2. Resultat- och bedömningsrapport

Denna del av utbildningen, att förstå och använda Resultat- och bedömningsrapporten, kan vara den mest utmanande för er som revisionsteam. För bästa resultat är både individuell inläsning och gemensam tid för övningsexempel med revisionsteamet nödvändig.

Som underlag för analys och bedömning har rapporten tre syften:

  • Underlätta att tolka svaren
  • Ge underlag för dialog med ledning och verksamheten
  • En väl underbyggd återkoppling med styrkor och förbättringsområden och kvalitetsnivå för respektive frågeområden

Målet är en ökad kunskapsutveckling och tillämpning – det vill säga att förbättra verksamhetens utförande utifrån måluppfyllelse, Nationella riktlinjer och kriterier för god vård.

Frågeformulär - visningsexempel

Svaren från frågeformulären överförs till en Resultat- och bedömningsrapport. I rapporten finns data/resultat placerade i adekvata kvalitetsnivåer. Resultatens placering utgår från krav på måluppfyllelse, att efterleva lagar och författningar, uppfylla prioriteringsgrad i Nationella riktlinjer etc. Det finns fem kvalitetsnivåer där lägsta nivå är E och hösta är A. Kvalitetsnivåerna avspeglar inte bara verksamhetens resultat utan även verksamhetens förmåga att använda kvalitetsregisterdata och patientupplevd data, tillämpning av ny kunskap och omfattning av ett mer personcentrerat arbetssätt.

Det som återkopplas under platsbesöket är formulerade styrkor och förbättringsområden. Den återkopplingen sker efter att teamet diskuterat och dokumenterar i mall för återkoppling, se återkoppling och rapport. 

Innan nästa steg med övningsexempel behöver alla i teamet vara väl förtrogna med upplägg och innehåll i Resultat- och bedömningsrapporten.

Bildspel om Resultat- och bedömningsrapport

Exempel på Resultat- och bedömningsrapport

Bildspel utvärderingsmatris