Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, juni 2023

Så här ett par dagar innan midsommarafton passar vi på att publicera en lägesrapport där vi redovisar status på alla aktiviteter som pågår inom dataverkstadens verksamhet, samt vad som planeras att genomföras inom den närmaste tiden. Glöm inte att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Särskilt viktiga datamängder

Sedan senaste lägesrapporten i maj har vi inte publicerat några nya vägledningar, men i vi har några på gång för publicering av evenemang, sevärdheter samt points-of-interest. Samtliga har tagits fram i nära samarbete med Visit Sweden och de regioner, kommuner och branschorganisationer som medverkar i Visit Sweden nationella datainitiativ. Vi räknar med att publicera dessa vägledningar inom kort på vår hemsida, håll koll på vårt nyhetsflöde så du inte missar det.

Utöver att ta fram vägledningar, fortsätter vi såklart arbetet med att ta fram nya datamodeller och specifikationer för datamängderna i listan på särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan) som ni kan ladda ner på den nationella dataportalen;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Just nu har vi ett flertal specifikationer som är ute på remiss. Samtliga finns publicerade på den nationella dataportalen. Hjälp oss att utveckla dessa på bästa sätt genom att bidra mer dina kloka synpunkter och förslag;

Matsvinn (utkast) - Sveriges dataportal

Parkering (utkast) - Sveriges dataportal

Idrotts- och fritidsanläggningar (utkast) - Sveriges dataportal

Snöröjning (utkast) - Sveriges dataportal

Evenemang - Sveriges dataportal

Med utgångspunkt från dessa specifikationer har vi ett antal intressanta dialoger igång med statliga myndigheter, regioner och kommuner samt systemleverantör. Syftet med dessa dialoger är att utveckla effektiva och kvalitativa nationella standardlösningar som underlättar delning, användning och bidrar till ökad nytta för alla inblandade parter (dataproducenter och datakonsumenter). Ni kan läsa mer om dessa lite längre ner i denna rapport.

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida och i GITLAB kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab
'
Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Webbinarier

Just nu har vi inga öppna webbinarier planerade, vi får återkomma med till det när det uppstår ett sådant behov. Vi kommer att ha stort fokus på att genomföra webbinarier inom ramen för de samverkansprojekt som vi bedriver tillsammans med statliga myndigheter, regioner, kommuner, branschorganisationer och systemleverantörer som vi arbetar tillsammans med. Sannolikt kommer dessa att vara öppna för vem som helst att medverka på – öppenhet är ju en naturlig del av dataverkstadens DNA.

Om du vill få lite mer kunskap och inspiration för hur man går tillväga för att samla in och publicera en datamängd, så föreslår vi att du tittar på vårt webbinarium från den 21 mars 2023;

Lär dig publicera särskilt viktiga datamängder

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Nu finns kravtexterna för att säkerställa så kallade inbyggd öppenhet publicerade på DIGG:s webb;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Kraxtexterna har dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG. Syftet med dessa är att i största möjliga mån säkerställa ägandeskap, möjlighet till informationsutbyte samt tillgång till organisationens data över tid, vid upphandling av IT-system och digitala tjänster. Upphandlingskraven är framtagna med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av information med så kallad inbyggd öppenhet.

Syftet är att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna tillämpa dessa krav, helt eller delvis, vid upphandling av dessa produkter och tjänster. Givetvis kan upphandlingskraven även användas av företag, intresseorganisationer med flera för samma syfte.

Efter semestern har vi planerat att testa kravtexterna i faktiska upphandlingar. Vi har ett antal kommuner och upphandlingsorganisationen ADDA som är intresserade av att medverka i ett sådant arbete. En intresseanmälan ligger ute just nu (deadline 31 juli 2023). Tveka inte att anmäla ert om ni vill vara med (avser främst offentliga verksamheter);

Intresseanmälan för att arbeta tillsammans med upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Regional samverkan

Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data.
Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Inom ÖMS-regionerna (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) har man snart genomfört den första fasen i sin storregionala samverkan – att öka kompetens och intresset för att dela och använda data. Just nu pågår arbete med att utreda formerna för en fortsättning, läs mer på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

I Region Stockholm har man kommit överens om att utöka den samverkan som finns etablerad sedan tidigare genom kommunalförbundet Storsthlm. Fokus kommer i första skedet att vara på geografiska data samt data inom kultursektorn.

