Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, april 2023

I denna lägesrapport redovisar vi status på alla aktiviteter som pågår inom dataverkstadens verksamhet, samt vad som planeras att genomföras inom den närmaste tiden. Håll koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar allt som händer inom detta område.

Särskilt viktiga datamängder

Vi arbetar oförtrutet vidare med särskilt viktiga datamängder. Sedan senaste lägesrapporten i mars har vi skrivit två nya vägledningar om hur man som datakonsument kan sammanställa och publicera grundläggande information om grillplatser och lediga tomter som öppna data.

Vi har också konstaterat att vi tillfälligt måste pausa arbetet med avfallscentraler och -stationer pga. den omställning som just nu pågår inom avfallsbranschen, där ansvaret för förpackningsinsamling ska övergå från branschaktörerna till kommunerna från den 1 januari 2024. Ni kan läsa mer om detta på vår hemsida;

Vägledning för lediga tomter
Vägledning för grillplatser
Om återvinningscentraler och -stationer

Utöver vägledningar fortsätter vi såklart arbetet med att ta fram datamodeller och specifikationer för ett flertal datamängder. Just nu har vi tre specifikationer ute på remiss. Hjälp oss att utveckla dessa på bästa sätt genom att bidra mer dina kloka synpunkter och förslag;

Matsvinn (utkast) - Sveriges dataportal

Parkering (utkast) - Sveriges dataportal

Idrotts- och fritidsanläggningar (utkast datamodell) - Sveriges dataportal

I sammanhanget kan vi även nämna att Visit Sweden tagit ansvar för att utveckla specifikationer och standardiserade öppna datamängder för ett flertal datamängder som är viktiga för besöksnäringen i Sverige, som exempelvis sevärdheter, cykel- och vandringsleder och liknande. Dessa kommer inom kort att publiceras på dataportal.se (remiss).

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida och i GITLAB kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Webbinarier

Tisdagen den 21 mars arrangerade dataverkstaden ett webbinar där vi gick igenom hur man går tillväga för att tillgängliggöra och publicera öppen leverantörsreskontra – från ax till limpa – genom att följa vår vägledning för ändamålet. På webbinariet fick vi även ta den av en enkel och smart lösning för att administrera och publicera grundläggande information om badplatser, grillplatser, lekplatser och utegym som öppna data. Mycket uppskattat webbinar, kolla gärna in vår inspelning;

Lär dig publicera särskilt viktiga datamängder

Torsdagen den 30 mars genomförde vi även ett webbinarium där vi gick igenom de förslag på kravtexter som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa ägandeskap, möjlighet till informationsutbyte samt tillgång till organisationens data över tid, vid upphandling av IT-system och digitala tjänster. Upphandlingskraven är framtagna med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av information med så kallad inbyggd öppenhet.

Syftet är att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna tillämpa dessa krav vid upphandling av dessa produkter och tjänster. Givetvis kan upphandlingskraven även användas av företag, intresseorganisationer med flera för samma syfte.

Dessa kravtexter kommer inom kort att vara en integrerad del av DIGG:s rekommendationer för upphandling av data;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Regional samverkan

Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data.

Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Inom ÖMS-regionerna (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) har man snart genomfört den första fasen i sin storregionala samverkan – att öka kompetens och intresset för att dela och använda data. Just nu pågår arbete med att utreda formerna för en fortsättning, läs mer på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

I Region Stockholm har man kommit överens om att fortsätta den samverkan som finns etablerad sedan tidigare genom kommunalförbundet Storsthlm. Fokus kommer i första skedet att vara på geografiska data samt data inom kultursektorn.

I Region Värmland pågår just nu ett förankringsarbete och bedömningen är att det finns en vilja att etablera en regional samverkan även där, men vi får återkomma när vi har mer detaljer att förmedla kring detta.

Avslutningsvis, i Region Västernorrland pågår just nu etableringen av en regional samverkan inom öppna och delade data. Denna samverkan kommer att samordnas genom det så kallade Digitaliseringsrådet. Kul att ytterligare ett län är på G och skapa verkstad!

För övrigt bedrivs redan en regional samverkan inom öppna och delade data i Blekinge, Västra Götaland och Skåne;

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering

Öppna data i Region Blekinge

I vår senaste lägesrapport berättade vi att vi hade som mål att under april månad publicera en visualisering på vår hemsida, som beskriver hur lång regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data. Vi meddelar när lösningen är på plats genom vårt nyhetsflöde, LinkedIn och DIGG:s community.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Pilotprojektet som vi genomför tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun om energiförbrukning i fastigheter och mobilitet löper på.

