Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättningsmodell Vårdval Vårdcentral

I Vårdval Vårdcentral tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga vårdcentraler, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan vårdcentraler i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata vårdcentralerna.

Välj nedan vilket avsnitt i ersättningsmodellen du vill läsa mer om.

För mer information se avsnitt 6.1.2 Ersättning för ålder och kön:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Viktlista 2019

För mer information se avsnitt 6.1.3 Ersättning för vårdtyngd:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Mer information om diagnoskodning och ACG 

För mer information se avsnitt 6.1.4 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.5 Målrelaterad ersättning för kvalitet:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019 VG Primärvård

För mer information se avsnitt 6.1.6 Särskild ersättning för socioekonomi:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019 

Flera av de register som SCB hämtar data ur för beräkning av CNI uppdateras med längre intervall, som regel årligen. Dessa uppdateringar kan, när de sker, påverka såväl enskilda vårdcentralers CNI som den allmänna nivån i Västra Götaland.

SCB har meddelat följande preliminära uppdateringar:
•STATIV-registret som påverkar variablerna "Arbetslös eller i åtgärd 16-64 år" och "Lågutbildad 25-64 år" blir tillgängligt någon gång under 2:a kvartalet varje år.
•Registret över Totalbefolkningen (RTB), vilket ger enskilt störst påverkan på CNI blir tillgängligt någon gång kring den 1 mars varje år.

För mer information se avsnitt 6.1.7 Särskild ersättning för geografi:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.8 Tolkersättning:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.9 Ersättning för särskilda åtaganden inom närområdesansvaret:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.10 Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

 Områden som omfattas av extra stöd för utbildningsuppdraget:

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd:
Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö.

En förutsättning för att särskild ersättning ska utgå för delar av utbildningsuppdraget är att vårdcentralen har blivit bedömd och godkänd av någon av Västra Götalandsregionens studierektorer utifrån regionalt fastställda kriterier och blivit godkänd som utbildningsvårdcentral.

Godkänd utbildningsvårdcentral kan få ersättning för ST-läkare;

 • 40 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare i allmänmedicin och månad (ersättning utgår under högst 45 månader och för maximalt fem samtidigt anställda ST-läkare per vårdcentral)
 • 65 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare i sidotjänstgöring och månad (denna högre ersättning utgår under maximalt 20 månader)
 • Extra ersättning om 10 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare och månad vid placering vid vårdcentraler inom de områden som omfattas av särskilt stöd,

Godkänd utbildningsvårdcentral kan dessutom få ersättning enligt följande:

1. Ersättning med schablonbelopp under så kallad förlängd ST-tjänst.

2. Ersättning med schablonbelopp då bashandledare av studenter i vårdutbildning genomgår utbildning med godkänt resultat

3. Ersättning med schablonbelopp då personal handleder läkare under kompletterande tjänstgöring samt studenter eller elever, inklusive läkarstudenter under grundutbildning.

 Godkänd utbildningsvårdcentral kan få ersättning för PTP-psykolog:

 • 35 000 kronor per månad och heltidsanställd PTP-psykolog.
 • 10 000 kronor i tillägg per månad och heltidsanställd PTP-psykolog vid placering inom de områden som omfattas av extra stöd.

För mer information se avsnitt 6.1.11 Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Särskild ersättning kan utgå för deltagande i särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de vårdcentraler där representanter för Vårdval Vårdcentral är anställda. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra.

 • (Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad - Ingen grupp för närvarande
 • (Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad - Deltagande i Läkemedelskommittén
 • (Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad - Deltagande i regionala terapigrupper samt i styrgruppen för läkemedelsnära produkter
 • För ordförandeskap i någon av nämnda grupper utgår en extra ersättning om 3 000,- kronor per månad till vårdcentralen.

Uppgift om Vårdval Vårdcentrals representation i respektive grupp hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de angivna grupperna. Då ersättningen fordrar manuella insatser kan utbetalning ske med viss fördröjning.

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga vårdcentraler om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas.