I Region Västernorrland pågår just nu etableringen av en regional samverkan inom öppna och delade data. Denna samverkan kommer att samordnas genom det så kallade Digitaliseringsrådet. Målet är att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet innan semesterperioden.

I Region Värmland pågår just nu ett förankringsarbete och bedömningen är att det finns en vilja att etablera en regional samverkan även där, men vi får återkomma när vi har mer detaljer att förmedla kring detta.

Vi kan också konstatera att det börjar röra på sig i Region Gävleborg och Region Jönköping. Kul att flera län är på G och skapa verkstad!

För övrigt bedrivs en regional samverkan inom öppna och delade data i Blekinge, Västra Götaland och Skåne. Ni kan läsa mer om dem på deras respektive hemsidor;

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering

Öppna data i Region Blekinge

Sverigekartan

Nu har vi publicerat den så kallade Sverigekartan. Sverigekartan är en visualisering som beskriver hur långt regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data. Utöver Sverigekartan har vi kartlagt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data, just nu publicerar endast 56 regioner och kommuner (av 311) öppna data – men vi är övertygade om att den siffran successivt kommer att stiga. Vår ambition är att uppdatera denna statistik en gång per månad. Läs mer om detta på vår hemsida;

Sverigekartan

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Pilotprojektet som vi genomför tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun om energiförbrukning i fastigheter och mobilitet löper på.

Vi har kommit så långt att vi börjat skissa på en gemensam lösning för att dela energiförbrukningsdata mellan offentliga och privata fastighetsbolag, kommunen samt andra relevanta aktörer i detta sammanhang. Syftet är att denna lösning ska kunna användas som en data- och analyskälla i de olika aktörernas klimatarbete.

Det andra pilotprojektet som vi bedriver tillsammans Viable Cities och Linköpings kommun handlar om människor resvanor, vilket ibland benämns mobilitetsdata. Där har vi tyvärr inte kommit lika långt, men vi har kommit så pass långt att vi identifierat en bruttolista på vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang. Nästa steg är att bjuda in relevanta aktörer och etablera projektet.

Vi får återkomma när vi har lite mer konkret material att dela om dessa två piloter.

Ledig tomtmark

På motsvarande sätt (som i avsnittet ovan) har vi skickat ut en intresseförfrågan till samtliga regioner, för vidare spridning till kommunerna i respektive län, om att publicera grundläggande information om ledig tomtmark som öppna data. Denna data är framför allt intressesant när det gäller etablering av nya verksamheter (företag och liknande) och att bygga bostäder.

Ett 30-tal kommuner har visat intresse för att medverka. Uppstartsmötet är går av stapeln den 31 augusti. Ni kan löpande följa progressen av projektet i våra lägesrapporter och i nyhetsflöden vår hemsida och Linkedin. Om ni vill vara med så är det bara att kontakta oss.

Specifikationen för lediga tomter finns publicerad på den nationella dataportalen;

Lediga tomter - Sveriges dataportal

Offentlig konst

Tillsammans med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ett antal intresserade regioner och kommuner, har vi arbetat vidare med att skapa en nationell standardiserad lösning för att publicera offentlig konst som öppna data. Vi har tagit fram och publicerat en specifikation för ändamålet på den nationella dataportalen;

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Vi kommer nu att ta nästa steg och starta ett nationellt projekt för att publicera grundläggande information om offentlig konst som öppna data. Just nu har vi ett 30-tal regioner och kommuner som visat intresse för att medverka. Kul!

Vi tror att detta är ett utmärkt sätt att utveckla standardiserade nationella lösningar som underlättar både publicering och användning av öppna data, för att sprida information om den offentliga konsten till en bredare publik.

Uppstartsmötet är går av stapeln den 4 september. Ni kan löpande följa progressen av projektet i våra lägesrapporter och i nyhetsflöden vår hemsida och Linkedin. Om ni vill vara med så är det bara att kontakta oss.

