas varje månad med ett på förhand fastställt belopp, vilket fördelas till vårdenheter med fler än 9 poäng och relateras till respektive vårdenhets storlek genom antalet listningspoäng. Totalt fördelas 101,4 mnkr (8 450 tkr per månad) genom denna faktor.

Ersättning utgår när tolk anlitats i patientrelaterat arbete för att kompensera vårdcentralen för tolkkostnad sam den mertid som uppkommer.

Ersättning utgår med:

 • 1000 krper tolktillfälle när auktoriserad eller godkänd språktolk används
 • 250 kr per besök där tolkning har utförts utan att vårdcentralen belastas med någon kostnad för tolken (Det gäller när tolk, med vilken Västra Götalandsregionen har avtal,anlitats åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade eller talskadade personer. Om auktoriserad eller godkänd tolk inte finns att tillgå kan denna ersättningen också utgå vid besök där annan anställd vid vårdcentralen än den som vårdar patienten eller. i undantagsfall närstående har agerat tolk.)

Det finns särskilda åtaganden för vilka vårdcentralen och uppdragsgivaren kan träffa särskilda avtal. Dessa åtaganden är till sin natur unika och ersättning av dem förutsätter alltid någon form av manuell hantering. Särskilda åtagande inom närområdesansvartet omfattar familjecentraler, samordningsansvar i kommunal hälso- och sjukvård samt behandlingsavsar för patienter på korttidboende.

Familjecentraler

Särskild ersättning kan betalas ut om familjecentrerat arbete organiseras genom avtal om familjecentral som innebär att öppen förskola, MVC, BVC och socialtjänst samverkar under ett tak och att verksamheten har förebyggande inriktning.

 • En årlig merkostnadsersättning om 198 tkr (16 500 kr per månad) utgår till vårdcentraler som medverkar i sådan familjecentral med sin BVC-verksamhet.
 • En extra ersättning om 150 tkr betalas ut i samband med verksamhetens start.

Angivna belopp gäller per familjecentral.

Om flera vårdcentraler samverkar kring en familjecentral delas beloppet mellan dessa.

Särskild ersättning kan även betalas ut om familjecentrerat arbete organiseras genom att avtal tecknats avseende familjecentralsliknande verksamhet som innebär att öppen förskola, MVC, BVC och socialtjänst samverkar och att verksamheten har en förebyggande inriktning. Minst tre av verksamheterna ska vara samlokaliserade och verksamheten ska utgå från den öppna förskolan. Hela uppdraget för BVC behöver därmed inte ligga i verksamheten, men de ska delta och finnas på plats. Föräldragrupper som BVC anordnar ska förläggas på den familjecentralsliknande verksamheten.

 • En årlig merkostnadsersättning om 120 tkr (10 000 kr per månad) utgår till vårdcentraler som medverkar i sådan verksamhet med sin BVC-verksamhet.
 • En extra etableringsersättning om 24 tkr utgår i samband med verksamhetens start. Angivna belopp gäller per verksamhet. Om flera vårdcentraler samverkar om en familjecentralsliknande verksamhet delas beloppet mellan dessa.

Samordningsansvar i kommunal hälso- och sjukvård 

Ersättningsnivån gällande år 2017: 

 • 1 140 kr per plats i kommunala boendeenheter och år.

Antalet platser stäms av inför varje år. Om antalet platser skulle förändras väsentligt under året kan vårdcentralen och Västra Götalandsregionen komma överens om en justering av volymberäkningen.

Behandlingsansvar för patienter på korttidsboende

Ersättningsnivån gällande år 2017: 

 • 8 000 kr per plats i korttidsboende och år.

Antalet platser stäms av inför varje år. Om antalet platser skulle förändras väsentligt under året kan vårdcentralen och Västra Götalandsregionen komma överens om en justering av volymberäkningen.

En förutsättning för att särskild ersättning ska utgå för delar av utbildningsuppdraget är att vårdcentralen har blivit bedömd och godkänd av någon av Västra Götalandsregionens studierektorer utifrån regionalt fastställda kriterier och blivit godkänd som utbildningsvårdcentral.

