Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättningsmodell Vårdval Vårdcentral

I Vårdval Vårdcentral tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga vårdcentraler, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan vårdcentraler i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata vårdcentralerna.

Välj nedan vilket avsnitt i ersättningsmodellen du vill läsa mer om.

För mer information se avsnitt Ersättning för ålder och kön:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Ersättning för vårdtyngd:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Mer information om diagnoskodning och ACG 

För mer information se avsnitt Målrelaterad ersättning för täckningsgrad:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för socioekonomi:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 

Flera av de register som SCB hämtar data ur för beräkning av CNI uppdateras med längre intervall, som regel årligen. Dessa uppdateringar kan, när de sker, påverka såväl enskilda vårdcentralers CNI som den allmänna nivån i Västra Götaland.

SCB har meddelat följande preliminära uppdateringar:
•STATIV-registret som påverkar variablerna "Arbetslös eller i åtgärd 16-64 år" och "Lågutbildad 25-64 år" blir tillgängligt någon gång under 2:a kvartalet varje år.
•Registret över Totalbefolkningen (RTB), vilket ger enskilt störst påverkan på CNI blir tillgängligt någon gång kring den 1 mars varje år.

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för geografi:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Tolkersättning:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Ersättning för särskilda åtaganden inom närområdesansvaret:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Områden som omfattas av extra stöd för utbildningsuppdraget:

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd:
Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö.

 

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Särskild ersättning kan utgå för deltagande i särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de vårdcentraler där representanter för Vårdval Vårdcentral är anställda. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra.

 • (Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad - Ingen grupp för närvarande
 • (Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad - Deltagande i Läkemedelskommittén samt Ledningsråd Medicintekniska produkter
 • (Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad - Deltagande i regionala terapigrupper samt STOK (Sakkunniggrupp terminologi och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård).
 • För ordförandeskap i någon av nämnda grupper utgår en extra ersättning om 3 000,- kronor per månad till vårdcentralen.

Uppgift om Vårdval Vårdcentrals representation i respektive grupp hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de angivna grupperna. Då ersättningen fordrar manuella insatser kan utbetalning ske med viss fördröjning.

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga vårdcentraler om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas.

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för Strama-arbete:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för deltagande i kvälls- och helgöppen mottagning:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för utökat öppethållande:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för extern mellanliggande provtagning:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Tillämpningsanvisning extern mellanliggande provtagning

Ersättning utgår när vårdcentralen har utfört mellanliggande provtagning enligt ordination från sjukhus och registrerat detta enligt anvisning på vårdgivarwebben Ersättning utgår med 250 kronor per extern mellanliggande provtagning.

Stöd vid registrering av samordnad individuell plan (SIP)

För mer information se avsnitt Särskild ersättning för upprättande av samordnad individuell plan (SIP):

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Särskild ersättningen utgår till uppdragstagare på vårdcentral/rehabenhet för patient- och närståendesutbildningsmetoden Lära och bemästra. Uppdragstagaren är en erfaren patient eller närstående som har gått ledarutbildningen på Kunskapscentrum för jämlik vård tillsammans med vårdpersonal. Ersättning utgår för förberedelser inför gruppbaserad patientutbildning som varar högst upp till en timme per grupptillfälle. Därefter erhåller uppdragstagaren dagarvode, motsvarande arvode för politiskt förtroendevalda, för genomförd patientutbildning.

Uppdragstagaren ersätts för eventuella reseutlägg och förlorad arbetsförtjänst. En blankett för ersättning ska ifyllas av uppdragstagare samt verksamhetschef på enheten, och skickas till Ekonomi Vårdval för hantering.

Blankett för ersättning, Lära och bemästra på vårdcentral/rehabenhet

Se avsnitt Särskild ersättning för hälsoundersökning av personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och nedsatt autonomi:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

RMR vuxna med funktionsnedsättning - registrera hälsoundersökning
Från och med den 1 januari 2020 ersätts vårdgivare för uppföljning av vuxna med funktionsnedsättning med 1500 kronor. För att erhålla ersättningen ska en kombination av diagnoskod som beskriver patientens tillstånd (Downs syndrom/medfödda ryggmärgsskador/psykisk utvecklingsstörning) och någon av diagnoskoderna Z13.3, Z13.4, Z13.7 eller Z13.9 rapporteras in till VGR.

Följande gäller:

 • Besöket ska ha varit hos en läkare eller sjuksköterska.
 • Endast ett besök på en nio månaders period ersätts.
 • Ej digitala besök, det vill säga ej åtgärdskod ZV051.
 • Besök från definitiv period hanteras, det vill säga ersättningen för besök utförda i januari ersätts i mars.

För mer information se avsnitt Särskild ersättning fast läkarkontakt:
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Excelmallar listade patienter per läkare och listningspoäng
VGR har tagit fram tre Excelmallar:

 • Fast läkarkontakt grund:  Tar sin utgångspunkt i vårdvalslistan. Till denna mall ska användarmanualen användas (se länk nedan).
 • Fast läkarkontakt personnummer och läkare:  Utgår från att enheterna kan ta ut vilka läkare som har vilka patienter listade.
 • Fast läkarkontakt J4: Utgår från att uttag i Excel kan göras i J4 med vilka läkare som har vilka patienter.

