Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, september 2023

Efter en hel del regn under semestermånaderna har vi äntligen fått njuta av några fina sensommardagar den senaste tiden – och såklart är det dags för en ny lägesrapport från dataverkstaden där vi redovisar status på alla aktiviteter som pågår inom vår verksamhet. Glöm inte att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Särskilt viktiga datamängder

Vi jobbar vidare med de datamängder som vi hade fokus på innan vi gick på semester; matsvinn, parkering, idrotts- och fritidsanläggningar, snöröjning för att nämna några.

Vi har även publicerat tre nya specifikationer och vägledningar för evenemang, points-of-interest och sevärdheter. Samtliga har tagits fram i nära samarbete med Visit Sweden och de regioner, kommuner och branschorganisationer som medverkar i Visit Sweden nationella datainitiativ. Ni hittar vägledningarna på vår hemsida och specifikationerna finns såklart publicerade på den nationella dataportalen.

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

Evenemang - Sveriges dataportal

Points-of-interest - Sveriges dataportal

Sevärdheter - Sveriges dataportal

Utöver de datamängder som redovisas ovan har vi även ett flertal specifikationer ute på remiss. Bland annat har vi en konstruktiv dialog etablerad med berörda statliga myndigheter, regioner, kommuner och systemleverantörer kring insamling och publicering av dessa datamängder. Syftet med dessa dialoger är att utveckla effektiva och kvalitativa nationella standardlösningar som underlättar delning, användning och bidrar till ökad nytta för alla inblandade parter (dataproducenter och datakonsumenter). Ni kan läsa mer om dessa lite längre ner i denna rapport.

Matsvinn (utkast) - Sveriges dataportal

Parkering (utkast) - Sveriges dataportal

Idrotts- och fritidsanläggningar (utkast) - Sveriges dataportal

Snöröjning (utkast) - Sveriges dataportal

För övrigt så fortsätter vi såklart arbetet med att ta fram nya datamodeller, specifikationer och vägledningar för fler datamängder i listan på särskilt viktiga datamängder (topp-100-listan). Målet är att hinna igenom de 32 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024.

På vår hemsida och i GITLAB kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad.

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Ni kan ladda ner topp-100-listan på den nationella dataportalen;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Webbinarium

Den 19 oktober kl. 10.00-10.45 kommer vi att genomföra ett webbinar tillsammans med systemleverantören Formpipe samt Ånge kommun. På webbinariet kommer vi att berätta om- och visa den standardlösning som vi utvecklat tillsammans för att publicera den digitala anslagstavlan som öppna data.

Enligt lag är alla regioner och kommuner skyldiga att tillhandahålla en digital anslagstavla för kungörelser och andra typer av anslag som är intressanta för allmänheten att ta del av. Ni kommer även få ta del av planen för nästa steg i utvecklingen – att tillgängliggöra grundläggande information om nämndsärenden som öppna data.

Den primära målgruppen för detta webbinarium är registratorer, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare samt ni som är allmänt intresserade av datadelnings- och demokratifrågor.

Klicka här för att boka din plats på webbinariet, sprid även till relevanta kollegor;

Den digitala anslagstavlan som öppna data

Givetvis kommer dataverkstaden verka för att samtliga systemleverantörer av dokument- och ärendehanteringssystem ska implementera motsvarande lösning i sina respektive system.

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster.

Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kravtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Under hösten kommer vi att testa att tillämpa kravtexterna med ett antal regioner, kommuner och upphandlingsmyndigheter som visat intresse. Tveka inte att höra er om ni vill vara med!

Regional samverkan

Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data. Eftersom det varit semester har det inte hänt så mycket sedan senaste rapport, men det är en hel del på gång under hösten.

Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Inom ÖMS-regionerna (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) kommer man fokusera på att hjälpa intresserade kommuner att komma igång i arbetet med öppna och delade data. Ni kan följa arbetet på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

I Region Stockholm är det inte så mycket att rapportera just nu. Man har sedan tidigare kommit överens om att utöka den samverkan som finns etablerad sedan tidigare genom kommunalförbundet Storstockholm. Fokus kommer i första skedet att vara på geografiska data samt data inom kultursektorn. Mer information om denna samverkan kommer i nästa lägesrapport.

I Region Västernorrland kommer etableringen av en regional samverkan för att arbeta med öppna och delade data att ta fart under hösten genom det så kallade Digitaliseringsrådet. Ett antal workshops är inplanerade under september och oktober månad för att etablera organisatoriska och tekniska förutsättningar för ändamålet samt att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

På motsvarande sätt pågår det just nu ett förberedande arbete i Region Värmland. Målsättningen är att påbörja etableringen av en regional samverkan inom öppna och delade data, tillsammans med de kommuner som visat intresse. Arbetet är i sin linda, vi hoppas på att kunna presentera en mer detaljerad handlingsplan i nästa lägesrapport.

Vi kan också konstatera att det börjar röra på sig i fler regioner. Bland annat har regionerna Gotland, Kalmar, Kronoberg och Jönköping sökt gemensam finansiering för att starta upp ett arbete tillsammans inom öppna och delade data. Kul att flera län är på G och skapa verkstad!

För övrigt bedrivs en regional samverkan inom öppna och delade data i Blekinge, Västra Götaland och Skåne. Ni kan läsa mer om dem på deras respektive hemsidor;

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering

Öppna data i Region Blekinge

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Vi har två pilotprojekt gång tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun avseende energiförbruknings- i fastigheter och trafikflödesdata.

En konceptuell lösning för att samla in, dela och använda energiförbrukningsdata från flerfamiljshus har tagits fram. Vi håller just nu på och tar fram en datamodell och specifikation för denna data. Målgruppen för denna data är offentliga och privata fastighetsägare. Syftet är att konceptet ska kunna användas som en data- och analyskälla i fastighetsägarnas och kommunens klimatarbete.

Det andra pilotprojektet handlar om människor resvanor, vilket ibland benämns mobilitetsdata. Vi har identifierat en bruttolista på vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang samt påbörjat arbetet med att ta fram en datamodell och specifikation som kan användas för samtliga datakällor. 

I båda fallen pågår även ett visst förankringsarbete.

Offentlig konst

Tillsammans med 10 regioner och 20 kommuner har vi påbörjat ett nationellt projekt som syftar till att publicera offentlig konst som öppna data. Vi har sedan tidigare tagit fram och publicerat en specifikation för ändamålet på den nationella dataportalen;

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Nu kommer vi att titta vidare på hur vi ska kunna tillgängliggöra denna information på ett effektivt och standardiserat sätt tillsammans med de systemleverantörer som berörs. Vi tror att detta är ett utmärkt sätt att utveckla standardiserade nationella lösningar som underlättar både publicering och användning av öppna data, för att sprida information om den offentliga konsten till en bredare publik.

Ni kan löpande följa progressen av projektet i våra lägesrapporter, i vårt nyhetsflöde och på Linkedin.

Ledig tomtmark

På motsvarande sätt (som i avsnittet ovan) har vi startat upp ett projekt om ledig tomtmark som öppna data. Ett 30-tal kommuner medverkar. Denna data är framför allt intressesant när det gäller etablering av nya verksamheter (företag och liknande) och att bygga bostäder.

På uppstartsmötet den 31 augusti fick vi in en hel del synpunkter och förslag på den specifikation som vi tagit fram, som vi just nu gå igenom. En uppdaterad version är att vänta inom kort. Därefter vill vi gå vidare i processen och börja tillgängliggöra denna data öppet.