Godkänd utbildningsvårdcentral kan få ersättning för ST-läkare;

 • 40 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare i allmänmedicin och månad (ersättning utgår under högst 45 månader och för maximalt fem samtidigt anställda ST-läkare per vårdcentral)
 • 65 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare i sidotjänstgöring och månad (denna högre ersättning utgår under maximalt 20 månader)
 • Extra ersättning om 10 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare och månad vid placering vid vårdcentraler inom de områden som omfattas av särskilt stöd,

Godkänd utbildningsvårdcentral kan dessutom få ersättning enligt följande:

 1. ersättning med schablonbelopp under så kallad förlängd ST-tjänst.
 2. ersättning med schablonbelopp då bashandledare av studenter i vårdutbildning genomgår utbildning med godkänt resultat
 3. ersättning med schablonbelopp då personal handleder läkare under kompletterande tjänstgöring samt studenter eller elever, inklusive läkarstudenter under grundutbildning.

 Godkänd utbildningsvårdcentral kan få ersättning för PTP-psykolog:

 • 35 000 kronor per månad och heltidsanställd PTP-psykolog.
 • 10 000 kronor i tillägg per månad och heltidsanställd PTP-psykolog vid placering inom de områden som omfattas av extra stöd.

 Områden som omfattas av extra stöd för utbildningsuppdraget:

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd:
Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö.

Särskild ersättning kan utgå för deltagande i särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de vårdcentraler där representanter för Vårdval Vårdcentral är anställda. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra.

 • (Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad - Deltagande i Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård
 • (Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad - Deltagande i Läkemedelskommittén
 • (Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad - Deltagande i regionala terapigrupper samt i styrgruppen för läkemedelsnära produkter
 • För ordförandeskap i någon av nämnda grupper utgår en extra ersättning om 3 000,- kronor per månad till vårdcentralen.

Uppgift om Vårdval Vårdcentrals representation i respektive grupp hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de angivna grupperna. Då ersättningen fordrar manuella insatser kan utbetalning ske med viss fördröjning.

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga vårdcentraler om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas.

I kapitel 2.10 Krav- och kvalitetsboken, ställs krav på vårdcentralerna att tillhandahålla legitimerad psykolog eller legitimerad personal med motsvarande kompetens. Som stöd till vårdcentraler som uppfyller detta krav utgår särskild ersättning.

Ersättningsnivåer gäller år 2018:

 • 10 000 kr vid tillgång till psykolog, per heltidsanställning eller motsvarande och månad.
 • 3 000 kr i tillägg per psykolog motsvarande heltidsanställning och månad vid placering vid vårdcentraler inom de områden som omfattas av extra stöd.

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd:
Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö

Strama-arbetet syftar till att minska onödig antibiotikaförskrivning i Västra Götaland. Ersättning utgår till vårdcentraler som verkar för att öka följsamheten till behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppen vård.

För att ersättning ska utgå krävs att:

 • En kontinuerligt verksam kontaktläkare för Regionala Strama finns på vårdcentralen.
 • Vårdcentralens chef i samarbete med kontaktläkaren redovisar hur arbetet för att förbättra följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer bedrivits innefattande samtliga personalkategorier, inte enbart läkarkollektivet.
 • Samtliga förskrivare har kunskap om sin förskrivning och följsamhet till aktuella behandlingsriktlinjer ställt i relation till den för hela vårdcentralen. Vårdcentralens antibiotikaförskrivning ska diskuteras vid reflekterande möte på vårdcentralen och då ställas i relation till aktuella behandlingsriktlinjer utifrån falldiskussioner.

Dokumentation ska lämnas i anvisad form till Regionala Strama.

Ersättning utbetalas till de vårdcentraler som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 3,00 kr per listningspoäng. Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året. Utbetalningen sker i december

Den allmänna strömningen i samhället är att allt fler tjänster kan hanteras dygnet runt veckans alla dagar via internet. Hälso- och sjukvården är inget undantag. Befolkningen förväntar sig att det finns möjlighet att få kontakt med hälso- och sjukvården via internet och framöver också få hjälp att hantera enklare ohälsotillstånd via denna kanal.

