Slutenvård

Här hittar du information om dina slutenvårdsplaceringar.

Medicin, Lidköping

Medicinklinikens öppenvård omfattar dels akutmottagning, dels medicinmottagning och dels avdelningsanknutna mottagningar. På medicinmottagningen finns planerad allmän internmedicinsk mottagning, klinisk fysiologi med arbetsprov, UCG och spirometri, reumatologmottagning och AKmottagning. Medicinkliniken har tre vårdavdelningar med allmän invärtesmedicin på samtliga. Avdelning 4 är profilerad mot hjärtsjukdomar inklusive hjärtintensivvård. Sjuksköterskebaserade mottagningar för hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, KOL och sömnapne är knutna till avdelningen. Avdelning 5 har stroke, rehabilitering efter stroke, KOL och endokrinologi som profil. Här finns diabetesmottagning och strokemottagning. Avdelning 6 har gastroenterologi, hematologi och infektion. Till avdelningen hör också endoskopienhet, IBD-mottagning, dagvård och hematologimottagning.

Din tjänstgöring och handledning

För AT-läkare fördelas placeringen mellan de 3 avdelningarna. En av AT-läkarna introducerar dig första dagen i klinikens verksamhet. Dessutom blir en av specialisterna på kliniken din handledare. Den fortlöpande och huvudsakliga handledningen sker i praktiken genom kommunikation och samspel mellan specialister/äldre underläkare/personal på de avdelningar du tjänstgör.

Undervisning

Kliniken har ett uppskattat utbildningsprogram med start 07.45 varje morgon (måndagar kl. 08.00). Röntgenrond har vi 08.20 varje onsdag. Måndag: Allmän information, veckoplanering m.m. Onsdag: Teammöte för de olika subspecialiteterna. Torsdag: Föreläsning på ”post-graduate” nivå. Kongressreferat mm. Fredag: Fallbeskrivning. AT-läkare presenterar ett aktuellt fall som diskuteras i grupp.

Specifik AT-undervisning hålls tillsammans med kirurgen/ortopeden var tredje onsdageftermiddag.

Jour

Dagtid arbetar 3 underläkare på akuten med överlappning mellan 08-24. En ST-läkare arbetar oftast tillsammans med 2 AT och/eller vikarie. Som ny introduceras man med 1-2 dagjourveckor tillsammans med erfaren underläkare. Nattjoursarbetet (kl.19-08) kommer nya underläkare in i successivt med en erfaren mellanjour tillgänglig på sjukhuset. Målet är att kunna gå självständiga jourer de 2-3 sista månaderna på AT-placeringen. Detta görs efter en avstämning med handledaren, men är inget krav för godkänd AT. Jourkomp tas ut efter nattjour eller som hela veckor, löpande uttag är mindre lämpligt ur schemaperspektiv.


Medicin, Skövde

Varmt välkommen till oss! Din placering på medicinkliniken i Skövde omfattar akuten, akutvårdsavdelningen (AVA), kardiologen samt någon/några av allmän internmedicinsk vårdavdelning, strokeenheten, lungmedicin, hematologen och neurologen.

Din tjänstgöring

Du som AT-läkare är en viktig del av medicinkliniken. Som AT är du placerad främst på akuten och AVA samt en eller två av våra avdelningar och två veckor på kardiologen. Du kommer löpande ha ett antal egna patienter på ”AT-mottagningen”. I samband med avdelningsplaceringar har du i mån av tid möjlighet att auskultera på våra mottagningar och se t ex bronkoskopier, endoskopier, arbetsprov, UCG, spirometri och patientbesök hos läkare eller diabetessjuksköterska. Om något särskilt område inom internmedicinen intresserar dig kan du fördjupa dig inom ramen för dina tre valbara veckor, med individuellt utformad tjänstgöring.

Eftersom placeringen är kort är det viktigt att du tänker igenom vad du vill ha ut av din placering i god tid då du kommer önska större delen av ditt schema innan du hinner börja hos oss. Det är rimligt att önska upp till två veckors jourkomp, helst hela veckor då det är bäst för både dig och verksamheten att få kontinuitet på avdelningarna.

