Regionalt processteam smärta

Syftet med arbetet är att kunna erbjuda patienter med smärta en god och jämlik vård oavsett var i regionen patienten är hemmahörande. Vidare finns behov av stöd till professionerna för att kunna ge en högkvalitativ och kunskapsbaserad vård i patientmötet och förebygga att akut smärta utvecklas till ett långvarigt tillstånd.

Uppdraget för processteamet är att initialt arbeta med långvarig icke cancerrelaterad smärta och dess uppkomstmekanismer hos vuxna. Framtida arbete kring smärta hos barn och ungdomar kommer att stämmas av nationellt med nationellt programområde barn och ungdomars hälsa.

Processteamet förväntas fortsätta det påbörjade regionala arbetet som rapporterats via regionuppdrag smärta genom vidare beredning och förankring i linjen av den föreslagna modellen för ett strukturerat omhändertagande av patienter med smärta som syftar till kontinuitet, trygghet för patienten, samt förebygger osammanhängande vårdkontakter och mångbesökande. Ett bättre omhändertagande medför en mer resurseffektiv vård.

Förbättringsarbeten skall i samarbete med nationell arbetsgrupp smärta och berörda regionala programområden och genomföras inom de kategorier som ”Nationellt uppdrag smärta” har påvisat: regional och nationell samordning och nivåstrukturering, forskning, utbildning och utveckling, vårdens innehåll och struktur.

Aktuellt

Tre förbättringsinsatser genomförs:

 • En regionalt sammanhållen och enhetlig utbildningsinsats baserad på bästa tillgängliga kunskap, för alla professioner och vårdnivåer, med syfte att skapa samsyn för diagnostik och personcentrerad behandling och rehabilitering (inklusive bemötande) för personer med långvarig smärta. Inom detta område pågår just nu arbete med att utforma en regional webbutbildning för personal.
 • Arbete med riktlinjer för behandling av patienter med långvarig smärta. Riktlinjerna konkretiserar insatser på olika vårdnivåer som beskrivits i Regionuppdrag smärtvård.
 • Patientpanel skapas, för att samarbeta i frågan hur bemötande och att bli tagen på allvar inom vården kan förbättras för patienter med långvarig smärta.

Aktuellt


Patientinformation långvarig smärta

Regionalt processteam smärta har tagit fram patientinformation om långvarig smärta på åtta språk.


Olaf Gräbel

Ordförande RPT smärta

Anna Bergenheim

Vice ordförande RPT smärta

Ulrika Karlsson

Koordinator RPT Smärta

Medlemmar

 • Anke Samulowitz, regionutvecklare, Koncernkontoret
 • Anna Bjarnegård Sellius, fysioterapeut, SU
 • Anna Karlsson, sjuksköterska, SKAS
 • Eva Andersson, patientrepresentant
 • Louise Samson, läkare, SU
 • Marie Eckerlid, läkare, Närhälsan
 • Marie Persson, psykolog, Närhälsan
 • Sara Algotsson, arbetsterapeut, ANS
 • Sara Ekström, arbetsterapeut, Rehab Kusten
 • Yvonne Henriksson, sjuksköterska, NU