Vi har kommit så långt att vi börjat skissa på en gemensam lösning för att dela energiförbrukningsdata mellan offentliga och privata fastighetsbolag, kommunen samt andra relevanta aktörer i detta sammanhang. Syftet är att denna lösning ska kunna användas som en data- och analyskälla i de olika aktörernas klimatarbete. Vi får återkomma när vi har lite mer konkret material att dela.

Det andra pilotprojektet som vi bedriver tillsammans Viable Cities och Linköpings kommun handlar om människor resvanor, vilket ibland benämns mobilitetsdata. Där har vi tyvärr inte kommit lika långt, men vi har kommit så pass långt att vi identifierat en bruttolista på vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang. Nästa steg är att bjuda in relevanta aktörer och etablera projektet.

Vi kan konstatera att vi nog inte når målet att båda pilotprojekten ska vara genomförda till midsommar 2023, utan vi kommer även behöva ta hösten i anspråk för detta arbete.

Stompunkter

Vårt samverkansprojekt tillsammans med Lantmäteriet om att få in kommunala stompunkter i den nationella geodataplattformen är avslutat. Lantmäteriet kommer att bedriva det fortsatta arbetet tillsammans med kommunerna i befintliga forum och enligt det tekniska ramverk som tagit fram inom ramen för projektet digital samhällsbyggnadsprocess.

Offentlig konst

Tillsammans med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ett antal intresserade kommuner, har vi arbetat vidare med att skapa en nationell standardiserad lösning för att publicera offentlig konst som öppna data. Vi har som tidigare nämnts tagit fram och publicerat en specifikation för ändamålet, nästa steg är att testa konceptet hos intresserade kommuner och regioner.

Besöksnäringen

Visit Sweden har tagit på sig ledartröjan och har för avsikt att vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. En hel del arbete har bedrivits med att ta fram specifikationer, etablera den tekniska plattformen samt att etablera en samverkan med alla relevanta branschaktörer. Vi för just nu diskussioner med Visit Sweden om hur resultatet av detta arbeta ska kunna presenteras och spridas på bästa sätt.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Samarbetet med systemleverantören Formpipe har fortsatt enligt plan. Samarbetet syftar till att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data öppet från ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett diarium.

Som ett första steg är planen att genomföra ett pilotprojekt, med intresserade kommuner och regioner, om att dela data från den så kallade Anslagstavlan som öppna data. Enligt lag är regioner och kommuner skyldiga att tillhandahålla en fysisk och en digital anslagstavla. På denna ska exempelvis tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser och liknande publiceras så att allmänheten kan ta del av dessa.

Allt tekniskt är på plats och anslagstavlan är en bra datamängd att börja med. Just nu letar vi efter regioner och/eller kommuner som vi vara med i projektet som pilotkommuner. Målsättningen är att kunna presentera ett första resultat av samarbetet innan sommaren 2023.

Utöver de samarbeten som bedrivs ovan har vi ett flertal dialoger igång med olika samhällsaktörer om att arbeta tillsammans för att öka publiceringen av standardiserade öppna och delade datamängder, men vi får återkomma till detta när vi har något mer konkret att berätta.

Bland annat kommer vi inom kort att inleda ett samarbete med eSam. Syftet med detta samarbete är att identifiera dataflöden mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter som kan utvecklas och bli mer automatiserade. Syftet är dels att minska administrationen kring, dels att skapa nya förutsättningar för att öka värdet på denna data, genom att den kan uppdateras oftare och återanvändas mycket enklare jämfört med idag. Vi får återkomma vad detta innebär mer konkret när vi kommit längre i denna process.

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

De upphandlingskrav som DIGG och dataverkstaden arbetat fram för att i största möjliga mån säkerställa ägandeskap, möjlighet till informationsutbyte samt tillgång till organisationens data över tid, vid upphandling av IT-system och digitala tjänster, kommer som tidigare nämnts att publiceras på DIGG:s hemsida inom kort. Håll koll på deras nyhetsflöde.

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden. Denna process har precis inletts och vi har inte så mycket mer att förmedla kring detta just nu, förutom att vi kan konstatera att det finns ett behov av fortsatt verksamhet i någon form och att vi kommer att föra en dialog med bland annat DIGG, Vinnova och SKR om hur en eventuell fortsättning ska bedrivas samt vilka syften och mål som ska ligga till grund för en sådan fortsättning.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer