Tillkännagivande:Kollektivtrafiknämnden sammanträde 2019-02-07--08; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Kollektivtrafiknämnden

Sammanträdesdatum

 2019-02-07--08

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-11

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-05

Förvaringsplats för protokollet

 regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Suzanne Frej Pedersen

Senast uppdaterad: 2019-02-11 12:17