Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utegym

Med utegym menas en särskilt anlagd plats utomhus där träning kan ske. Dessa gym är anlagda i publika miljöer och har träningsutrustning som är anpassad för användning utomhus.

Data om utegym är en datamängd som tillhör området Besöksnäring och rekreation och hamnar på plats 40 i dataverkstadens lista på särskilt viktiga datamängder (den så kallade topp-100-listan) inom regional och kommunal sektor.

Syftet med att publicera öppna data om utegym, är att på ett likvärdigt och enkelt sätt tillhandahålla data som kan användas för att främja möjligheterna till träning och förbättrad folkhälsa.

Intressenter

Ett sätt för kommuner att främja folkhälsan är att erbjuda lättillgängliga och avgiftsfria möjligheter till rekreation och träning som anläggningar som exempelvis motionsspår och utegym som har stark anknytning till varandra och ofta finns i varandras närhet.

Förutom kommuner kan det även vara intressant för fastighetsägare att erbjuda sina boende möjlighet liknande möjligheter till träning och aktivitet. Detsamma kan även gälla för olika former av föreningar och samfälligheter.

Genom att förmedla information om vart dessa utegym finns och hur de är bestyckade kan förutsättningarna för träning underlättas vilket i sin tur kan bidra till en hälsosam livsstil.

Målgruppen för denna data är dels allmänheten, dels datakonsumenterna som består av de aktörer som skapar olika former av digitala tjänster för att tillgängliggöra informationen för allmänheten på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Datamängden kan även ligga till grund för eller komplettera innehavares skötselplan, vara ingångspunkt för kontaktvägar för felanmälan eller för att exempelvis publicera information om utegym till allmänheten på innehavarens webbplats. Det skapar även möjligheter till att kombinera denna data med andra relevanta datamängder som exempelvis motionsspår vilket gör datamängden ännu mera intressant ur ett folkhälsoperspektiv.

Datamodellen

I denna guide kommer vi att utgå från den specifikation som togs fram 2021 av den regionala samordningen inom öppna data i Västra Götaland – och som finns publicerad på den nationella dataportalen;

Utegym (Träningsplatser utomhus, utomhusgym) - Sveriges dataportal

Modellen är definierad som en tabulär datamodell och kan företrädelsevis publiceras i form av en kommaseparerad fil i CSV-format. Tabulärt CSV-format gör att man enkelt kan underhålla och bearbeta denna data i ett kalkylprogram och sedan resultatet i ett CSV-format. Var bara noga med att spara med rätt teckenkodning, vilket är UTF-8.

Givetvis går det även att publicera denna data i andra format som exempelvis JSON, WFS eller SHP (shape) så länge datamodellen följs.

Totalt består datamodellen av 32 attribut (läs fält) varav 6 attribut är obligatoriska att ange medan övriga attribut ska fyllas anges när det är relevant.

De 6 första obligatoriska attributen avser kommunens organisationsnummer, ett unikt ID-nummer för utegymmet, utegymmets namn, utegymmets geografiska placering med latitud- och longitudkoordinat i WGS84-koordinatsystem, samt e-postadress för vidare kontakt.

Många av de rekommenderade attributen avser enskilda redskap som vanligtvis finns vid ett utegym. Med andra ord styr utegymmets egenskaper vilka attribut som ska anges. För att underlätta arbetet med att skapa denna datamängd innehåller specifikationen länkar till de olika redskapen så att den som ska sammanställa datamängden ser vilket redskap som avses.

Insamling av data

Ofta finns uppgifter om kommunens utegym i ett GIS- eller underhållssystem, it-system som används för att upprätta och hantera skötselplaner eller skötselinstruktioner för utegym. Den verksamhet i kommunen som har ansvar för utegymmens skötsel har ofta bra koll på dess olika egenskaper och vilka redskap som finns på respektive plats. Som ett första steg är det lämpligt att ta kontakt med den verksamheten och diskutera hur insamling och publicering av data ska genomföras över tid via API eller fil som exporteras från systemen.

För andra/mindre aktörer kan denna informationshantering variera och då kan det vara mer relevant att sammanställa informationen i en separat fil eller register med hjälp av ett kalkyl- eller databasprogram.

Datamängden innehåller inga sekretessbelagda uppgifter och kan därför delas mellan olika funktioner och enheter inom en kommun och andra informationsägare. En plan för hur och när informationen ska underhållas kan med fördel upprättas. Förslagsvis harmoniseras denna med utegymmens skötselplaner.

Wikidata, OpenStreetMap och Tillgänglighetsdatabasen

I datamodellen kan man länka till tre andra datamängder som är relaterade utegym; Wikidata, OpenStreetMap och Tillgänglighetsdatabasen. Det är mycket fördelaktigt att fylla i dessa attribut, det tillför datamängden ytterligare ett värde eftersom användaren (datakonsumenten) kan få mer detaljerad kunskap om utegymmets egenskaper och kringliggande miljön.

Läs mer om detta i avsnitt 3 i tidigare nämnd specifikationen för utegym.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Datamängden utegym förväntas bidra till att stimulera följande globala hållbarhetsmål;

3.4 – Minska antalet dödfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja menta hälsa
8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism
10.2 – Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-12-14 14:33