Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, maj 2023

I denna lägesrapport redovisar vi status på alla aktiviteter som pågår inom dataverkstadens verksamhet och vad som planeras att genomföras inom den närmaste tiden. Glöm inte att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Särskilt viktiga datamängder

Sedan senaste lägesrapporten i april har vi endast publicerat en ny vägledning – om hur man kan få åtkomst till- och använda data om utskrivna läkemedel från Socialstyrelsens statistikdatabas. Ni kan läsa mer om detta på vår hemsida;

Vägledning för att använda data om utskrivna läkemedel

Utöver att ta fram vägledningar, fortsätter vi såklart arbetet med att ta fram nya datamodeller och specifikationer för datamängderna i listan på särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan) som ni kan ladda ner på den nationella dataportalen;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan)

Just nu har vi ett flertal specifikationer som är ute på remiss. Samtliga finns publicerade på den nationella dataportalen. Hjälp oss att utveckla dessa på bästa sätt genom att bidra mer dina kloka synpunkter och förslag;

Utöver dessa räknar med att publicera ett flertal specifikationer innan semestern. I sammanhanget kan vi även nämna att Visit Sweden tagit ansvar för att utveckla specifikationer och standardiserade öppna datamängder för ett flertal datamängder som är viktiga för besöksnäringen i Sverige, som exempelvis sevärdheter, cykel- och vandringsleder och liknande. Dessa kommer inom kort att publiceras på den nationella dataportalen (remiss).
Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida och i GITLAB kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Webbinarier

Just nu har vi inga webbinarier planerade, vi får återkomma med sådana under hösten om det uppstår ett behov. Istället har vi stort fokus på att hjälpa regionala och kommunala verksamheter att etablera en förmåga och börja dela data. Om du vill få lite mer kunskap och inspiration för hur man går tillväga rekommenderas att ni tittar på vårt webbinarium från den 21 mars 2023;

Lär dig publicera särskilt viktiga datamängder

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Nu finns kravtexterna för att säkerställa så kallade inbyggd öppenhet publicerade på DIGG:s webb;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Kravtexterna har dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG. Syftet med dessa är att i största möjliga mån säkerställa ägandeskap, möjlighet till informationsutbyte samt tillgång till organisationens data över tid, vid upphandling av IT-system och digitala tjänster. Upphandlingskraven är framtagna med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av information med så kallad inbyggd öppenhet.

Syftet är att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna tillämpa dessa krav, helt eller delvis, vid upphandling av dessa produkter och tjänster. Givetvis kan upphandlingskraven även användas av företag, intresseorganisationer med flera för samma syfte.

Regional samverkan

Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data.

Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Inom ÖMS-regionerna (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) har man snart genomfört den första fasen i sin storregionala samverkan – att öka kompetens och intresset för att dela och använda data. Just nu pågår arbete med att utreda formerna för en fortsättning, läs mer på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

I Region Stockholm har man kommit överens om att utöka den samverkan som finns etablerad sedan tidigare genom kommunalförbundet Storsthlm. Fokus kommer i första skedet att vara på geografiska data samt data inom kultursektorn.

I Region Värmland pågår just nu ett förankringsarbete och bedömningen är att det finns en vilja att etablera en regional samverkan även där, men vi får återkomma när vi har mer detaljer att förmedla kring detta.

Avslutningsvis, i Region Västernorrland pågår just nu etableringen av en regional samverkan inom öppna och delade data. Denna samverkan kommer att samordnas genom det så kallade Digitaliseringsrådet.
Kul att flera län är på G och skapa verkstad!

För övrigt bedrivs en regional samverkan inom öppna och delade data i Blekinge, Västra Götaland och Skåne;

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering

Öppna data i Region Blekinge

Vi har som mål att innan semestrarna publicera statistik och en visualisering på vår hemsida, som beskriver hur lång regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data. Vi meddelar när lösningen är på plats genom vårt nyhetsflöde, LinkedIn och DIGG:s community.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Pilotprojektet som vi genomför tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun om energiförbrukning i fastigheter och mobilitet löper på.

Vi har kommit så långt att vi börjat skissa på en gemensam lösning för att dela energiförbrukningsdata mellan offentliga och privata fastighetsbolag, kommunen samt andra relevanta aktörer i detta sammanhang. Syftet är att denna lösning ska kunna användas som en data- och analyskälla i de olika aktörernas klimatarbete.