Det är vårdgivaren som helt på egen risk ansvarar för att rapportera korrekta uppgifter till Västra Götalandsregionen. Vårdgivaren använder frivilligt dessa Excel-filer helt på eget ansvar och risk. Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för att filerna är korrekta eller att användningen av filerna medför att vårdgivaren erhåller en korrekt ersättning från Västra Götalandsregionen.

För det fall att vårdgivaren erhåller felaktig ersättning på grund av fel i Excel-filerna medför detta inte i något fall att Västra Götalandsregionen ska ersätta vårdgivaren för någon ekonomisk skada. För det fall att vårdgivaren har erhållit en för hög ersättning på grund av felaktigheter i Excel-filerna är vårdgivaren trots detta skyldig att återbetala den för högt utbetalda ersättningen enligt reglerna för detta. 

Ingen support kommer att ges gällande dessa Excelmallar.

Personuppgiftsbehandling
Varje vårdcentral ansvarar själv för att, vid insamling av personuppgifter för rapportering enligt fast läkarkontakt, hantera dessa personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och andra tillämpliga regelverk.

Länkar till mallar och manual:

Fast läkarkontakt grund (2021)

Fast läkarkontakt personnummer och läkare (2021)

Fast läkarkontakt J4 (2021)

Användarmanual fast läkarkontakt grund

Om filen ovan inte fungerar testa med filen nedan, detta beror på att Excel på din dator kan tolka siffror som siffror eller som text.

Fast läkarkontakt grund (2021) - om länkod är som text

Dispensansökan fast läkarkontakt
Enligt tillämpningsanvisning för fast läkarkontakt krävs dispens för en läkare med andra specialiteter än allmänmedicin (undantaget specialist i geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin som kan vara fast läkarkontakt för sin målgrupp). Ifylld blankett skickas till vgprimarvard@vgregion.se och bedöms av medicinska rådgivare. 

Blankett för ansökan om dispens, fast läkarkontakt med annan specialitet än allmänmedicin

Mer information finnes i Patientavgiftshandboken

För mer information se avsnitt 6.3 Vårdgivarens kostnadsansvar:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Den samlade ersättning som utbetalas till en vårdcentral förväntas täcka samtliga kostnader för åtagandet till de invånare som har valt vårdcentralen. Den ska täcka kostnader för drift av den egna vårdcentralen, inklusive bland annat hälsofrämjande och förebyggande insatser, samverkan med vårdgrannar och myndigheter, personal, lokaler, läkemedel, medicinsk diagnostik samt respektive organisations kostnader för overhead inklusive för uppdraget nödvändiga, befintliga och kommande IT-stöd. Den omfattar också kostnader för vård som de invånare som har valt vårdcentralen får hos andra offentligt finansierade aktörer som bedriver vård inom det uppdrag som VG Primärvård innebär. I vissa fall förmedlas kostnadsansvaret med hjälp av schabloner. Ekonomisk reglering av vissa kostnadsposter sker genom avdrag i IT-stöd för ersättning till vårdcentraler inom VG Primärvård.

Generellt tillämpas ett förskrivarbaserat kostnadsansvar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. För vårdcentralerna inom VG Primärvård innebär detta att vårdcentralen i princip har kostnadsansvar för det som beställs, förskrivs eller begärs därifrån. Detta gäller om annat inte angivits särskilt. Grunden för all förskrivning och beställning är det behandlingsansvar vårdcentralen har för patienten. I några fall baseras kostnadsansvaret på den fördelning som har angivits i samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Nedan beskrivs några delar i vårdgivarnas kostnadsansvar närmare.

Besök hos andra vårdgivare

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för besök som de personer som har sitt vårdval vid vårdcentralen gör:

 • vid andra vårdcentraler samt kvälls- och helgöppna mottagningar inom VG Primärvård
 • hos vårdgivare med vårdavtal gällande insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag
 • hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan
 • hos vårdgivare i andra landsting, för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag

För dessa besök tillämpas en regiongemensam prislista enligt nedan. När en vårdcentral tecknar avtal med underleverantörer kan det innehålla andra nivåer och former för ersättning.

Kostnaden per besök (vid läkarbesök inklusive schablon för läkemedel och medicinsk diagnostik) fastställs för år 2017 till:
Läkarbesök: 500kr
Besök hos andra yrkeskategorier inom uppdraget: 300kr

Om hembesök utförs av personal från annan vårdcentral än den där patienten har sitt vårdval utgår ett tillägg med 250 kr.

Om besök sker under juni, juli och augusti utgår ett tillägg om 500 kr när besöket görs av en person som har sitt vårdval vid en vårdcentral i en annan kommun än den där besöket sker.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av personer med skyddade adressuppgifter eller patienter bosatta i annat landsting än Västra Götalandsregionen.