För mer information se avsnitt 6.1.12 Särskild ersättning för tillgång till psykolog:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

I kapitel 2.10 Krav- och kvalitetsboken, ställs krav på vårdcentralerna att tillhandahålla legitimerad psykolog eller legitimerad personal med motsvarande kompetens. Som stöd till vårdcentraler som uppfyller detta krav utgår särskild ersättning.

Ersättningsnivåer gäller år 2018:

 • 10 000 kr vid tillgång till psykolog, per heltidsanställning eller motsvarande och månad.
 • 3 000 kr i tillägg per psykolog motsvarande heltidsanställning och månad vid placering vid vårdcentraler inom de områden som omfattas av extra stöd.

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd:
Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö.

För mer information se avsnitt 6.1.13 Särskild ersättning för Strama-arbete:

Krav- och kvalitetsbok vårdval vårdcentral 2019

Strama-arbetet syftar till att minska onödig antibiotikaförskrivning i Västra Götaland. Ersättning utgår till vårdcentraler som verkar för att öka följsamheten till behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppen vård.

För att ersättning ska utgå krävs att:

 • En kontinuerligt verksam kontaktläkare för Regionala Strama finns på vårdcentralen.
 • Vårdcentralens chef i samarbete med kontaktläkaren redovisar hur arbetet för att förbättra följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer bedrivits innefattande samtliga personalkategorier, inte enbart läkarkollektivet.
 • Samtliga förskrivare har kunskap om sin förskrivning och följsamhet till aktuella behandlingsriktlinjer ställt i relation till den för hela vårdcentralen. Vårdcentralens antibiotikaförskrivning ska diskuteras vid reflekterande möte på vårdcentralen och då ställas i relation till aktuella behandlingsriktlinjer utifrån falldiskussioner.

Dokumentation ska lämnas i anvisad form till Regionala Strama.

Ersättning utbetalas till de vårdcentraler som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 3,00 kr per listningspoäng. Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året. Utbetalningen sker i december

För mer information se avsnitt 6.1.14 Särskild ersättning för deltagande i kvälls- och helgöppen mottagning:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.15 Särskild ersättning för utökat öppethållande:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.16 Särskild ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Särskild ersättning betalas ut till vårdcentraler som har mobil hemsjukvårdsläkare enligt uppdrag beskrivet i avsnitt 2.3. Ersättningen för detta uppdrag baseras på komponenter i den ordinarie ersättningsmodellen. Den beräknas utifrån listade 65 år och äldre, deras ålder, kön och vårdtyngd (ACG) med tillägg till vårdcentraler som har särskild ersättning för geografi respektive socioekonomi (CNI).

Ersättning för ålder och kön betalas ut för det antal listningspoäng som de invånare som har valt vårdcentralen och är 65 år och äldre genererar. Antalet listningspoäng multipliceras med den ACG-vikt som de invånare som har sitt vårdval vid vårdcentralen och är 65 år och äldre bär med sig. Ersättningen per primärvårdspoäng för detta uppdrag uppgår 12 kronor per månad.

Vårdcentraler som får ersättning enligt ovan och har ersättning för socioekonomi enligt regelverk beskrivet i avsnitt 6.1.6 får tillägg relaterat till dess CNI per invånare och antalet primärvårdspoäng enligt beräkning ovan. Ersättningen relateras till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng, och utgår med 3,50 kronor per poäng och månad.

Vårdcentraler som får ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare och har ersättning för geografi enligt regelverk beskrivet i avsnitt 6.1.7 får tillägg relaterat till dess geografipoäng och antalet primärvårdspoäng. Totalt fördelas 200 000 kronor per månad genom denna faktor.

En förutsättning för att ersättning ska utgå är att vårdcentralen har tecknat avtal med den kommun eller stadsdel inom vilken den verkar om hur den mobila hemsjukvårdsläkaren ska samverka med kommunens hälso-och sjukvård.