Specifikationen för lediga tomter finns publicerad på den nationella dataportalen;

Lediga tomter - Sveriges dataportal

Besöksnäringen

Visit Sweden har tagit på sig ledartröjan och har för avsikt att vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. En hel del arbete har bedrivits med att ta fram specifikationer, etablera den tekniska plattformen samt att etablera en samverkan med alla relevanta branschaktörer.
Lösningen presenterades officiellt på ett webbinarium den 21 juni 2023.

Dataverkstaden kommer fortsätta stödja Visit Sweden i deras kommande arbete med att samordna arbetet med besöksnäringsdata, om det uppstår ett sådant behov.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Samarbetet med systemleverantören Formpipe har fortsatt enligt plan. Samarbetet syftar till att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data öppet från ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett diarium.

Som vi skrev tidigare i denna rapport kommer lösningen för den digitala anslagstavlan visas på ett webbinarium den 19 oktober.

Vi kommer att arbeta vidare med att få leverantörerna Sokigo (Evolution), TietoEvry (Public360) och Visma (Ciceron) i vår samverkan. Hjälp oss genom att ställa krav på öppna API:er för dessa ändamål!

Samverkan med eSam och SKR om uppgiftslämnarbördan

Tillsammans med eSam och SKR bedriver dataverkstaden en utredning för att kartlägga dataflöden mellan regioner och kommuner och statliga myndigheter, som kan effektiviseras och leda till ökad datakvalitet. Den så kallade uppgiftslämnaransvaret (även kallad uppgiftslämnarbördan) som regioner och kommuner har gentemot statliga myndigheter och SKR.

Målet är dels att minska administrationen kring dessa dataflöden, dels att skapa nya förutsättningar för att öka värdet på denna data, genom att den kan uppdateras oftare och återanvändas mycket enklare jämfört med idag. Planen är att under hösten och vintern identifiera ett antal dataflöden som vi kan utveckla tillsammans i denna riktning, från 2024 och framåt. Framåt november kommer vi att kunna vara mer konkreta med vad detta innebär i praktiken.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Dataverkstaden har även inlett ett samarbete med Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet och Umeå kommun, med syftet att diskutera förutsättningarna för att utveckla en nationell lösning för att samla och publicera grundläggande information om idrotts- och fritidsanläggningar samt statistik om dessa anläggningar.

Under hösten kommer ett projekt etableras för att utveckla denna lösning. Arbetet är i sin linda, vi får återkomma med mer detaljerad information efterhand som arbetet fortskrider.

Statistik

Dataverkstaden sammanställer och publicerar två olika statistiska underlag. Båda dessa är knutna till dataverkstadens syfte och mål om att hjälpa regioner och kommuner att bygga upp en förmåga för att arbeta aktivt och effektivt med öppna och delade data.

Sverigekartan är en visualisering som beskriver hur långt regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data;

Sverigekartan

Utöver Sverigekartan har vi kartlagt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data. Just nu publicerar endast 56 regioner och kommuner (av 311) öppna data – men vi är övertygade om att den siffran successivt kommer att stiga. Vår ambition är att uppdatera denna statistik en gång per månad.

Såklart finns denna data publicerad på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden.

Vi kan konstatera att dataverkstaden har en plats att fylla. Det har saknats en nationell aktör som dels kan samordna och stödja regioner och kommuner i arbetet med att bygga upp en förmåga att arbeta öppna och delade data effektivt och kvalitativt, den rollen har dataverkstaden antagit.

Vi kan också konstatera att det saknas en nationell aktör som på ett mer dynamiskt och snabbfotat sätt kan knyta samman offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå med andra relevanta aktörer (ex. systemleverantörer och datakonsumenter) för att etablera samarbeten och utveckla nationella standardiserade lösningar för olika typer av dataflöden.

Med andra ord finns det ett behov av att fortsätta dataverkstaden i någon form och kanske även utveckla dess förmågor och uppdrag. Utredningen pågår med bland andra DIGG, Tillväxtverket och SKR om hur en eventuell fortsättning ska bedrivas samt vilka syften och mål som ska ligga till grund för en sådan fortsättning.