För att ersättning för att tillhandahålla e-tjänster ska betalas ut krävs att:

 • Vårdcentralen minst erbjuder de e-tjänster via 1177 som framgår i avsnitt 2.2 Vårdåtagande.
 • Svarstider hålls enligt beslut om "Införande av och basutbud i, 1177 Vårdguidens e-tjänster".

Ersättning betalas ut till de vårdcentraler som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 3,00 kr per listningspoäng. Ersättningen betalas ut i december och gäller hela året.

Vårdcentralen har ansvar för att vårdsökande har tillgång till hälso- och sjukvård även utanför vårdcentralens ordinarie öppethållande.

Särskild ersättning utgår för kvälls- och helgöppen mottagning med ett mer begränsat befolkningsunderlag. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad.

 • Antal listade på samverkande enheter fler än 10 000 men mindre än 25 000 listade ger ersättning med 150 000 kr per månad
 • Antal listade på samverkande enheter från 25 000 men mindre än 50 000 listade ger ersättning med 100 000 kr per månad
 • Antal listade på samverkande enheter från 50 000 men mindre än 80 000 listade ger ersättning med 50 000 kr per månad

Följande krav utöver ovan nämnda måste uppfyllas för att jourcentralen ska få ersättning

Tillgång ska minst finnas för akuta insatser av läkare och sjuksköterska på kvälls- och helgöppen mottagning. På helger ska även tillgång finnas till sjuksköterskeinsatser för planerade insatser. Under öppethållande ska mottagningen vara tillgänglig per telefon och för direktbesök. Kvälls- och helgöppen mottagning ska vara öppen alla vardagar till minst klockan 22.00 och lördagar, söndagar och helgdagar under minst sex timmar vardera.

Särskild ersättning betalas ut till vårdcentraler som har mobil hemsjukvårdsläkare enligt uppdrag beskrivet i avsnitt 2.3. Ersättningen för detta uppdrag baseras på komponenter i den ordinarie ersättningsmodellen. Den beräknas utifrån listade 65 år och äldre, deras ålder, kön och vårdtyngd (ACG) med tillägg till vårdcentraler som har särskild ersättning för geografi respektive socioekonomi (CNI).

Ersättning för ålder och kön betalas ut för det antal listningspoäng som de invånare som har valt vårdcentralen och är 65 år och äldre genererar. Antalet listningspoäng multipliceras med den ACG-vikt som de invånare som har sitt vårdval vid vårdcentralen och är 65 år och äldre bär med sig. Ersättningen per primärvårdspoäng för detta uppdrag uppgår 12 kronor per månad.

Vårdcentraler som får ersättning enligt ovan och har ersättning för socioekonomi enligt regelverk beskrivet i avsnitt 6.1.6 får tillägg relaterat till dess CNI per invånare och antalet primärvårdspoäng enligt beräkning ovan. Ersättningen relateras till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng, och utgår med 3,50 kronor per poäng och månad.

Vårdcentraler som får ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare och har ersättning för geografi enligt regelverk beskrivet i avsnitt 6.1.7 får tillägg relaterat till dess geografipoäng och antalet primärvårdspoäng. Totalt fördelas 200 000 kronor per månad genom denna faktor.

En förutsättning för att ersättning ska utgå är att vårdcentralen har tecknat avtal med den kommun eller stadsdel inom vilken den verkar om hur den mobila hemsjukvårdsläkaren ska samverka med kommunens hälso-och sjukvård.

Ersättning utgår när vårdcentralen har utfört mellanliggande provtagning enligt ordination från sjukhus och registrerat detta enligt anvisning på vårdgivarwebben Ersättning utgår med 250 kronor per extern mellanliggande provtagning.