För mer information se avsnitt 6.1.17 Särskild ersättning för extern mellanliggande provtagning:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Tillämpningsanvisning extern mellanliggande provtagning

Ersättning utgår när vårdcentralen har utfört mellanliggande provtagning enligt ordination från sjukhus och registrerat detta enligt anvisning på vårdgivarwebben Ersättning utgår med 250 kronor per extern mellanliggande provtagning.

För mer information se avsnitt 6.1.18 Särskild ersättning för upprättande av samordnad individuell plan (SIP):

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

För mer information se avsnitt 6.1.19 Särskild ersättning PrimärvårdsKvalitet:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Mer information finnes i Patientavgiftshandboken

För mer information se avsnitt 6.3 Vårdgivarens kostnadsansvar:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Den samlade ersättning som utbetalas till en vårdcentral förväntas täcka samtliga kostnader för åtagandet till de invånare som har valt vårdcentralen. Den ska täcka kostnader för drift av den egna vårdcentralen, inklusive bland annat hälsofrämjande och förebyggande insatser, samverkan med vårdgrannar och myndigheter, personal, lokaler, läkemedel, medicinsk diagnostik samt respektive organisations kostnader för overhead inklusive för uppdraget nödvändiga, befintliga och kommande IT-stöd. Den omfattar också kostnader för vård som de invånare som har valt vårdcentralen får hos andra offentligt finansierade aktörer som bedriver vård inom det uppdrag som VG Primärvård innebär. I vissa fall förmedlas kostnadsansvaret med hjälp av schabloner. Ekonomisk reglering av vissa kostnadsposter sker genom avdrag i IT-stöd för ersättning till vårdcentraler inom VG Primärvård.

Generellt tillämpas ett förskrivarbaserat kostnadsansvar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. För vårdcentralerna inom VG Primärvård innebär detta att vårdcentralen i princip har kostnadsansvar för det som beställs, förskrivs eller begärs därifrån. Detta gäller om annat inte angivits särskilt. Grunden för all förskrivning och beställning är det behandlingsansvar vårdcentralen har för patienten. I några fall baseras kostnadsansvaret på den fördelning som har angivits i samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Nedan beskrivs några delar i vårdgivarnas kostnadsansvar närmare.

Besök hos andra vårdgivare

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för besök som de personer som har sitt vårdval vid vårdcentralen gör:

 • vid andra vårdcentraler samt kvälls- och helgöppna mottagningar inom VG Primärvård
 • hos vårdgivare med vårdavtal gällande insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag
 • hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan
 • hos vårdgivare i andra landsting, för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag

För dessa besök tillämpas en regiongemensam prislista enligt nedan. När en vårdcentral tecknar avtal med underleverantörer kan det innehålla andra nivåer och former för ersättning.

Kostnaden per besök (vid läkarbesök inklusive schablon för läkemedel och medicinsk diagnostik) fastställs för år 2017 till:
Läkarbesök: 500kr
Besök hos andra yrkeskategorier inom uppdraget: 300kr

Om hembesök utförs av personal från annan vårdcentral än den där patienten har sitt vårdval utgår ett tillägg med 250 kr.

Om besök sker under juni, juli och augusti utgår ett tillägg om 500 kr när besöket görs av en person som har sitt vårdval vid en vårdcentral i en annan kommun än den där besöket sker.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av personer med skyddade adressuppgifter eller patienter bosatta i annat landsting än Västra Götalandsregionen.

Med undantag av sommartillägget är den besöksersättning som vårdcentralen betalar lika stor oavsett om besöket sker vid annan vårdcentral inom VG Primärvård, upphandlad verksamhet enligt LOU, hos vårdgivare på nationell taxa eller i annat landsting än Västra Götalandsregionen. Vårdcentralernas kostnadsansvar för besök hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan maximeras från den 1 april 2012 till fyra besök per invånare och 12-månadersperiod.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som har valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av utlandssvenskar eller patienter bosatta i annat län än Västra Götaland.

