Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2019-04-03; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2019-04-03

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-10

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-03

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Carolina Hansson

Senast uppdaterad: 2019-04-09 16:10