Kod Kodtext Beskrivning
UX410 Extern mellanliggande provtagning Prover ordinerade från ett sjukhus inom regionen. Gäller såväl blodprover som andra prover. Denna KVÅ-kod ska registreras på ett notat då patienten kommer till vårdcentralen och provtagning utförts.

Vårdcentralerna ska enligt kapitel 2.5 initiera och/eller medverka till att upprätta en samordnad individuell plan. Särskild ersättning utgår för upprättad SIP med 1500 kr

 1. AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
 2. AU125 Upprättande av samordnad plan vid utskrivning
 3. XU042 Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård

 Det kommer att gälla januari och februari 2018.

Från och med 1 mars 2018 kommer enbart den första koden generera ersättning:

 • AU124 Upprättande av samordnadindividuell plan

Den samlade ersättning som utbetalas till en vårdcentral förväntas täcka samtliga kostnader för åtagandet till de invånare som har valt vårdcentralen. Den ska täcka kostnader för drift av den egna vårdcentralen, inklusive bland annat hälsofrämjande och förebyggande insatser, samverkan med vårdgrannar och myndigheter, personal, lokaler, läkemedel, medicinsk diagnostik samt respektive organisations kostnader för overhead inklusive för uppdraget nödvändiga, befintliga och kommande IT-stöd. Den omfattar också kostnader för vård som de invånare som har valt vårdcentralen får hos andra offentligt finansierade aktörer som bedriver vård inom det uppdrag som VG Primärvård innebär. I vissa fall förmedlas kostnadsansvaret med hjälp av schabloner. Ekonomisk reglering av vissa kostnadsposter sker genom avdrag i IT-stöd för ersättning till vårdcentraler inom VG Primärvård.

Generellt tillämpas ett förskrivarbaserat kostnadsansvar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. För vårdcentralerna inom VG Primärvård innebär detta att vårdcentralen i princip har kostnadsansvar för det som beställs, förskrivs eller begärs därifrån. Detta gäller om annat inte angivits särskilt. Grunden för all förskrivning och beställning är det behandlingsansvar vårdcentralen har för patienten. I några fall baseras kostnadsansvaret på den fördelning som har angivits i samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Nedan beskrivs några delar i vårdgivarnas kostnadsansvar närmare.

Besök hos andra vårdgivare

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för besök som de personer som har sitt vårdval vid vårdcentralen gör:

 • vid andra vårdcentraler samt kvälls- och helgöppna mottagningar inom VG Primärvård
 • hos vårdgivare med vårdavtal gällande insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag
 • hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan
 • hos vårdgivare i andra landsting, för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag

För dessa besök tillämpas en regiongemensam prislista enligt nedan. När en vårdcentral tecknar avtal med underleverantörer kan det innehålla andra nivåer och former för ersättning.

Kostnaden per besök (vid läkarbesök inklusive schablon för läkemedel och medicinsk diagnostik) fastställs för år 2017 till:
Läkarbesök: 500kr
Besök hos andra yrkeskategorier inom uppdraget: 300kr

Om hembesök utförs av personal från annan vårdcentral än den där patienten har sitt vårdval utgår ett tillägg med 250 kr

Om besök sker under juni, juli och augusti utgår ett tillägg om 500 kr när besöket görs av en person som har sitt vårdval vid en vårdcentral i en annan kommun än den där besöket sker.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av personer med skyddade adressuppgifter eller patienter bosatta i annat landsting än Västra Götalandsregionen.

Med undantag av sommartillägget är den besöksersättning som vårdcentralen betalar lika stor oavsett om besöket sker vid annan vårdcentral inom VG Primärvård, upphandlad verksamhet enligt LOU, hos vårdgivare på nationell taxa eller i annat landsting än Västra Götalandsregionen. Vårdcentralernas kostnadsansvar för besök hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan maximeras från den 1 april 2012 till fyra besök per invånare och 12-månadersperiod.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som har valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av utlandssvenskar eller patienter bosatta i annat län än Västra Götaland.