Det andra pilotprojektet som vi bedriver tillsammans Viable Cities och Linköpings kommun handlar om människor resvanor, vilket ibland benämns mobilitetsdata. Där har vi tyvärr inte kommit lika långt, men vi har kommit så pass långt att vi identifierat en bruttolista på vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang. Nästa steg är att bjuda in relevanta aktörer och etablera projektet.

Vi får återkomma när vi har lite mer konkret material att dela om dessa två piloter.

Offentlig konst

Tillsammans med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ett antal intresserade kommuner, har vi arbetat vidare med att skapa en nationell standardiserad lösning för att publicera offentlig konst som öppna data. Vi har som tidigare nämnts tagit fram och publicerat en specifikation för ändamålet, nästa steg är att testa konceptet hos intresserade kommuner och regioner. Med anledning av detta har vi skickat ut en intresseförfrågan till samtliga regioner, för vidare spridning till kommunerna i respektive län. Specifikationen finns såklart publicerad på den nationella dataportalen;

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Ledig tomtmark

På motsvarande sätt (som i avsnittet ovan) har vi skickat ut en intresseförfrågan till samtliga regioner, för vidare spridning till kommunerna i respektive län, om att publicera grundläggande information om ledig tomtmark. Denna data är framför allt intressesant när det gäller etablering av nya verksamheter (läs företag och liknande). Även den specifikationen finns publicerad på den nationella dataportalen;

Lediga tomter - Sveriges dataportal

Besöksnäringen

Visit Sweden har tagit på sig ledartröjan och har för avsikt att vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. En hel del arbete har bedrivits med att ta fram specifikationer, etablera den tekniska plattformen samt att etablera en samverkan med alla relevanta branschaktörer. Vi för just nu diskussioner med Visit Sweden om hur resultatet av detta arbeta ska kunna presenteras och spridas på bästa sätt.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Samarbetet med systemleverantören Formpipe har fortsatt enligt plan. Samarbetet syftar till att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data öppet från ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett diarium.

Som ett första steg är planen att genomföra ett pilotprojekt, med intresserade kommuner och regioner, om att dela data från den så kallade Anslagstavlan som öppna data. Enligt lag är regioner och kommuner skyldiga att tillhandahålla en fysisk och en digital anslagstavla. På denna ska exempelvis tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser och liknande publiceras så att allmänheten kan ta del av dessa.

Allt tekniskt är på plats och anslagstavlan är en bra datamängd att börja med. Just nu letar vi efter regioner och/eller kommuner som vi vara med i projektet som pilotkommuner. Det har tagit lite längre tid än förväntat att hitta sådana, så vi har fått senarelägga pilottesterna till efter semesterperioden. Målsättningen är att kunna presentera ett första resultat av samarbetet under hösten 2023.

Vi har även bjudit in leverantörerna Sokigo (Evolution), TietoEvry (Public360) och Visma (Ciceron) att medverka i detta projekt. Visma har tackat nej (!), vi avvaktar respons från Sokigo och TietoEvry. Hjälp oss genom att ställa krav på öppna API:er för dessa ändamål.

Utöver de samarbeten som bedrivs ovan har vi ett flertal dialoger igång med olika samhällsaktörer om att arbeta tillsammans för att öka publiceringen av standardiserade öppna och delade datamängder.

Bland annat har vi inlett ett samarbete med eSam, som syftar till att identifiera dataflöden mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter som kan utvecklas och bli mer automatiserade. Målet är dels att minska administrationen kring dessa dataflöden, dels att skapa nya förutsättningar för att öka värdet på denna data, genom att den kan uppdateras oftare och återanvändas mycket enklare jämfört med idag. Vi får återkomma vad detta innebär mer konkret när vi kommit längre i denna process.

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden. Denna process har precis inletts och vi har inte så mycket mer att förmedla kring detta just nu, förutom att vi kan konstatera att det finns ett behov av fortsatt verksamhet i någon form. Vi kommer att föra en dialog med bland annat DIGG, Tillväxtverket och SKR om hur en eventuell fortsättning ska bedrivas samt vilka syften och mål som ska ligga till grund för en sådan fortsättning.