Jour

Ditt arbete på kliniken innefattar regelbundet kvälls- och nattjoursarbete. Du går alltid dagjoursvecka innan nattjour och arbetar alltid parallellt med minst en mer erfaren, legitimerad, kollega. Räkna med totalt 5-6 jourveckor varav minst två nattjoursveckor under din tjänstgöringstid. Du kommer även ha helgtjänstgöring som rondhjälp.

Handledare och utbildning

Du kommer att få en personlig handledare i början av din placering som du träffar regelbundet för att diskutera bl a situationer från den kliniska vardagen, personlig utveckling och feedback, etiska frågeställningar samt fortlöpande uppföljning av målbeskrivningen för AT.

Varje tisdag eller fredag har vi falldragningar för AT-läkarna med handledning. Några gånger per termin är det Journal Club där vi tillsammans diskuterar en intressant artikel. Ni deltar även i klinikens gemensamma utbildningsmoment; föreläsningar onsdag morgon och fredag lunch (när det inte är pandemi) samt löpande falldragningar i samband med morgonmötena. Kom gärna med förslag på hur vi utvecklar er utbildning!

Veckoutvärdering

 


Kirurgi och ortopedi, Lidköping

Klinikerna har två avdelningar, Avd 2 har huvudansvaret för kirurgiska patienter och Avd 3 har huvudansvaret för ortopediska patienter. Primärjouren har s k samjour kirurgi/ortopedi. Bakjouren är delad. En bred allmänkirurgisk verksamhet bedrivs inom områden som t ex gastrointestinal kirurgi, endokrin kirurgi, onkologisk kirurgi etc. Den ortopediska verksamheten har en inriktning mot allmän ortopedi med både akuta och elektiva ingrepp där den elektiva sidan svarar främst för höft- och knäledsplastik.

Din tjänstgöring

AT-läkarna tjänstgör vid både kirurgisk och ortopedisk verksamhet. Din placering fördelas relativt jämnt mellan kirurgi och ortopedi. Du deltar i ronder och avdelningsarbete samt har egna tidsanpassade ortopedmottagningar för enklare fall. Du får assistera på operation och auskultera på mottagningen. En stor del av placeringen är förlagd till dagjoursverksamhet.

Handledare

En av specialisterna på kliniken utses till din handledare. Ni träffas några gånger under placeringen för att du skall få en uppföljning av ditt arbete på kliniken. Den mesta handledningen sker dock dagligen där kollegor/personal gärna hjälper dig. En eftermiddag var tredje vecka hålls undervisning, varannan gång är ämnet kirurgi/ortopedi och varannan gång internmedicin.

Jour

Du slussas gradvis in i joursystemet. I början är du placerad på dagjouren samt går bredvid under tre jourpass. Efter en dryg månad - och om du bedöms ha tillräcklig erfarenhet - sätts du upp på självständiga primärjourer. Bakjouren finns alltid tillgänglig via telefon och ska komma till sjukhuset vid behov av bedömning eller om belastning är stor.

Jourkompensation tas ut dagen efter jour samt som sammanhängande veckor, förplanerade i schemat.

SNABBMOTTAGNING

Måndag till torsdag eftermiddag kl 13-15 har vi så kallad snabbmottagning. Den bemannas av AT-läkare och står inlagd i schemat i Medinet. Till denna mottagning kallas patienter i behov av snabba återbesök, i första hand enklare frakturkontroller och sårkontroller. Målet är att det alltid ska finnas minst en ortoped som har mottagning samtidigt och det är denne man ska fråga om man behöver hjälp med bedömningar. Vid enstaka tillfällen får vi av schematekniska skäl inte till ortopedmottagning samtidigt, då är det dagbakjouren man ska fråga.

