3. Fånga in

Dialog, reflektion och lärande

När revisionsteamet möter verksamhetens ledning och medarbetare/team är avsikten att genom dialog, reflektion och lärande stimulera till nytänkande och förbättringar. Ambitionen är att ni som utbildas till revisionsteam hjälper verksamheten till reflektion och lärande genom att frågeformuläret speglar den kunskap och tillämpning som ska uppnås enligt Nationella riktlinjer och framtagna kriterier för God vård. Därför är er förståelse för frågeformulärets omfattning och frågornas sammanhang och betydelse avgörande för resultatet.

Det kommer att krävas tid

Det besvarade frågeformuläret kan med fördel läsas in individuellt innan revisionsteamet genomför övningsexempel gemensamt. Besvarad enkät och resultat- och bedömningsrapport (för närvarande finns enbart en resultatrapport) skickas ut till revisionsteamet av regional samordnare. Detta sker cirka fyra veckor innan planerat platsbesök. Det är nödvändigt att revisionsteamet har avsatt tid för såväl inläsning, utbildning, planering, revisionsmöte och återkopplingen.

Patientupplevd data

Hur verksamheten efterfrågar och använder patientupplevd data är utifrån patientlagen, Nationella riktlinjer och uppsatta kriterier för God vård ett prioriterat område. Patientlagen är viktig för att den stödjer patientens ställning och efterfrågar organisationens förmåga att delaktighet i planering och beslut blir möjligt. Det handlar också om att efterfråga hur individanpassad information sker, hur delaktighet och inflytande i vårdplanering säkras, verksamhetens förmåga att tillämpa personcentrerat arbetssätt etc. Användning av patientupplevd data från kvalitetsregister, enkäter eller andra insatser för att få återkoppling från patienten är också värdefullt att efterfråga.

Bedöma med utvärderingsstöd

Som underlag för inläsning, analys och bedömning har revisionsteamet tillgång till Resultat och Bedömnings-rapporten och det besvarade frågeformuläret. Resultat och bedömningsrapporten (finns för närvarande enbart en resultatrapport) ska finnas tillgängligt för revisionsteamet innan webbutbildning startar.  Då har också den individuella inläsningen genomförts. Med bedömning avses att värdera verksamhetens förmåga utifrån uppsatta kriterier för God vård, måluppfyllelse, lagar, Nationella Riktlinjer etc. För att förstå och använda Resultat och bedömningrapportens upplägg och utformning är både individuell inläsning och gemensam övning väsentligt för ett kvalitetssäkrat resultat.

Patientupplevelser

Tidplan