1. Frågeformulärets utformning

Regional samordnare skickar ut elektroniskt frågeformulär till verksamhetens ledning. Besvarad enkät mejlas ut av regional samordnare till uttagna revisionsteam.

Frågeformulärets frågor för varje kriterier avser att spegla följsamheten till verksamhetens uppdrag, uppsatta mål, regionala/nationella riktlinjer. Verksamhetens resultat från Nationella diabetesregistret, ledtider, rutiner, patientupplevd data etc. efterfrågas så att all data finns tillgängligt för revisionsteamets bedömning.

Frågorna besvaras av ledningen med stöd av enhetens team och omfattar:

 • involverade verksamheter inklusive jourlinjer och stödprocesser
 • informationsvägar
 • patienter och närståendes erfarenheter
 • upplevelser och synpunkter
 • tillgång till utbildning för såväl team som enskilda yrkesgrupper
 • hur underlättas möjligheterna till rätt kompetens för olika funktioner
 • utvärdering av följsamheten
 • vilka förbättringsområden som ses
 • kvalitetsvariabler från: luftvägsregistret, region/landsting.

Flera allmänna frågor återkommer under varje kriterie av det skälet att svaren kan bli olika för olika kriterier och yrkesgrupper.

Frågeformulär Diabetes

Patient och närstående

En viktig förutsättning för att kunna belysa värde/kvalitet för patient och närstående är att få tillgång till verksamhetens rutiner för att samla in och använda patienter och närståendes synpunkter, upplevelser och erfarenheter. Även arbetssätt och resultat för patient och närståendes delaktighet i planering och vård kommer att efterfrågas. Resultat av enkäter, dialoger eller andra aktiviteter bifogas som underlag.

Enkäten har flera syften

 • En samlad bild av utfall med olika form av data plus hur det systematiska förbättringsarbetet sker.
 • De detaljerade svaren tillsammans med dialog möjliggör en strukturerad revision.
 • En lokal som regional rapport möjliggör utvärdering över tid för både den enskilda enheten som på regional nivå.
 • Tidigare erfarenheter visar också att frågorna i sig stimulerar till nystart/omstart av förbättringsarbetet.