Vanliga patienttyper och vad man ska tänka på

De frakturåterbesök som dyker upp är vanligtvis återbesök med röntgenkontroll 5-14 dagar efter skadan (tidpunkt beror på typ av fraktur). Patienten har då oftast någon form av immobilisering och i normalfallet ska den inte tas av vid besöket. Röntgenbilderna får man oftast bedöma själv, vid behov med hjälp av ortoped. Det är frakturläget man bedömer, inte läkningsgraden. Man frågar patienten hur den mår, om förbandet känns bra och om smärtsituationen är hanterbar. Man inspekterar gips/ortos/slynga så att det sitter bra och är helt. Man kontrollerar distalstatus, dvs cirkulation, motorik och sensibilitet distalt om skadan. Det är också viktigt att titta på eventuell svullnad distalt om förbandet, ffa på ingipsade handleder/händer. Om svullnad av fingrar ses vid tex en gipsad radiusfraktur ska patienten få stränga instruktioner om högläge (=handen ovan hjärthöjd) samt rörelseträning av icke ingipsade leder. Om patienten har svårt att röra på fingrarna pga svullnad/stelhet/rädsla/smärta ska man vara mycket frikostig med akut kontakt med arbetsterapeut för att förebygga CRPS (=complex regional pain syndrome, allvarligt tillstånd som kan leda till permanenta, svåra funktionsnedsättningar i extremitet). Vid radiusfrakturkontroller ska man också specifikt titta på att tumextensionen fungerar eftersom ruptur av tummens långa extensorsena är en känd komplikation vid denna skada.

Sårkontroller förekommer också. Oftast handlar det då om att man vill kontrollera att det inte blir infektion eller uppstår nekroser. Fråga patienten hur den mår, hur mycket smärta den har och om den haft feber eller påverkat allmäntillstånd. Titta på såret och kontrollera om det finns infektionstecken (pus, rodnad, svullnad, värmeökning) eller nekroser. Om tveksamhet om handläggning rådfrågar du ortoped.

Andra patienttyper kan förstås också förekomma. Läs i akutbesöksanteckning/tidigare mottagningsanteckning varför patienten kommer och följ plan där. Fråga alltid mer erfaren läkare vid minsta fundering MEN kom ihåg att ha tänkt till själv innan du frågar så att du har ett eget förslag till handläggning när du frågar! På mottagningen finns litteratur där man kan läsa på om olika typer av skador.

Sjukskrivning och andra intyg

I normalfallet har patienten vid behov fått sjukintyg på akutmottagningen. Om det har missats ska det skrivas vid återbesöket och då kan man skriva retroaktivt från det datum patienten var på akuten. Tänk på att man vid belastande arbete oftast behöver vara sjukskriven dubbla immobiliseringstiden (tex patient med handledsfraktur med gipstid 4 veckor och handbelastande arbete behöver vara sjukskriven 8 veckor) och det är lika bra att skriva intyg för hela den tiden på en gång.

Intyg för vård av barn kan bli aktuellt samt intyg för taxiresa till skolan. Båda dessa intygstyper finns det färdiga blanketter för i pärm på mottagningen. Fråga undersköterskan så visar hon/han vart den finns.

Många patienter undrar över intyg eller kopior till försäkringsbolag (för olycksfallsförsäkring). Vi ska inte göra någonting alls åt det. Patienten anmäler till sitt försäkringsbolag och sedan beställer bolaget journalkopior från oss.

 


Kirurgi, Skövde

Verksamheten

Vid kirurgkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde bedriver vi en bred allmänkirurgisk verksamhet där vi sedan lång tid varit drivande bland annat gällande laparoskopisk teknik. Vanligt förekommande ingrepp är fetmakirurgi, tarm-och ändtarmskirurgi, bröstkirurgi och gallkirurgi/interventioner mot gallvägar. Därtill har vi en kärlsektion som genomför både akuta och planerade ingrepp. Kliniken ansvarar för två vårdavdelningar, kirurgavdelningen (51-52/53-SKIA) och kärlavdelningen (48-SHUA) samt en akutvårdsavdelning (21-KAVA). På KAVA finns även en undervisningsavdelning (KUA). Mottagningsverksamhet och operationer utför vi både i Skövde och Falköping.

Din tjänstgöring

Som AT-läkare är du en viktig kugge i klinikens ordinarie verksamhet. En stor del av din tjänstgöring kommer förläggas till akutmottagningen för att du på ett så bra sätt som möjligt ska kunna uppfylla din målbeskrivning. Därtill kommer vi såklart också låta dig ta del av så mycket som möjligt av vår operativa verksamhet, vården på avdelningarna och vår mottagningsverksamhet. Vid tjänstgöring på akutmottagningen kommer du alltid arbeta parallellt med en senior kollega som finns tillgänglig för handledning och hjälp.