Besöksnäringen

Visit Sweden har tagit på sig ledartröjan och har för avsikt att vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. En hel del arbete har bedrivits med att ta fram specifikationer, etablera den tekniska plattformen samt att etablera en samverkan med alla relevanta branschaktörer.

Lösningen presenterades officiellt på ett webbinarium den 21 juni 2023. Dataverkstaden kommer fortsätta stödja Visit Sweden i deras kommande arbete med att samordna arbetet med besöksnäringsdata, om det uppstår ett sådant behov.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Samarbetet med systemleverantören Formpipe har fortsatt enligt plan. Samarbetet syftar till att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data öppet från ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett diarium.

Som ett första steg är planen att genomföra ett pilotprojekt, med intresserade kommuner och regioner, om att dela data från den så kallade Anslagstavlan som öppna data. Enligt lag är regioner och kommuner skyldiga att tillhandahålla en fysisk och en digital anslagstavla. På denna ska exempelvis tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser och liknande publiceras så att allmänheten kan ta del av dessa.

Allt tekniskt är på plats och anslagstavlan är en bra datamängd att börja med. Planen är att genomföra pilotverksamhet hos Ånge kommun (Platina) och Linköping (W3D3) efter semesterperioden. Målsättningen är att kunna presentera ett första resultat av samarbetet under hösten/vintern 2023.

Vi har även bjudit in leverantörerna Sokigo (Evolution), TietoEvry (Public360) och Visma (Ciceron) att medverka i detta projekt. Visma har tackat nej (!), vi avvaktar respons från Sokigo och TietoEvry.

Hjälp oss genom att ställa krav på öppna API:er för dessa ändamål!

Samverkan för att minska uppgiftslämnarbördan

Tillsammans med eSam och SKR bedriver dataverkstaden en utredning för att kartlägga dataflöden mellan regioner och kommuner och statliga myndigheter, som kan effektiviseras och leda till ökad datakvalitet. Den så kallade uppgiftslämnaransvaret (även kallad uppgiftslämnarbördan) som regioner och kommuner har gentemot statliga myndigheter.

Målet är dels att minska administrationen kring dessa dataflöden, dels att skapa nya förutsättningar för att öka värdet på denna data, genom att den kan uppdateras oftare och återanvändas mycket enklare jämfört med idag. Planen är att under hösten och vintern identifiera ett antal dataflöden som vi kan utveckla tillsammans i denna riktning, från 2024 och framåt.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Dataverkstaden har även inlett ett samarbete med Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet och Umeå kommun, med syftat att diskutera förutsättningarna för att utveckla en nationell lösning för att samla och publicera grundläggande information om idrotts- och fritidsanläggningar samt statistik om dessa anläggningar, som exempelvis i vilken omfattning som anläggningarna används och hyrs ut till föreningar och privatpersoner.

Arbetet är i sin linda och vi kommer att löpande rapportera hur arbetet fortskrider i våra lägesrapporter och nyhetsflöden på vår hemsida och Linkedin.

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden.

Vi kan konstatera att dataverkstaden har en plats att fylla. Det har saknats en nationell aktör som dels kan samordna och stödja regioner och kommuner i arbetet med att bygga upp en förmåga att arbeta öppna och delade data effektivt och kvalitativt, den rollen har dataverkstaden antagit. Vi kan också konstatera att det saknas en nationell aktör som på ett mer dynamiskt och snabbfotat sätt kan knyta samman offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå med andra relevanta aktörer (ex. systemleverantörer och datakonsumenter) för att etablera samarbeten och utveckla nationella standardiserade lösningar för olika typer av dataflöden.

Med andra ord finns det ett behov av att fortsätta dataverkstaden i någon form och kanske även utveckla dess förmågor och uppdrag. Utredningen pågår med bland andra DIGG, Tillväxtverket och SKR om hur en eventuell fortsättning ska bedrivas samt vilka syften och mål som ska ligga till grund för en sådan fortsättning.

Senast uppdaterad: 2023-09-12 13:51