Vid besök gjorda av utländska medborgare får vårdcentralen den ersättning som utbetalas från Försäkringskassan - om faktureringen samordnas sker avdrag för administrationskostnad. Vid besök gjorda av asylsökande ersätts vårdcentralen enligt särskilt regelverk från enheten för Asyl- och flyktingfrågor.

Läkemedel

Vårdcentralerna svarar för de läkemedel som behövs i verksamheten och har kostnadsansvar för de läkemedel som används eller förskrivs där, inklusive kostnader för dosdispenseringstjänsten. Läkemedelsrecept är giltiga i ett år från förskrivningsdatum och kostnaden faller ut när läkemedlet hämtas ut från ett apotek.

Varje vårdcentral inom VG Primärvård får en ny, unik, arbetsplatskod vid verksamhetsstart och belastas med kostnader för de läkemedel som förskrivs på denna kod. Detta gäller med undantag av läkemedel som förskrivs till personer som är folkbokförda i annat län än Västra Götaland. Kostnaden för läkemedlet belastar då personens hemlandsting.

Läkemedelsnära produkter

I begreppet läkemedelsnära produkter ingår inkontinens-, nutritions-, stomi- och diabetesprodukter. Vårdcentralerna ska förskriva sådana produkter enligt gällande regelverk när behov föreligger. Vårdcentralen har kostnadsansvar för de läkemedelsnära produkter som används eller förskrivs där. I kostnadsansvaret ingår, i förekommande fall, distribution av nämnda produkter. Kostnadsansvaret gäller tills vidare inte livsmedel för särskilda näringsändamål (Särnär).

Medicinsk diagnostik

Vårdcentralerna ska svara för att de diagnostiska undersökningar som behövs inom primärvårdens åtagande genomförs. Varje vårdcentral har kostnadsansvar för alla typer av medicinsk diagnostik som har begärts därifrån.

Personliga hjälpmedel och behandlingshjälpmedel enligt Hjälpmedelshandboken

Några faktorer som skiljer personliga hjälpmedel från läkemedel och läkemedelsnära produkter är att de ofta förutsätter löpande insatser under den tid som förskrivningen pågår, både från vårdgivare/förskrivare och från teknisk kompetens/hjälpmedelsleverantör, samt att den som bär kostnadsansvaret som regel belastas med en månatlig hyra. Ett personligt hjälpmedel är inte någon förbrukningsvara utan kan och bör rekonditioneras och återanvändas för att uppnå kostnadseffektivitet.

Förskrivning av personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning orsakade av somatiska eller psykiska besvär ska ske enligt gällande regelverk, det vill säga riktlinjer och produktanvisningar i
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Vårdcentralen ska även följa och anpassa verksamheten kring hjälpmedel efter kompletterande rutiner framtagna av lokalt hjälpmedelsråd.

Vårdcentralen förskriver personliga hjälpmedel genom så kallad förtroendeförskrivning, vilken bygger på att kostnadsansvarig part har godkänt förskrivningen och att den sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. Under förutsättning att nämnda regelverk följs har vårdcentralerna tills vidare inte kostnadsansvar för dessa hjälpmedel

För att få ersättning vid vård av utländska/utlandssvenska patienter ska underlag skickas till Ekonomi Vårdval på Koncernkontoret. För asylsökande se "Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd"

Underlag för utbetalning ska kompletteras med ett försättsblad.
En mall på försättsbladet erhålls genom att skicka ett e-brev till ekonomi.vardval@vgregion.se.

Månadsvis skickas:

 • Försättsbladet "Månadssammanställning"
 • Uppgift om varje besök ex,kvittokopia.
 • Tydlig och läslig kopia på fram- (och baksida) av giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg. För invånare i Norden räcker det med den kompletta adressen i hemlandet.

Försättsbladet "Månadssammanställning" skickas tillsammans med underlagen ovan till:
Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i SKL:s handbok "Vård av personer från andra länder" sjunde omarbetade upplagan.
SKL:s handbok Vård av personer från andra länder

Information om läns- och kommunkoder finns på följande länk:
Läns- och kommunkoder i särskilda fall

Senast uppdaterad: 2018-03-26 14:36