Jour

Ditt arbete på kliniken innefattar regelbundet kvälls- och nattjoursarbete. Räkna med åtminstone ett par nattjoursveckor under din tjänstgöringstid. En sådan vecka brukar i normalläget också generera motsvarande en veckas jourkomp. Varför vi uppmanar till att du tar höjd för detta redan i ditt första schemaönskemål som du kommer få skicka in innan du börjar hos oss.

Handledare och utbildning

När du börjar din placering tilldelas du en personlig handledare i form av en av klinikens ST-läkare eller specialistläkare. Din handledare finns tillgänglig under hela din placering för stöd och råd. Vi räknar med att ni under tjänstgöringen får till åtminstone tre avtalade möten. Medicinska frågor ser vi som en självklarhet att du kan diskutera med vem som helst av oss. 

På onsdagar håller kliniken en timmas internutbildning där du är välkommen att delta. Vi erbjuder också alla AT-läkare att delta i våra läkarkandidaters seminarier och undervisning i mån av att ordinarie tjänstgöring tillåter.


Ortopedi, Skövde

Verksamheten

Ortopedkliniken på Skaraborgs Sjukhus är en stor klinik som hanterar de flesta delar av det ortopediska panoramat. Det finns team som hanterar trauma, proteskirurgi, ryggkirurgi, barnortopedi och polop (axel, knä, hand och fot). Vi har en stor ortopedisk avdelning samt vårdar ortopediska patienter på KAVA, barnavdelningen och ibland även på andra avdelningar. Vi disponerar operationssalar för både akut och elektiv kirurgi. En del av den elektiva operationsverksamheten är förlagd till Falköping.

Din tjänstgöring

Smärtor från rörelseapparaten är bland de vanligaste symtomen som får patienter att söka sig till vården. Syftet med din ortopediska placering är att du ska bli väl förtrogen med att undersöka skadade och smärtande patienter och ha god kännedom om de vanligaste och viktigaste ortopediska tillstånden. Placeringen är i huvudsak förlagd till akutmottagningen. Ni får också följa med på operation och på mottagningen med flera av våra team. På akuten arbetar ni tillsammans med ST-läkare som är placerade tillsammans med er som jourhavande ortopeder.

Jour

Under er placering är ni ofta dag- eller kvällsjour. En till två gånger per placering är ni helgjourer tillsammans med våra ST-läkare. Då jobbar ni både lördag och söndag dagtid. Ni kompenseras med ledighet i veckan efteråt. Ledigheten ni får ska motsvara den komp som helgjouren genererar.

Handledare och utbildning

Ni får en personlig handledare som introducerar er till kliniken och arbetet här. Ni får namnet några veckor innan placeringen och det är bra att ta kontakt tidigt och göra upp en plan tillsammans. Eftersom placeringen är kort är det viktigt att ni löser detta på ett bra sätt med er handledare. Vi har en checklista ni kan använda som stöd för att se att ni fått hantera de många, ofta praktiska, inslag som förekommer på vår klinik. I mån av tid och möjlighet försöker vi anordna lunchseminarier ni själva håller i, där ni undervisar era AT-kollegor med stöd av en närvarande ortoped.


Urologi, Skövde och Lidköping

Hej och välkommen till urologkliniken!

Vi sitter på urologens kontorslandskap ”Uroland” i Skövde. Ta röda hissen upp till plan 3 och gå sedan mot hjärtavdelningen. I fönsterkorridoren på vänster sida finns en dörr med en liten skylt där det står ”Läkarexp Urologi”. Går du förbi laboratoriet har du gått för långt. Vi börjar 7.30 med inläsning av patienter och administration, morgonmöte i lunchrummet på Uroland är sedan kl. 08:00. Efter mötet går alla gemensamt till röntgenrond. Om du är AT-läkare i Lidköping tar du med arbetskläder för första dagen, omklädningsrum finns inne på Uroland. Fråga vilken dator som är ledig som du kan låna. Sittrond med sjuksköterska på avdelningen börjar kl. 8:45. Avdelning SURA är uppdelad i 2 sidor, blå (nr 32-39) och röd (nr 42-49). På tisdag morgon har vi internt APT mellan 07:30 och 8:30.