Med undantag av sommartillägget är den besöksersättning som vårdcentralen betalar lika stor oavsett om besöket sker vid annan vårdcentral inom VG Primärvård, upphandlad verksamhet enligt LOU, hos vårdgivare på nationell taxa eller i annat landsting än Västra Götalandsregionen. Vårdcentralernas kostnadsansvar för besök hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan maximeras från den 1 april 2012 till fyra besök per invånare och 12-månadersperiod.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som har valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av utlandssvenskar eller patienter bosatta i annat län än Västra Götaland.

Vid besök gjorda av utländska medborgare får vårdcentralen den ersättning som utbetalas från Försäkringskassan - om faktureringen samordnas sker avdrag för administrationskostnad. Vid besök gjorda av asylsökande ersätts vårdcentralen enligt särskilt regelverk från enheten för Asyl- och flyktingfrågor.

Läkemedel

Vårdcentralerna svarar för de läkemedel som behövs i verksamheten och har kostnadsansvar för de läkemedel som används eller förskrivs där, inklusive kostnader för dosdispenseringstjänsten. Läkemedelsrecept är giltiga i ett år från förskrivningsdatum och kostnaden faller ut när läkemedlet hämtas ut från ett apotek.

Varje vårdcentral inom VG Primärvård får en ny, unik, arbetsplatskod vid verksamhetsstart och belastas med kostnader för de läkemedel som förskrivs på denna kod. Detta gäller med undantag av läkemedel som förskrivs till personer som är folkbokförda i annat län än Västra Götaland. Kostnaden för läkemedlet belastar då personens hemlandsting.

Läkemedelsnära produkter

I begreppet läkemedelsnära produkter ingår inkontinens-, nutritions-, stomi- och diabetesprodukter. Vårdcentralerna ska förskriva sådana produkter enligt gällande regelverk när behov föreligger. Vårdcentralen har kostnadsansvar för de läkemedelsnära produkter som används eller förskrivs där. I kostnadsansvaret ingår, i förekommande fall, distribution av nämnda produkter. Kostnadsansvaret gäller tills vidare inte livsmedel för särskilda näringsändamål (Särnär).

Medicinsk diagnostik

Vårdcentralerna ska svara för att de diagnostiska undersökningar som behövs inom primärvårdens åtagande genomförs. Varje vårdcentral har kostnadsansvar för alla typer av medicinsk diagnostik som har begärts därifrån.

Personliga hjälpmedel och behandlingshjälpmedel enligt Hjälpmedelshandboken

Några faktorer som skiljer personliga hjälpmedel från läkemedel och läkemedelsnära produkter är att de ofta förutsätter löpande insatser under den tid som förskrivningen pågår, både från vårdgivare/förskrivare och från teknisk kompetens/hjälpmedelsleverantör, samt att den som bär kostnadsansvaret som regel belastas med en månatlig hyra. Ett personligt hjälpmedel är inte någon förbrukningsvara utan kan och bör rekonditioneras och återanvändas för att uppnå kostnadseffektivitet.

Förskrivning av personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning orsakade av somatiska eller psykiska besvär ska ske enligt gällande regelverk, det vill säga riktlinjer och produktanvisningar i
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Vårdcentralen ska även följa och anpassa verksamheten kring hjälpmedel efter kompletterande rutiner framtagna av lokalt hjälpmedelsråd.

Vårdcentralen förskriver personliga hjälpmedel genom så kallad förtroendeförskrivning, vilken bygger på att kostnadsansvarig part har godkänt förskrivningen och att den sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. Under förutsättning att nämnda regelverk följs har vårdcentralerna tills vidare inte kostnadsansvar för dessa hjälpmedel.

För att få ersättning vid vård av utländska/utlandssvenska patienter ska underlag skickas till Ekonomi Vårdval på Koncernkontoret. För mer information se Turisthandboken. För asylsökande se Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Månadsvis skickas:
Försättsbladet Månadssammanställning

 • Uppgifter om besöket: besökt enhet, datum, personalkategori patienten träffat, patientens namn/personnummer ev adress och patientavgift ska framgå. Många enheter har (klister-)kvitto med fullständiga uppgifter
 • Kopior på ID-handlingar på patienter från nordiska länder måste from januari 2019 bifogas, i de fall EU-kort saknas. För patienter från övriga Norden under 18 år se Turisthandboken
 • Kopior måste vara av bra kvalitet, får inte råda tvekan om någon uppgift på exempelvis EU-kort
 • Alla underlag på en person på en A4-sida
 • EU-kortens baksidor behöver inte kopieras
 • Svenska EU-kort gäller inte som underlag vid vård i Sverige
 • Inga uppgifter på självbetalande/fullbetalande (utomlänspriset) till oss

Underlaget skickas till:
Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
405 44 Göteborg

För frågor om underlag för fakturering/ersättning: ekonomi.vardal@vgregion.se 

Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i SKL:s handbok Vård av personer från andra länder

Information om läns- och kommunkoder hittas i Läns- och kommunkoder i särskilda fall

Senast uppdaterad: 2016-12-13 10:40