Vid besök gjorda av utländska medborgare får vårdcentralen den ersättning som utbetalas från Försäkringskassan - om faktureringen samordnas sker avdrag för administrationskostnad. Vid besök gjorda av asylsökande ersätts vårdcentralen enligt särskilt regelverk från enheten för Asyl- och flyktingfrågor.

Läkemedel

Vårdcentralerna svarar för de läkemedel som behövs i verksamheten och har kostnadsansvar för de läkemedel som används eller förskrivs där, inklusive kostnader för dosdispenseringstjänsten. Läkemedelsrecept är giltiga i ett år från förskrivningsdatum och kostnaden faller ut när läkemedlet hämtas ut från ett apotek.

Varje vårdcentral inom VG Primärvård får en ny, unik, arbetsplatskod vid verksamhetsstart och belastas med kostnader för de läkemedel som förskrivs på denna kod. Detta gäller med undantag av läkemedel som förskrivs till personer som är folkbokförda i annat län än Västra Götaland. Kostnaden för läkemedlet belastar då personens hemlandsting.

Läkemedelsnära produkter

I begreppet läkemedelsnära produkter ingår inkontinens-, nutritions-, stomi- och diabetesprodukter. Vårdcentralerna ska förskriva sådana produkter enligt gällande regelverk när behov föreligger. Vårdcentralen har kostnadsansvar för de läkemedelsnära produkter som används eller förskrivs där. I kostnadsansvaret ingår, i förekommande fall, distribution av nämnda produkter. Kostnadsansvaret gäller tills vidare inte livsmedel för särskilda näringsändamål (Särnär).

Medicinsk diagnostik

Vårdcentralerna ska svara för att de diagnostiska undersökningar som behövs inom primärvårdens åtagande genomförs. Varje vårdcentral har kostnadsansvar för alla typer av medicinsk diagnostik som har begärts därifrån.

Personliga hjälpmedel och behandlingshjälpmedel enligt Hjälpmedelshandboken

Några faktorer som skiljer personliga hjälpmedel från läkemedel och läkemedelsnära produkter är att de ofta förutsätter löpande insatser under den tid som förskrivningen pågår, både från vårdgivare/förskrivare och från teknisk kompetens/hjälpmedelsleverantör, samt att den som bär kostnadsansvaret som regel belastas med en månatlig hyra. Ett personligt hjälpmedel är inte någon förbrukningsvara utan kan och bör rekonditioneras och återanvändas för att uppnå kostnadseffektivitet.

Förskrivning av personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning orsakade av somatiska eller psykiska besvär ska ske enligt gällande regelverk, det vill säga riktlinjer och produktanvisningar i
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Vårdcentralen ska även följa och anpassa verksamheten kring hjälpmedel efter kompletterande rutiner framtagna av lokalt hjälpmedelsråd.

Vårdcentralen förskriver personliga hjälpmedel genom så kallad förtroendeförskrivning, vilken bygger på att kostnadsansvarig part har godkänt förskrivningen och att den sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. Under förutsättning att nämnda regelverk följs har vårdcentralerna tills vidare inte kostnadsansvar för dessa hjälpmedel.

För att få ersättning vid vård av utländska/utlandssvenska patienter ska underlag skickas till Ekonomi Vårdval på Koncernkontoret. För asylsökande se "Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd"

Underlag för utbetalning ska kompletteras med ett försättsblad.
En mall på försättsbladet erhålls genom att skicka ett e-brev till ekonomi.vardval@vgregion.se.

Månadsvis skickas:

 • Försättsbladet Månadssammanställning
 • Uppgift om varje besök ex. kvittokopia.
 • Tydlig och läslig kopia på fram- (och baksida) av giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg. För invånare i Norden räcker det med den kompletta adressen i hemlandet.

Försättsbladet "Månadssammanställning" skickas tillsammans med underlagen ovan till:
Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i SKL:s handbok "Vård av personer från andra länder" sjunde omarbetade upplagan.
SKL:s handbok Vård av personer från andra länder

Information om läns- och kommunkoder finns på följande länk:
Läns- och kommunkoder i särskilda fall

Senast uppdaterad: 2019-01-01 06:04