I dina arbetsuppgifter ingår det vanliga avdelningsarbetet, men avdelningen är normalt sett bra bemannad för att du även ska kunna gå med på mottagning och operation. Detta förutsätter eget ansvar men ger också möjlighet att anpassa det efter dina intresseområden, fundera gärna över vad du kommer vilja se under din (för korta) tid hos oss. Är du intresserad av kirurgi och vill vara med på operation och mottagningsoperation? Känns katetrar svårt? Vill du öva extra på palpation av prostata och skrotum där det finns patologi? Vad händer med alla SVF hematuri? Fråga mer kring akuta bedömningar? Bävar inför LUTS utredningar på vårdcentralen? Haken är att det förutsätter lite förberedelse från dig och att du berättar för oss om dina mål. Gå gärna in i Orbit och Elvis veckan före och orientera dig! Avdelningsarbetet kan ofta göras flexibelt, och kommunicera med överläkaren så det blir en rimlig arbetsbörda.

Fräscha gärna upp kunskaperna kring: 

Undersökning (video):  https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/537/video/10134

Katetersättning man: https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/kad-man---inklusive-film/

Kateterisering kvinna: https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/kad-kvinna/

På avdelningens läkarexpedition finns de rutiner som ska följas kring avdelningsarbetet och hanteringar av röntgenundersökningar, där hittar du även telefonnummer, checklista vid utskrivning, återbesökslapp etc. Du som AT är fortfarande ansvarig för att ta ställning till och signera dina beställda röntgenundersökningar efter placeringen, tänk på att detta ofta behöver ske skyndsamt. Har du frågor kan du alltid kontakta överläkaren som ordinerade röntgen alternativt dagjouren kring handläggningen.

Ha gärna med dig urologiska frågor eller patientfall du önskar diskutera när du kommer till oss. Det kommer att finnas tid för diskussioner löpande under veckan. Vid övriga frågor eller feedback går det bra att kontakta studierektor.

Studierektor: Ruji-On Namnuan

Vi hoppas du får en rolig och lärorik placering hos oss!


Anestesi, Lidköping

Anestesikliniken består av 3 enheter: Intensivvårdsavdelning, operationsavdelning och pre- och postoperativ avdelning. Intensivvårdsavdelningen har 4 IVA/respiratorplatser. I tillägg har vi plats för postoperativa patienter som genomgått större kirurgi och behöver övervakas över natten. Patientklientelet på IVA omfattas av såväl kirurgiska, ortopediska som akutmedicinska patienter. Operationsavdelningen har 6 salar, varav 5 stycken används dagtid. Varannan torsdag söver vi barn inför ÖNH-operationer. Smärtmottagning finns i Skövde.

Din tjänstgöring

Som AT-läkare kommer du gå en vecka på anestesikliniken, uppdelad på IVA och på operation. Vår förhoppning är att du under denna tid ska få inblick i anestesiologens arbete och rutiner. Dessutom finns möjlighet till att en dag följa ambulansverksamheten.
Du är välkommen till IVA:s rondrum kl 07:30 din första dag på placeringen så tar vi hand om dig där. Vi börjar alla dagar 07:30. Måndag, tisdag och torsdag slutar vi 16:15. Onsdagar har vi läkarmöte och slutar då 17:15. Ibland finns då utbildning som kan vara av intresse för dig, ibland är det endast klinikspecifika frågor som diskuteras som inte tillför dig något. Hör med oss om du rekommenderas vara med eller inte. Fredagar slutar vi 14:00. Kompendium med mer information om din AT-placering mailas ut till dig inför din placering.

Varmt välkommen!

Förslag på vad du kan göra om du får tid över

Praktiska moment

Nationell målbeskrivning


Anestesi, operation, IVA och postop, Skövde

Välkommen till oss! Din placering är en vecka lång.

Första dagen på An-Op-IVA går du, ombytt i gröna kläder, till operations konferensrum (huvudentrén på operation, dörren till vänster), där vi har morgonrapport kl 07.30. Efter rapporten följer du med till den sektion där du är placerad. Dagen avslutas vid 16.30-tiden.

Innan pandemin slog till innebar placeringen 2 dagar på OP, 2 dagar på IVA och 1 dag på ambulansverksamheten i Skövde. Sedan mars 2020, i samband med covid-19-pandemin, förändrades placeringen för AT-läkare på kliniken. Under pandemin är du i huvudsak placerad på operation. Fredagar har då erbjudits som inläsningstid då verksamheten är begränsad dessa dagar. Den externa placering på ambulansverksamheten i Skövde är under pandemin pausad. Hur just din placering hos oss ser ut kan förändras snabbt, då antalet Covid-patienter svänger fort.

Schemaplaneringen är preliminär och kan komma ändras beroende på Covid-19-läget samt om du blir sjuk eller önskar ledighet.

Jour

Som AT-läkare går du inte jour på kliniken, men är varmt välkommen att gå med primärjouren när tillfälle ges. Vanligast är att man stannar till omkring kl. 22.00, men man är självklart välkommen att stanna hela jouren. På läkarexpeditionen på IVA finns en jourlista där du kan skriva upp om du önskar gå med jouren. Jourersättning tas ut i form av en ledig dag under någon av de dagar du är placerad på kliniken. Jourkompensation från andra kliniker kan inte tas ut på An-Op-IVA, men givetvis semester. Sjukdom och sökt ledighet skrivs på tjänstgöringslistan.

Som AT-läkare går man ”bredvid” och bedriver därmed inte självständigt arbete. Förhoppningsvis kommer du att finna placeringen på An-Op-IVA intressant, men det är i mycket stor utsträckning beroende på initiativ från din egen sida. Fråga så mycket du orkar och häng med så mycket du kan!

AT-studierektor: Linda Hähnert, nås bäst via linda.borg@vgregion.se


Psykiatri, Skövde och Lidköping

Psykiatri på Skaraborgs Sjukhus är uppdelad i 2 verksamhetsområden.

Psykiatri 1 bedriver psykiatrisk öppenvård fördelad på tio mottagningar i nio städer. I uppdraget ligger att erbjuda specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med kommunerna och primärvården.
Öppenvårdsteamen ska utgöra basen för patientens vård. Det är här patientens vård ska planeras och initieras. Hög tillgänglighet, hög kvalitet och prestationer i enlighet med uppdrag är de övergripande målen.

Psykiatri 2 omfattar psykiatrisk heldygnsvård (106 vårdplatser) för hela Skaraborg samt akutmottagningsverksamhet i Falköping. Verksamheten är uppdelad i subspecialiserade behandlingsenheter. Allmänpsykiatrisk verksamhet bedrivs med en akutmottagning som är öppen dygnet runt. Därutöver finns två allmänpsykiatriska vårdavdelningar, två vårdavdelningar för patienter med psykossjukdom och en vårdavdelning för missbrukare med allvarlig psykisk störning och personer med komplicerad abstinens. Särskilda teamresurser finns för ökad samverkan med psykiatrisk öppenvård och kommuner.
Äldrepsykiatrin har en vårdavdelning där man utreder och behandlar patienter med kognitiv funktionsnedsättning och misstänkta demenssjukdomar samt äldre patienter med svårbehandlade depressioner och somatisk sjukdom. Man arbetar även genom konsultinsatser i hela länet. Rättspsykiatrisk verksamhet finns med en vårdavdelning för patienter från hela regionen som dömts till vård. I verksamheten ingår även ett rättspsykiatriskt öppenvårdsteam.

Din tjänstgöring

Tjänstgöringen är upplagd så att man under större delen är placerad vid sjukhuset och under 2-4 veckor i öppenvård, när detta är möjligt.
Som AT-läkare ingår man i primärjoursschemat. Introduktion sker med en äldre kollega innan man gör sitt första jourpass.
Det finns ett utbildningsschema speciellt utarbetat för AT-läkarna, där de viktigaste sjukdomstillstånden gås igenom. Utbildningen är förlagd till onsdag eftermiddag och äger mestadels rum i Falköping och omfattar 2 timmar/vecka. På torsdagar eftermiddagar presenterar en AT-läkare ett patientfall för underläkargruppen.

Handledare

Under tjänstgöringstiden får man en personligt utsedd överläkare eller ST-läkare som handledare. Ibland sker handledningen i grupp. Målsättningen är att det avsätts tid för handledning 1 timme varannan vecka.